ДепартаментПраво

Актуално

plakat-law_678x410_crop_478b24840a eu-bg_678x410_crop_478b24840a
10.11.2017 09:00

Национална научна конференция „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“

Конференция, насочена към представители на академичната общност, на публичния и частния сектор, и на гражданското общество

Корпус 1, Аула

Организатори:
департамент „Право“
департамент „Администрация и управление“, секция „Публична администрация“

Департамент „Право“ и секция „Публична администрация“ към департамент „Администрация и управление“ на Нов български университет имат удоволствието да Ви поканят да участвате и представите доклад в национална научна конференция на тема „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“, която ще се проведе на 10 ноември 2017 г. (петък) от 9.00 часа в Аулата на Нов български университет – гр.София.

Основната цел на научната конференция е да задълбочи анализа на действащите политики и законодателство в контекста на членството на Република България в ЕС, да бъдат обсъдени проблемни теми и предизвикателства в практиката на публичните институции, Съда на ЕС и националните съдилища. Едно десетилетие след присъединяването на България към Европейския съюз все по-важно е да се направи анализ на политическите, икономическите, обществените, образователните, културните и външнополитически ефекти от членството на България в Европейския съюз, да се оцени въздействието на политиките на ЕС върху публичната среда и въздействието на правото на ЕС върху националното ни законодателство. Изминалите десет години са период, през който в страната са настъпили видими и значителни промени, което налага техния задълбочен анализ, както на академично, така и на научно-практическо ниво.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Панел А: Въздействие на политиките на ЕС върху дейността на публичната администрация

• Политики за изграждане и функциониране на публичната администрация и за развитие на регионите
• Политики за добро публично управление на дейности за предоставяне на публични услуги
• Социални политики и жизнен стандарт

Панел Б: Въздействие на правото на ЕС върху националното законодателство и съдебната практика в следните области:

• Права на човека и конституционни принципи
• Законодателство, насочено към интеграция на вътрешния пазар - предизвикателства в сферата на гражданското и търговското право, развитие на регулирани, стабилни и глобално конкурентни финансови пазари в интерес на бизнеса и потребителите
• Социално законодателство (образование, здравеопазване, заетост)
• Бюджет и бюджетни приходи, митнически съюз, финансиране чрез публични ресурси - фондове на ЕС, обществени поръчки, публично-частно партньорство
• Правосъдие и вътрешен ред, сътрудничество в областта на наказателното право

По избрана от Вас тема или теми, предмет на конференцията, Ви каним да предложите доклад или научно съобщение, който да представите пред участниците в научната конференция.

Изказвания към участниците в конференцията
Участниците ще имат възможност за представяне на експозе и/или презентация на докладите в рамките на 10 минути.
Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в електронно издание, притежаващо ISSN.
Не се заплаща такса за участие.

Срокове:
За заявяване на участие – 15.10.2017 г.
За представяне на докладите и научните съобщения в изискуемия формат за публикуване – 30.10.2017 г.
За да заявите участие в конференцията, моля попълнете и изпратете приложената регистрационна форма по електронен път до 15.10.2017 г. на e-mail : conferenceNBU.2017@gmail.com

Приложение 1: Регистрационна форма
Приложение 2: Изисквания към докладите

 

Организационен и научен комитет:

Департамент „Право“

проф. д-р Благой Видин
проф. д-р Екатерина Михайлова
гл. ас. д-р Деница Топчийска
гл. ас. д-р Гинка Симеонова

Департамент „Администрация и управление“, секция „Публична администрация“ 
проф. д-р Николай Арабаджийски
проф. д-р Людмил Георгиев
доц. д-р Юлияна Гълъбинова


ПРОГРАМА

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

9:30 - 10:30

Модератор: проф. д-р Екатерина Михайлова

 

 

Проф. д-р Пламен Бочков, Ректор на НБУ

 

Г-жа Илияна Йотова, Вицепрезидент на Република България

 

Г-н Емил Радев, Член на Европейския парламент, Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред, Специална комисия за борба срещу тероризма

Европейските политики в сферата на вътрешната сигурност и тяхното влияние върху България

 

Г-жа Моника Панайотова, Заместник-министър за българското председателство на Съвета на ЕС

 

Г-жа Деница Николова, Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

 

