facebook

ДепартаментПраво

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД 120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. ЦЕКО ТОРБОВ

 

Нов български университет, 15 май 2019 г., 9.30 ч.


Зала 210, корпус 1

 

 

 

 9:00 – 9:30 ч. – Регистрация

9.30 – 9.40 ч. – Откриване на конференцията

 Проф. д-р Екатерина Михайлова – ръководител на департамент „Право“, Нов български университет
Доц. д-р Ясен Захариев – декан на магистърски факултет, департамент „Философия и социология“, Нов български университет

9.40 – 11.30 ч. – Представяне на доклади
Проф. д.ю.н. Атанас Семов. Конституционен съд, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Философията на ЕС и статусът на членуващата държава

Доц. д-р Деница Топчийска. Нов български университет
За правото, обществото и философията – новото издание със статии на проф. д-р Цеко Торбов

Д-р Радостина Тодорова, директор на Библиотеката на НБУ и д-р Александра Трифонова, Университетски архив на НБУ
Представяне на новия уебсайт, посветен на семейство Торбови

Весела Борисова Ляхова. Писател
Схващанията на проф. д-р Цеко Торбов за обществото и правото и съвместимостта им към Кантовото учение

Проф. д-р Екатерина Михайлова. Нов български университет
Суверенитетът и наднационалните образования

Проф. д.ю.н. Малина Новкиришка-Стоянова. Нов български университет
Гръцката и римската философия и iurisprudentes

Проф. д-р Стефка Наумова. ИДП – БАН
Функции на правното съзнание в концепциите на проф. Ц.Торбов и проф. Л. Петражицки: сходства и различия

Проф. д-р Ганета Минкова. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и ИДП –БАН
Функции и принципи на данъчното облагане

Доц. д-р Зорница Йорданова. Русенски университет „Ангел Кънчев“
Осъждането на лишаване от свобода като основание за предсрочно прекратяване пълномощията на народен представител

Доц. д-р Атанас Симеонов. Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Баланс между правата и задълженията на пасивните субекти в данъчното правоотношение

Доц. д-р Елица Вълчева-Куманова. Русенски университет „Ангел Кънчев“
Същност на етичното неподчинение

Доц. д-р Ивайло Илиев Лазаров. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
Кантовият синоптикум: метафизика на дедуктивното предявяване на опита

Доц. д-р Йордан Ефтимов. Нов български университет
Защо когато говорим за законите, не можем да минем без художествената литература: Цеко Торбов за Шилер и Достоевски

Доц. д-р Ясен Захариев. Нов български университет
Правата на животните

Доц. д-р Петя Неделева. Нов български университет
Образователната политика и ролята ѝ за обществото

Доц. д-р Ивайло Стайков. Нов български университет
За едно вярно схващане за правото винаги ще заслужава да се живее

Доц. д-р Катерина Йочева. Нов български университет
Война и право

 1
11.30 – 12.00 ч. – Кафе пауза

12.00 – 15.00 ч. – Представяне на доклади

Гл. ас. д-р Симеон Гройсман. СУ „Св. Климент Охридски“
Potestas et Auctoritas/Power and Authority в учението за правото на Цеко Торбов

Ас. д-р Христина Атанасова. УНСС
Уредбата на ноу-хау като търговска тайна

Гл. ас. д-р Ирена Николова. Нов български университет
Правни аспекти при прилагане на документария акредитив в международната търговия

Д-р Виктор Иванов. УНСС
Кантианската и посткантианска критическа традиция в десакрализиращото учение за правото

Ас. Ивелин Теодоров Велчев. Русенски университет „Ангел Кънчев“
Езикът като конституционно признат белег на етносоциалната общност

Гл. ас. д-р Емилия Димитрова. Нов български университет
Защита на фактора при разваляне на договора за доставка на стоки или изпълнение на услуги

Гл. ас. д-р Ралица Костадинова. Нов български университет
Гл. ас. д-р Деяна Марчева. Нов български университет
Корени на идеята за правова държава в Древна Гърция

Гл. ас. д-р Гинка Симеонова. Нов български университет
Намеса на държавата в стопанския живот

Д-р Мария Чочова. Нов български университет
Справедливостта като основен принцип на правовата държава

Емилия Ганева, Любомир Стоянов, докторанти – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, УНСС, БСУ
За сходствата между правото и кибернетиката: Контролът и комуникацията като есенция на правото

Светослав Наумов, докторант – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Релацията между ius и iustum в концепцията на проф.Ц.Торбов за справедливостта

Цветомир Панчев, докторант – Академия на МВР
Философско-правни аспекти на принудата

Даниела Станоева, студент в департамент „Право“, НБУ
Личният пример и образованието

Ангел Рангелов, студент в департамент „Право“, НБУ
Понятието за дълга

Богдан Петков, студент в департамент „Право“, НБУ
Борба срещу невежеството и себелюбието в обществения живот. Ползата като критерий на истината. Значението на личността