ДепартаментПраво

Law Journal of New Bulgarian University

 

Уважаеми приятели на Юридическото списание на Нов български университет,

Добрe дошли на сайта на електронното списание, издавано от департамент „Право“ на НБУ, известно повече с английското наименование на заглавието - Law Journal of New Bulgarian University!

Юридическото списание Law Journal of New Bulgarian University започна своя живот през далечната 2005 г. в резултат на съвместната работа между департамент „Право“ и Библиотеката на НБУ. Това става възможно чрез включването на списанието в проекта „Осигуряване на електронни списания на НБУ чрез библиотеката“, като достъпът до него е бил чрез библиотеката. Списанието е създадено като периодично – до 4 броя годишно.

Първият редакционен съвет е в състав: проф. д-р Румен Владимиров (тогава ръководител на департамент „Право“) и ст. ас. Ралица Костадинова, гл. ас. д-р Емилия Димитрова, ст. ас. Силвия Цонева (и трите тогава директори на програма „Право“). Впоследствие в редакционния съвет се включват и други преподаватели – проф. д-р Благой Видин, проф. Владимир Петров, д. н., доц. д-р Катерина Йочева, доц. д-р Цветалина Петкова и гл. ас. д-р Петя Неделева.

През 2008 г. списанието започва да се публикува електронно на интернет страницата на НБУ в секцията на департамент „Право“. Това е първото електронно юридическо списание в България.

През 2011 г. статиите започват да се публикуват с резюмета на английски език и с редактиране. Първият брой през 2012 г. вече е и с международен стандартен номер за продължаващи издания ISSN (International Standard Serial Number) за България – ISSN 1314-5797.

В края на 2017 г. с решение на департаментен съвет се решава да се обнови визията на Law Journal of New Bulgarian University и се избира нова редакция на списанието с цел по-добро рецензиране и подготовка за рефериране на списанието в Central and Eastern European Online Library (CEEOL). За процедурата по рефериране и рецензиране разчитаме отново на сътрудничеството ни с библиотеката на НБУ.

Отговорен редактор: гл. ас. д-р Ралица Костадинова


Заместник-отговорен редактор: доц. д-р Катерина Йочева

Редакционна колегия:
- проф. д-р Екатерина Михайлова, ръководител на департамент „Право”
- проф. д-р Благой Видин, ръководител на секция „Публичноправни науки”
- проф. д-р Веселина Манева, ръководител на секция „Гражданскоправни науки”
- проф. д-р Веселин Вучков, ръководител на секция „Наказателноправни науки”
- проф. Райна Николова, д. н.
- доц. д-р Цветалина Петкова
- доц. д-р Деница Топчийска
- гл. ас. д-р Гинка Симеонова
- гл. ас. д-р Силвия Цонева

Секретар: Цветелина Тодорова

Коректор: Анелия Янкова

Художествено оформление и графичен дизайн: Таня Йорданова

Създаден бе имейл за връзка със списанието: lawjournalofnbu@abv.bg

Целта на електронното списание е да популяризира научно-изследователската дейност на преподавателите, докторантите и студентите в магистърска програма „Право”. В списанието се представя най-новата научна продукция на академичния състав на департамента. То обаче също така е отворено и за публикации на външни за департамента автори с интереси в областта на съвременните проблеми на правото, както и за нови автори.

Освен това списанието отразява интересни и актуални събития (конференции, дискусии и семинари) с участието на студенти от магистърска програма „Право” на НБУ и техните преподаватели, като публикува изнесени публични лекции, доклади от конференции и семинари, разработки.


проф. д-р Екатерина Михайлова,
ръководител на департамент „Право“

 

 

 

 

 • Редакционна колегия
 •  

   

  РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ НА ЮРИДИЧЕСКО СПИСАНИЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  LAW JOURNAL OF NEW BULGARIAN UNIVERSITY
  ISSN (online) 1314–5797


  РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ НА ЮРИДИЧЕСКО СПИСАНИЕ

   

  НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

   

   

   

  Вътрешни членове:

   

  гл. ас. д-р Ралица Костадинова – отговорен редактор

   

  доц. д-р Катерина Йочева – заместник отговорен редактор

   

  проф. д-р Екатерина Михайлова – ръководител на департамент Право

   

  проф. д-р Благой Видин – ръководител на секция Публичноправни науки, департамент

  Право

   

  проф. д-р Веселин Вучков – ръководител на секция Наказателноправни науки, департамент Право

   

  проф. д-р Веселина Манева – ръководител на секция Гражданскоправни науки, департамент Право

   

  проф. Райна Николова, д. н.