Проф. д-р Екатерина Михайлова, Ръководител на департамент "Право", НБУ

 

Проф. д-р Николай Арабаджийски, Ръководител на секция "Публична администрация" в департамент "Администрация и управление", НБУ

 

 

Кафе пауза - 10:30-10:45

 

 

ПЪРВИ ПАНЕЛ – 10.45  - 12:15

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ВЪРХУ НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Права на човека и конституционни принципи

Модератор: проф. д-р Екатерина Михайлова

 

Проф. д-р Екатерина Михайлова, НБУ

Мерки в областта на нормотворчеството - български и европейски изисквания

 

Г-н Стамен Янев, Изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции

 

Г-н Димитър Маргаритов Йотов, Председател на Комисията за защита на потребителите

 

Г-н Калин Марионов, заместник главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката

Европейско финансиране на публични политики за насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия

 

Проф. д.ю.н Малина Новкиришка, НБУ    

Ius gentium еuropaeum

 

Проф. д.ю.н Райна Николова, НБУ

Организация и ефективност в дейността на публичната администрация в България (2007 – 2017 г.)

 

Г-жа Розита Еленова, Член на Съвета за електронни медии

Езикът на омразата като медиен феномен

 

Проф. д-р Благой Видин, НБУ           

Общи принципи на правото

 

Проф. д.ю.н Димитър Радев, УНСС 

Европейската комисия като фактор за осъществяването на съдебната реформа в България

 

Проф. д.ю.н Атанас Семов, СУ „Св. Кл. Охридски”

И пак за двойствения подход на ЕС: предложения de lege ferenda с оглед невъзможността ЕС да стане страна по ЕКПЧ и засилената ефективност на Хартата на основните права на ЕС

 

Доц. д-р Деница Топчийска, НБУ    

Етика, право и технологии в контекста на защитата на личната неприкосновеност в ЕС.

 

Доц. д-р Бойка Чернева, Академия на МВР

Принципът на недискриминация в правото на Европейския съюз и българското законодателство

 

Доц. д-р Манол Станин, ЮЗУ "Неофит Рилски"           

Бюрократичното правотворчество

 

Доц. д-р Зорница Йорданова, Русенски университет "Ангел Кънчев"

Политически права на гражданите съгласно Конституцията на РБ след присъединяването на България към ЕС

 

Гл. ас. д-р Христо Христев, СУ  “Св. Климент Охридски”

Основни проблеми на прилагането на режима на свободно движение на хора от Република България в периода 2007-2017 г.

 

Гл. ас. д-р Симеон Гройсман, СУ “Св. Климент Охридски” 

Правни аспекти на отношението "знание - власт" в контекста на европейската реформа в защитата на личните данни и Регламент 2016/679

 

Гл. ас. д-р Георги Михайлов, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Критерии за оценка в законотворческата дейност

 

Гл. ас. д-р Деяна Марчева, НБУ       

Правата на човека като конституционен принцип между правото на Европейския съюз и българското национално право

 

 

 

 

ВТОРИ ПАНЕЛ - 12:15 - 13:30

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ВЪРХУ НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Бюджет и бюджетни приходи, митнически съюз, финансиране чрез публични ресурси - фондове на ЕС, обществени поръчки, публично-частно партньорство

Модератор: доц. д-р Деница Топчийска, гл. ас. д-р Гинка Симеонова

 

 

 

Г-н Евгени Стоянов, Заместник-министър на правосъдието

 

Г-жа Димитрина Петрова, административен съдия, Административен съд София - град

Изграждането и функционирането на  вътрешния пазар на европейския съюз като основание за хармонизация и синхронизация на данъците в общността

 

Проф. д-р Ганета Минкова Минкова, СУ „Св. Климент Охридски“         

Данъчното законодателство в периода след членството на Република България в Европейския съюз

 

Доц. д-р Атанас Симеонов, СУ ,,Св. Климент Охридски“      

Митнически съюз и обща митническа администрация на Европейския съюз

 

Адв. Валентин Савов, Председател на Международна данъчна асоциация, клон България           

Решения на европейския съд, които са променили българското законодателство или съдебна практика в сферата на данъчното право

 

