ДепартаментПраво

проф. д-р Веселин Вучков

проф. д-р Веселин Вучков

 

Име:  Веселин Бориславов Вучков

Академична длъжност: професор по наказателен процес

Научна степен: доктор по право (PhD)

Основни изследователски интереси в областта на: наказателно-процесуално право, досъдебно наказателно производство, теория на доказателствата в наказателния процес, разследващи органи по наказателни дела

Допълнителни изследователски интереси в областта на: сектор за сигурност, служби за сигурност, министерство на вътрешните работи, история (на държавата и правото)

Възможности за експертиза в областта на: контрол върху службите за сигурност, специални разузнавателни средства, достъп до електронни съобщения, наказателно-изпълнително право (пенитенциарно право)

Преподавателски интереси в областта на: наказателно-процесуално право, наказателно-изпълнително право, история на българското право (ХІХ и ХХ век)

Образование: магистър по право от Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ (1994)

По-важни публикации:

•  Образуване на досъдебно производство: актуални проблеми (монография). С., 2015, СИБИ;
•  Доказателствени средства в наказателното производство: същност и видове (монография). С., 2006, ФЕНЕЯ;
•  Наказателен процес в схеми и таблици (в съавторство). С., 2018, СИБИ, пето издание;
•  Тестове по наказателен процес (в съавторство). С., 2018, СИЕЛА, трето издание;
•  Понятието „доказателствено средство“ и актуалните промени в НПК – www.news.lex.bg (2018);
•  Българската полиция и Законът за углавното съдопроизводство от 1897 г. Сб. Наказателното правораздаване – традиции и перспективи. УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2018;
•  Секторът за сигурност в процес на трансформация (в съавторство). С., ФЕНЕЯ, 2014.


e-mail: vvuchkov@nbu.bg