   

  доц. д-р Деница Топчийска

   

  доц. д-р Цветалина Петкова

   

  гл. ас. д-р Гинка Симеонова

   

  гл. ас. д-р Силвия Цонева

   

   

  Външни членове:

   

  проф. д-р Ангел Ристов, Университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие (Северна Македония)

   

  доц. д-р Йелена Ристич, University American College в Скопие (Северна Македония)

   

  - секретар: Цветелина Тодорова

   

  - коректор: Анелия Янкова

   

  - художествено оформление и графичен дизайн: Таня Йорданова

   

  Адрес на списанието:

   

  София 1618,

   

  ж.к. Овча купел,

   

  бул. Монтевидео № 21

  Департамент Право,

  Нов български университет

   

  имейл: lawjournalofnbu@abv.bg

   

   

  EDITORIAL BOARD OF

  LAW JOURNAL

   

  OF NEW BULGARIAN UNIVERSITY

   

   

   

  Internal members:

   

  Senior Lecturer Ralitsa Kostadinova, Ph. D. – editor in chief

   

  Assoc. Prof. Katerina Yocheva, Ph. D. – deputy–еditor in chief

   

  Prof. Ekaterina Mihaуlova, Ph. D. – chair of the Law Department

   

  Prof. Blagoy Vidin, Ph. D. – chair of Public Law Sciences Section of the Law Department

   

  Prof. Veselin Vuchkov, Ph. D. – chair of Criminal Law Sciences Section of the Law Department

   

  Prof. Veselina Maneva, Ph. D. – chair of Civil Law Sciences Section of the Law Department

   

   

   

  Prof. Raina Nikolova, Dr. Habil.

   

  Assoc. Prof. Denitza Toptchiyska, Ph. D.

   

  Assoc. Prof. Tsvetalina Petkova, Ph. D.

   

  Senior Lecturer Ginka Simeonova, Ph. D.

   

  Senior Lecturer Silvia Tsoneva, Ph. D.

   

   

  External members:

   

  Prof. Angel Ristov, Ph. D., University “Saints Cyril and Methodius”, Skopje (North Macedonia)

   

   

  Assoc. Prof. Jelena Ristik, University American College, Skopje (North Macedonia)

   

  - secretary: Tsvetelina Todorova

   

  - proof-reader: Anelia Iankova

   

  - layout and design: Tanya Yordanova

   

   

  Address for correspondence:

   

  Sofia 1618,

   

  r. d. Ovcha Kupel,

   

  21 Montevideo Blvd.

  Law Department,

  New Bulgarian University

   

  e-mail: lawjournalofnbu@abv.bg

   

   

   

  Имейл за връзка: lawjournalofnbu@abv.bg

   

   

 • ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ЮРИДИЧЕСКО СПИСАНИЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 •  

   

  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В
  ЮРИДИЧЕСКО СПИСАНИЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  LAW JOURNAL OF NEW BULGARIAN UNIVERSITY
  ISSN (online) 1314–5797

  Текстовете на статиите и материалите в електронното Юридическо списание са собственост на НБУ. Те се публикуват само и единствено със съгласие на авторите след подписване на договор за авторски права с НБУ по образец.

  При цитиране задължително се прави позоваване на публикацията в списанието.

  Обемът на една статия не трябва да надвишава 20 стандартни машинописни страници (1800 знака с интервали, 1500 знака без интервали).

