ДепартаментПраво

Проф. д.ю.н Никола Манев

Проф. д.ю.н Никола Манев

Име: проф. Никола Андреев Манев, дюн

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор на юридическите науки

Основни изследователски интереси в областта на: наказателнопроцесуално право, изпълнение на наказанието, криминология

Допълнителни изследователски интереси в областта на: превенция на престъпността, извънсъдебно разглеждане на наказателни дела, устройство и функциониране на органите на съдебната власт

.Възможности за експертиза в областта на: взаимодействие на прокуратурата с органите на изпълнителната власт, борба с корупцията

Преподавателски интереси в областта на: наказателнопроцесуално право, наказателно право, право на изпълнение на наказанията

Образование:

2015 г. – научна степен „доктор на юридическите науки”, тема на дисертационния труд „Теория на наказателното правораздаване”, заповед на Ректора на ПУ”Паисий Хилендарски” от 2015г., научна специалност Наказателен процес

2008 г.- научно звание „професор” по научна специалност Наказателен процес, решение на ВАК

2001г. – научно звание „доцент” по научната специалност Наказателен процес, решение на ВАК

1991 г. – научна степен „доктор”, тема на дисертационния труд „Вътрешното убеждение на прокурора в наказателния процес”, решение на ВАК, научна специалност Наказателен процес

1982 г. – 1987 г.- Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Образователна степен : магистър, Специалност : право

 

Членство в организации:

Българската асоциация по сравнително право

1996 г . Съюз на юристите в България

2009 г. Съюз на учените

1991 г. Българска асоциация по криминология

Член на редакционна колегия на списание „Правна мисъл”, издание на БАН

 

e-mail: nmanev@nbu.bg