ДепартаментПраво

Проф. д-р Веселина Манева

Проф. д-р Веселина Манева

 

Име: Веселина Неделчева Манева

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: правото на интелектуална собственост: индустриална собственост, авторско право, нелоялна конкуренция

Допълнителни изследователски интереси в областта на:

Възможности за експертиза в областта на: изобретения, марки, промишлен дизайн, лицензионна дейност и авторски и сродни права

Преподавателски интереси в областта на: патентното право, авторското право в музиката, международно- правен режим на интелектуалната собственост

Образование:

2009 г. - Научно звание – старши научен сътрудник ІІ степен, БАН

2005 г. - Научна степен – “доктор”, тема на докторска дисертация “Обхват на правна закрила на патентите за изобретения”, решение на СНС по право от 2005 г., научна специалност “Изобретателско, авторско и патентно право”, шифър 05.05.13

1989 г. - 1991 г. - Висша следдипломна школа по патентно дело към Технически университет – София; придобита квалификация “патентен специалист”

1982 г. – 1987 г.- Софийски университет “Св. Климент Охридски”, образователна степен : магистър, специалност : право

 

Членство в организации:

Българската асоциация по сравнително право

2009 г. - член на експертния съвет при Съвета за електронни медии;

2012 - досега – Национален съвет по дигитализация на културното наследство при фонд „13 века България” и Столична община. Член е на УС на Сдружение „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в Р България”

 

Участие в национални и международни проекти:

2008 - 2009 г. – Проект: „Да инвестираме в хората”, ОПАК/ЕСФ, 2008, осъществен от Институт за правни науки, БАН

По-важни публикации:

Монографични изследвания:

“Патентното нарушение”. Изд-во ”РОМИНА”, С., 2008, 226 с.

Статии:

“Същност и правно значение на патентните претенции за определяне обхвата на правна закрила на патентите за изобретения според българското законодателство”. - Правна мисъл, № 2, 2003, с. 49-58.

“Тълкуване на патентните претенции при спор за патентно нарушение”. -Научни трудове на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, кн.7, т.3, 2002, с.128-145.

“Възникване и същност на правната закрила на изобретението”. – Правна мисъл, № 1, 2006 г., с. 13 – 25.

“Промени в Закона за патентите”. – Съвременно право, кн. 3, 2006, с. 52-63.

“Упражняване на правата, произтичащи от патента”. – ПМ, кн. 4, 2008.

“Гражданско-правна и наказателно-правна защита на правата на индустриална собственост”. –Правен преглед, Издание на НБУ, 2008.

За творчеството на проф. Константин Кацаров в областта на индустриалната собственост. –Правен преглед /електронното издание на Департамент „Право” – НБУ/, 2009, юбилейно издание.

По повод Тълкувателно решение № 1/2008 г. на ОСТК на Върховен касационен съд от 15 юни 2009 година. – ПМ, кн. 1, 2010.

Използване на обектите на културното наследство в музейните колекции, архивите и библиотеките чрез средствата на дигиталните технологии. –СП, кн.5, 2010.

Лисабонският договор и прилагане на правата на интелектуална собственост. –ПМ, кн. 3, 2012.

Правната фигура на агента и представителя в марковото право на Република България. – Годишник на Департамент Право – НБУ, 2013, т. І.

Правата на интелектуална собственост и правата на човека. –СП, кн. 4 , 2014.

Публикации на английски език:

”Patent claims interpreting in patent infringement controversy”. – IP OVERVIEW, Vol. 1, 2006, р.39-43.

Enforcement the rights concerning from thе patent confer, in accordance with the last changes of the Patent law. – IP OVERVIEW, Vol. 3, 2007, р.9.

The right of authorship on the objects of industrial property.- IP OVERVIEW, Vol.2,2007, р.11.

Сборници:

“Enforcement the rights over objects of industrial property in the Republic of Bulgaria in accordance with the TRIPs Agreement”. – Доклад, изнесен на международна научна конференция, организирана от Икономически институт при БАН, на тема „Търсене на знания в процеса на европейската икономическа интеграция”, състояла се на 10.11-12.11.2006 г., издание на Bulgarian Academy of Sciences, Сборник: Demand for knowledge in the process of European economic integration, 2008, p.219-229.  

Изобретението като обект на индустриална собственост.-Юбилеен сборник, посветен на проф. П. Венедиков, Изд. СУ”Св. Кл. Охридски”, 2008, 159-175.

Творчески изяви

Участие в международни конференции :

Международна научна конференция, организирана от Икономически институт на БАН, 10.11.-12.11.2006 г., София. -Доклад : “Enforcement the rights over objects of industrial property in the Republic of Bulgaria in accordance with the TRIPs Agreement”.

„Българският прочит на докладите „Новият Ренесанс” на Комитета на мъдреците и „Стратегическият план за Европеана 2011- 2015, конференция, проведена в Европейския парламент, Брюксел, на 29 март 2011, с доклад: Използване на обектите на културното наследство чрез дигиталните технологии- Поглед през българското законодателство и към „Новия ренесанс на Европа”

ІІІ-ий Международный форум „Правовая защита интеллектуальной собственности: Проблемы теории и практики”, 13-14 февраля 2015 г., Москва, Московский государственный юридический университет О.Е.Кутафина, с доклад: „Защита прав интеллектуальной собственности в Республики Болгарии”, публ. Сборник конференции.

Участие в национални конференции:

„Интелектуална собственост и дигитализация на нематериалното културно наследство”, регионална конференция, организирана от Университета за национално и световно стопанство, Световната организация за интелектуална собственост и Министерство на културата, София, 3-4 юни, 2010 г., доклад: „Материалното културно наследство -обект на дигитализация”.

„Медиите в България: 25 години по-късно”, Национална научнопрактическа конференция, НБУ, 31.10.2015 г., Доклад: „Конфликт или единодействие между културните права на човека и авторските права в медийната среда”.

 

e-mail: veselinamaneva@mail.bg