  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ СТАТИИ И ПУБЛИКАЦИИ

  Заглавие на български и английски език: Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock

  Име и фамилия на автора на български и английски език: Times New Roman, size 12, Bold, Align Right

  Научна степен, заемана длъжност, електронен адрес за контакт: под линия, Times New Roman, size 10, Regular, Justified

  Анотация на български език: до 1 стандартна страница (1800 знака с интервали, 1500 знака без интервали), Times New Roman, size 12, Italic

  Анотация на английски език: до 1 стандартна страница (1800 знака с интервали, 1500 знака без интервали), Times New Roman, size 12, Italic

  Ключови думи: на български и на английски език – след анотацията; не повече от 10 броя, Times New Roman, size 12, Italic

  Текст на статията: Times New Roman, size 12, Regular, Justified, междуредие 1.5

  Номерация на страниците: Times New Roman, size 10, Bottom of page, Plain Number 2

  Бележки под линия: номерация от 1 продължаваща за целия документ, с арабски цифри, Times New Roman, size 10, Regular, Justified, междуредие single.
  При цитиране да се спазват изискванията на актуалния БДС стандарт за цитиране.

  Основният език на статиите е българският. Статии на чужд език се публикуват на оригиналния им език. В този случай резюмето е на български език.

  Материалите се депозират в електронен вид като прикрепен файл на адреса на списанието lawjournalofnbu@abv.bg

  Автор, който не е получил отговор за получаването на статията на адреса на списанието, може да се свърже с отговорния редактор или секретаря на списанието на адрес lawjournalofnbu@abv.bg

   

   

 • ПРАВИЛА ЗА РЕЦЕНЗИРАНЕ ЮРИДИЧЕСКО СПИСАНИЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 •  

  ПРАВИЛА ЗА РЕЦЕНЗИРАНЕ НА
  ЮРИДИЧЕСКО СПИСАНИЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  LAW JOURNAL OF NEW BULGARIAN UNIVERSITY
  ISSN (online) 1314–5797

  Текстът, който е предоставен от автора за публикуване в Юридическото списание на НБУ, трябва да бъде проверен предварително от отговорния и заместник-отговорния редактор на списанието за:

  - евентуалното наличие на явни и груби недостатъци от научна гледа точка и
  - съответствие на текста с правилата за издаване на списанието, предварително публикувани на сайта на списанието.

  В случай на положителен резултат от предварителната проверка се преминава към следващата фаза на същинското рецензиране.

  По решение на отговорния редактор и заместник-отговорния редактор, съгласувано с редакционната колегия на списанието, текстът се предлага за преценка на експерт по съответната материя, която е предмет на разглеждане в предложената за публикуване статия, който е член на редакционния съвет на списанието.

  В рамките на седем дни след уведомяване на рецензента от секретаря за получаването на статията рецензентите са длъжни да поставят своята оценка, попълвайки таблицата, посочена в Приложение към настоящите правила и да върнат своевременно материалите на секретаря на списанието за съхранение.

  Критерии за рецензиране

  Рецензентите са длъжни да оценят следните аспекти от предложената за публикуване статия:

  - оригиналност и актуалност на предмета на статията,
  - съответствие на заглавието със съдържанието, евентуална нужда от редакция на заглавието (ако е твърде дълго или не е прецизно формулирано),
  - правилна методология,
  - езикова и юридическа точност,
  - качество на превода, ако има такъв,
  - равнище на аргументация,
  - яснота на изложението,
  - пълнота на изложението според заявената тема,
  - структура на изложението,
  - съответно коректно използване на библиографските препратки и тези към съдебната практика,
  - съобразяване с БДС стандарта за цитиране.

  Резултати от рецензирането

  В резултат на рецензирането е възможно предоставеният за публикуване текст:

  - да бъде приет за публикуване,
  - да бъде върнат на автора за извършването на поправки, водещи до подобрение, изрично посочени от рецензента. Адекватността на направените промени се преценява от отговорния редактор и заместник-отговорния редактор, които правят съвместно предложение във връзка с окончателното публикуване (да или не) или
  - да не се допусне материалът за публикуване.

  Крайното решение относно публикуването се взема от отговорния редактор и заместник-отговорния редактор на списанието въз основа на резултатите от рецензирането. Публикуването се извършва въз основа на решение на Издателския съвет на НБУ след успешно преминаване на последващата процедура пред него.

   

  Приложение

   

   

 • БРОЕВЕ НА ЮРИДИЧЕСКО СПИСАНИЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 2018 Г.
 •  

  2018 г.

  Брой 1 (под печат)

  Съдържание


   

 • БРОЕВЕ НА ЮРИДИЧЕСКО СПИСАНИЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 2016 - 2017 Г.
 • 2016–2017 г.