Д-р Кирил Величков,  Ръководител Управление Европейски проекти и финансови институции, Мениджър Център за компетенции КВС Group за европейски финансови инструменти, СИ Банк 

Опитът от прилагането на Плана Юнкер и другите финансови инструменти в подкрепа на бизнеса

 

Доц. д-р Емилия Станкова, НБУ      

Европейски практики за предотвратяване на данъчни измами съгласно ЗДДС

 

 Д-р Димитър Ничев, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми", Министерство на образованието и науката         

Въздействието на Европейския социален фонд върху политиките в системата на образованието

 

 

Гл. ас. д-р Памела Бучкова, НБУ     

Практически проблеми при изпълнението на административен договор

 

Гл. ас. д-р Гинка Симеонова, НБУ  

Обща характеристика на публичните държавни вземания с произход от ЕС

 

Гл. ас. д-р Савина Михайлова - Големинова, СУ „Св. Климент Охридски”

Контрол за законност на управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове - 10 години по-късно

 

Д-р Калина Георгиева, СУ „Св. Климент Охридски”

Принципи за повторно използване на информацията от обществения сектор. Стандартни общи условия за повторно използване в България

 

Г-жа Ани Митева, докторант, СУ „Св. Климент Охридски“

Данъчната дискриминация и правото на Европейския съюз

 

 

ОБЕДНА ПОЧИВКА - 13:30 - 14:00

 

 

ТРЕТИ ПАНЕЛ - 14:00- 15:00

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА ЕС ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Модератор: проф. д-р Николай Арабаджийски

 

Доц. д-р Валентин Василев, гл.ас. д-р Гергана Кресналийска, гл.ас. д-р Олга Чорбаджийска, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Практически измерения на изследванията в областта на публичната администрация

 

Проф. д-р Николай Арабаджийски, НБУ

Политики за развитие на администрацията на изпълнителната власт в Република България през Втория програмен период на членство в Европейския съюз

 

Проф. д.ик.н. Христо Иванов, доц.д.ик.н.Тетяна Чернявська, Висше училище по телекомуникации и пощи - София

Сравнителен анализ на управлението и самоуправлението в Република България и Украйна

 

Гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева, НБУ

Ефекти и дефекти на специалните инструменти: приносът на Механизма за сътрудничество и оценка, Европейския семестър и Информационното табло за правосъдие на ЕС за развитието на ефективна правосъдна система в България

 

Доц. д-р Добрин Добрев, ИУ - Варна           

Възможности за развитие на висшето образование

 

Доц. д-р Евгения Пенкова, доц. д-р Деница Горчилова, УНСС        

Пазарни и непазарни алтернативи на социалните дейности: България в периода 2006-2016 г.

 

Гл. ас. д-р Мариана Димитрова, НБУ

Въздействие на членството на България в Европейския съюз върху трудовия пазар и националната политика за заетост

 

 

 

ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ - 15:00 - 16:15

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ВЪРХУ НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Законодателство, насочено към интеграция на вътрешния пазар - предизвикателства в сферата на гражданското и търговското право, развитие на регулирани, стабилни и глобално конкурентни финансови пазари в интерес на бизнеса и потребителите

Модератор: доц. д-р Деница Топчийска, гл. ас. д-р Гинка Симеонова

 

 

 

Доц. д.ю.н. Живко Драганов, УНСС

Новата директива на ЕС относно защитата на неразкрити търговски тайни и някои въпроси във връзка с нейното транспониране

 

Г-жа Вероника Кънчева и г-н Едуард Ховсепян, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Създаване на благоприятна среда и условия за конкурентоспособност на малките и средни предприятия като начин за оптимизация на Единния пазар

 

Доц. д-р Веселина Манева, НБУ       

Въздействие на правото на европейския съюз върху националната законова рамка в областта на закрила на правата на интелектуална собственост. Очаквания и переспектини

 

Д-р Нели Маданска, Университет по библиотекознание и информационни технологии     

За европеизацията на правото по несъстоятелност

 

Гл. ас. д-р Емилия Димитрова, НБУ

Понятието за „пазарна сила” в контекста на злоупотребата с господстващо положение

 

Гл. ас. д-р Петър Бончовски, ИДП-БАН

Общественият ред и свободното движение на решения в ЕС. (Влияние на тенденциите върху националните правила.)