  Брой 1 – 3 

   

  СЪДЪРЖАНИЕ


  СТАТИИ


  ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТРАНИТЕ И ТРУДОВИТЕ ФУНКЦИИ ПО ДВЕТЕ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ НА ЛЕКАР В ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, КОЙТО Е И ПРЕПОДАВАТЕЛ ВЪВ ВИСШЕ МЕДИЦИНСКО УЧИЛИЩЕ
  Ивайло Стайков

  ОБЩЕСТВО НА НАРОДИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРАВНАТА УРЕДБА
  Катерина Йочева

  НОВИ АВТОРИ

  МАНДАТЪТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА КАТО ПРАВНА КАТЕГОРИЯ НА ЧАСТНОТО ПРАВО
  Мария Чочова

  ПРАВОТО НА СЕМЕЕН ЖИВОТ И НУЖДАТА ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБОРИМА ПРЕЗУМПЦИЯ ЗА СПОДЕЛЕНОТО РОДИТЕЛСТВО
  Пламен Борисов

  CONTENTS


  ARTICLES


  PECULIARITIES WITH REGARD TO THE PARTIES AND THE LABOUR FUNCTIONS UNDER THE TWO LEGAL RELATIONSHIPS OF A PHYSICIAN IN A HEALTHCARE INSTITUTION, WHO WORKS AS THE SAME TIME AS LECTURER IN A HIGHER MEDICAL SCHOOL
  Ivaylo Staykov

  THE LEAGUE OF NATIONS AND THE UNITED NATIONS – COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGAL REGULATION
  Katerina Yocheva

  NEW AUTHORS

  THE MANDATE OF THE EMPLOYEES' REPRESENTATIVES UNDER THE LABOUR CODE AS A LEGAL CATEGORY OF PRIVATE LAW
  Maria Chochova

  THE RIGHT TO FAMILY LIFE AND THE NEED OF REBUTTABLE PRESUMPTION OF SHARED PARENTING IN BULGARIAN LAW
  Plamen Borisov


  Съставители и отговорни редактори на броя:
  доц. д-р Катерина Йочева и гл. ас. д-р Ралица Костадинова

  Превод и/или редакция на текстовете на английски език:
  доц. д-р Катерина Йочева

  Всички права запазени! Не се допуска възпроизвеждане в цялост или на части от статиите, публикувани в списанието, без изричното съгласие на носителите на авторското право и без посочване на източника и името на автора.

  © 2005-2017 г. на Юридическото списание на НБУ (ЮСНБУ)

  Издава департамент „Право“, Нов български университет

   

 • БРОЕВЕ НА ЮРИДИЧЕСКО СПИСАНИЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 2015 Г.
 •  

  2015 г.

  Брой  1 – 3 

   

  СЪДЪРЖАНИЕ

  ЗА „ЕВРОПЕЙСКОТО БРАТСТВО“
  Анелия Цекова

  ЗА ПОСТОЯННАТА ВОЙНА НА САЩ
  Асен Данчев

  ДЖИХАД И „ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА“ – РЕАЛНОСТ И ЗАПЛАХА
  Боряна Кискинова

  АМЕРИКА, НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ И СЪЮЗНИЦИ СЕ ОБЕДИНЯВАМЕ С ВСИЧКИ, КОИТО СЕ БОРЯТ ЗА МИРА И СИГУРНОСТТА В СВЕТА И ЗАСТАВАМЕ ЗАЕДНО, ЗА ДА СПЕЧЕЛИМ ВОЙНАТА СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА
  Велислав Велчев

  ЕВРОПА ОТ АТЛАНТИКА ДО УРАЛ
  Виктория Кузманова

  ВЪТРЕШНАТА ПОЛИТИКА МОЖЕ САМО ДА НИ ПРОВАЛИ, ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА МОЖЕ ДА НИ УБИЕ
  Виолета Петрова

  ПОПАДАТ ЛИ БЪЛГАРСКИТЕ УПРАВНИЦИ
  ПОД ДЕФИНИЦИЯТА НА КИСИНДЖЪР ЗА „ЛИДЕР”?
  Даяна Къчева

  25 ГОДИНИ СЛЕД ПАДАНЕТО НА БЕРЛИНСКАТА СТЕНА –НОВИ СТЕНИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
  Диляна Каменова

  ВЪНШНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ФРАНЦИЯ И БЪЛГАРИЯ ОТ 1878 Г. ДО 2013 Г.
  Елисавета Петрова

  РОНАЛД РЕЙГЪН: „ГОСПОДИН ГОРБАЧОВ, РАЗРУШЕТЕ ТАЗИ СТЕНА”!
  Йордан Василев

  ПРИНОС И ЗНАЧЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА АМЕРИКАНСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ ДЖОН ФИДЖЕРАЛД КЕНЕДИ
  Николета Ангелова

  АЗ СЪМ БЕРЛИНЧАНИН!
  Петя Василева

  21 ВЕК ЩЕ БЪДЕ ДУХОВЕН ИЛИ НЯМА ДА ГО БЪДЕ
  Питър Петков

  ЧОВЕЧЕСТВОТО ТРЯБВА ДА СЛОЖИ КРАЙ НА ВОЙНАТА ПРЕДИ ВОЙНАТА ДА СЛОЖИ КРАЙ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
  Стоян Пехливанов

  ЦАР БОРИС III – ПОХИТЕНАТА СЛАВА
  Ясен Маламов  CONTENTS

  ON THE “EUROPEAN BROTHERHOOD “
  Anelia Tsekova

  ON THE PERPETUAL WAR OF THE USA
  Assen Danchev

  JIHAD AND “ISLAMIC STATE” – REALITY AND THREAT
  Boriana Kiskinova

  AMERICA AND OUR FRIENDS AND ALLIES JOIN WITH ALL THOSE WHO WANT PEACE AND SECURITY IN THE WORLD AND WE STAND TOGETHER TO WIN THE WAR AGAINST TERRORISM
  Velislav Velchev

  EUROPE FROM THE ATLANTIC TO THE URALS
  Victoria Kouzmanova

  DOMESTIC POLICY CAN ONLY DEFEAT US, FOREIGN POLICY CAN KILL US
  Violeta Petrova

  DO BULGARIAN EXECUTIVES FALL IN THE SCOPE OF KISSINGER’S DEFINITION FOR “LEADER”?
  Dayana Kacheva

  25 YEARS FOLLOWING THE FALL OF THE BERLIN WALL – NEW WALLS AND CHALLENGES
  Dilyana Kamenova

  FOREIGN RELATIONS BETWEEN FRANCE AND BULGARIA FROM 1878 TO 2013
  Elisaveta Petrova

  RONALD REAGAN: "MR. GORBACHEV, TEAR DOWN THIS WALL!"
  Yordan Vassilev

  CONTRIBUTION AND IMPORTANCE OF THE GOVERNANCE OF THE AMERICAN PRESIDENT JOHN FITZGERALD KENNEDY
  Nikoleta Anguelova

  I AM A BERLINER!
  Petia Vassileva

  21 CENTURY WILL BE SPIRITUAL OR IT WON’T BE
  Peter Petkov

  MANKIND MUST PUT AN END TO WAR BEFORE WAR PUTS AN END TO MANKIND
  Stoyan Pehlivanov

  TSAR BORIS III – THE ABDUCTED GLORY
  Yassen Malamov

   

   

   

 • БРОЕВЕ НА ЮРИДИЧЕСКО СПИСАНИЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 2006 - 2014 Г.
 •  

   

  2014 г.

  Брой 1
  Брой 2
  Брой 3


  2013 г.

  Брой 1
  Брой 2
  Брой 3
  Брой 4


  2012 г.

  Брой 1
  Брой 2
  Брой 3


  2011 г.

  Брой 1
  Брой 2
  Брой 3


  2010 г.

  Брой 1
  Брой 2
  Брой 3


  2009 г.

  Брой 1
  Брой 2
  Брой 3


  2008 г.

  Брой 1
  Брой 2
  Брой 3
  Брой 4   

 • БРОЕВЕ НА ЮРИДИЧЕСКО СПИСАНИЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 2006-2007 Г.
 •  

   

   

  2006-2007 г.