 

Гл. ас. д-р Иван Мангачев, НБУ       

Развитие на правната уредба на безналичните плащания

 

Гл. ас. д-р Борислав Борисов, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“      

Въздействие на Правото на Европейския съюз върху развитието на медиацията по граждански дела в РБългария –проблеми и стъпки за преодоляването им

 

Гл.ас. д-р Ирена Николова, НБУ      

Влияние на регулациите на общата търговска политика на Европейския съюз върху България

 

Ас. д-р Христина Атанасова, УНСС

Директива 2004/48/ЕО относно упражняването на права върху интелектуалната собственост и дело С-367/15

 

 

Кафе пауза – 16:15 – 16:30

 

 

ПЕТИ ПАНЕЛ - 16:30 - 17:30

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ВЪРХУ НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Правосъдие и вътрешен ред, сътрудничество в областта

на наказателното право

Модератор: доц. д-р Деница Топчийска, гл. ас. д-р Гинка Симеонова

 

 

Проф. д.ик.н. Веселин Цанков, БСУ

Въздействие на правото на ЕС върху националното миграционно законодателство и практики

 

Доц. д-р Катерина Йочева, НБУ       

Консулска закрила на граждани на ЕС в чужбина

 

 

Доц. д-р Гергана Маринова, ИДП-БАН     

Предизвикателства пред наказателно-процесуалното законодателство при въвеждане на изискванията на директивите на Европейския парламент и на Съвета на ЕС

 

Г-н Цветомир Панчев, Началник сектор „Правно обслужване и мерки за административна принуда“ в ДБДС при МВР, докторант по наказателен процес, Академия на МВР;

Европейски стандарти за обезпечаване правото на защита на обвиняемото лице в наказателното производство и тяхното въвеждане в националната правна уредба.

 

Гл. ас. д-р Ралица Костадинова, НБУ         

Алтернативи на лишаването от свобода в ЕС

 

Гл. ас. д-р Ива Пушкарова-Гочева, СУ ,,Св. Кл. Охридски“ 

Стандарти на Eвропейския съд по правата на човека в областта на най-тежките наказания:съответствие на доживотния затвор без замяна с чл. 3 от ЕКПЧ в контекста на практиките по помилване

 

Г-н Кирил Арнаудов, докторант,  СУ ,,Св. Кл. Охридски“                 

Механизмът за сътрудничество и оценка и реформата на управлението на съдебната система

 

 

 

ШЕСТИ ПАНЕЛ - 17:30 - 18:45

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ВЪРХУ НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Социално законодателство

(образование, здравеопазване, заетост, околна среда)

Модератор: доц. д-р Деница Топчийска, гл. ас. д-р Гинка Симеонова

 

 

Проф. д-р Стефка Наумова, ИДП-БАН      

Въздействие на правото на ЕС върху националното законодателство по опазване на околната среда

 

Д-р  Евгени Георгиев, съдия в Софийски градски съд

Подготовка на първоинстанционното гражданско дело - исторически и сравнително-правни аспекти

 

Доц. д-р Тодор Коларов, НБУ

Отговорността по смесените договори на ЕС

 

Доц. д-р Ивайло Стайков, НБУ

Предмет, характеристика, подведомственост и подсъдност на иска за установяване на трудов и/или осигурителен

 

Гл. ас. д-р Венцислав Петров, СУ „Св. Климент Охридски“ 

Задължението за вярност между съпрузи – правна същност и последици при неизпълнение

 

Гл. ас. д-р Силвия Цонева, НБУ

Да осъдиш държавата за нарушаване правото на ЕС

 

Гл. ас. д-р Петя Неделева, НБУ         

По някои въпроси за висшето образавание

 

Д-р Мария Чочова, НБУ

Понятия за работническото представителство, информиране и консултиране по Кодекса на труда

 

Г-жа Красимира Вълчева, редовен докторант, УНСС 

Общностни политики и регулации в сферата на фармацията срещу  фалшивите лекарствени средства

 

Г-н Георги Димитров,    докторант, СУ „Свети Климент Охридски”        

Проучване на взаимодействието на институциите по приложение на Закона за защита от домашното насилие

  

Прикачени файлове