  Брой  1 – 3 

  Съдържание


  Общностна правна уредба за борба срещу насилието (Програма ДАФНЕ)
  Ст. ас. д-р Катерина Йочева, програма „Право”, НБУ

  Защита от дискриминация на работници и служители с намалена
  работоспособност
  Гл. ас. д-р. Ивайло Стайков , програма “Право”, НБУ

  Президентският указ за награждаване с ордени и медали
  Ас. Памела Бучкова, програма "Право", НБУ

  Действие на обезпечителните сделки
  Ас. Иван Мангачев, програма „Право”, НБУ, Адвокат в САК

  Сравнително-правни аспекти на касационното производство в новия
  български наказателен процес
  Ст. ас. Елена Недялкова

  Общественият защитник – организация и начин на употреба
  Ас. Петя Неделева, програма “Право”, НБУ

  Международните договори като част от вътрешното право
  Велислав Петров

  Косвените данъци в Европа и в България. Данък добавена стойност
  Галина Кунчева

  Наказателноправната превенция и санкция за нарушаване владението
  на недвижим имот
  Иван Христов

  Възникване, понятие и същност на правата на човека
  Маргарита Костова

  Неизбежна отбрана
  Младен Колев

  Хармонизация на българското законодателство съгласно Директива 98/8/ЕС
  за пускане на пазара на биоцидни препарати
  Николай Петров

  Правно регулиране на рекламната дейност в България и страните от ЕС
  София Николова

  Отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна
  дейност
  Стефка Попова

  Правата на човека и Хартата за основните права на Европейския съюз
  Силвия Рашкова

   

 • БРОЕВЕ НА ЮРИДИЧЕСКО СПИСАНИЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 2005 Г.
 • Брой 1

  Съдържание


  Условното осъждане в България. Понятието изпитателен срок и неговото значение в наказателното право
  Ренета Даньовска

  Условно осъждане и помилване
  Анна Попова

  Условно осъждане на непълнолетни лица
  Ивелина Петкова

  Правен режим на условното осъждане по отношение на пълнолетните лица
  Илиана Паскалева

  Условното осъждане и наказателната отговорност на непълнолетните лица
  Камелия Голоманова

  Условното осъждане според словенското наказателно право
  Стефка Попова

  Условна и/или суспендирана присъда и пробация в Хърватска
  Николай Николов

  Условно осъждане и предсрочно освобождаване – съпоставка
  Теодора Попова


  Брой 2

  Съдържание

  Национална правна уредба на забраната за дискриминация в трудовите отношения
  ст. ас. Ивайло Стайков, програма “Право”, НБУ

  Конституционната основа на членството на Република България в Европейския съюз
  ас. Памела Бучкова, програма “Право”, НБУ

  Трафик на хора- престъпление по българския НК
  ст. ас. Ралица Костадинова, програма “ Право” НБУ

  Legatum и Fideicommissum
  Христо Кръстев, студент II курс програма “Право”, НБУ

  Компютърните престъпления и наказателната им регулация в българското законодателство
  Николай Атанасов Николов, студент в програма “Право”, НБУ

  Общи правила по възлагане на обществена поръчка. Оспорване. Контрол
  Теодора Попова, студентка от програма “Право”, НБУ


  Брой 3

  Съдържание

  Развитие на института на международната отговорност на държавите в проектоконвенцията на комисията по международно право на ООН
  Ст. ас. Николай Добрев, програма “Право”, НБУ

  Понятие за дискриминация в трудовите отношения
  Ст. ас. Ивайло Стайков , програма “Право”, НБУ

  Наследствено право За прилагането на чл. 8, ал. 3 от Закона за наследството 
  Ас. Цветалина Петкова, програма „Право”, НБУ

  Залогът на вземания по ЗЗД и ЗОЗ
  Ас. Иван Мангачев, програма „Право”, НБУ

  Новости Медиацията - още една възможност за разрешаване на спорове
  Ас. Петя Неделева, програма “Право”, НБУ

  Публичен дебат на тема „Съдебната реформа”
  Ас. д-р Катерина Йочева, програма „Право”, НБУ

  Хармонизация на българското законодателство съгласно Директива 98/8/ЕС
  за пускане на пазара на биоцидни препарати
  Николай Петров