ДепартаментПраво

Проф. Екатерина Матеева, д. н.

Проф. Екатерина Матеева, д. н.

 

Име: Екатерина Илиева Матеева

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор на юридическите науки

Основни изследователски интереси в областта на: гражданско, семейно и търговско право, нотариално право, сравнително частно право

Допълнителни изследователски интереси в областта на: частно право на ЕС

Възможности за експертиза в областта на: гражданско право, нотариално право

Преподавателски интереси в областта на: гражданско, семейно и търговско право, нотариално право, сравните лно частно право

Образование:

1984 - СУ „Св. Кл. Охридски”, Юридически факултет, специалност Право

Специализации по:

Право на ЕС в Департамента по право към университет в Улвърхямптън, Великобритания (1996);

Германско гражданско и търговско право (1996-1997) в университета в Хамбурт;

Търговско право и защита на потребителите (1997-1998) в университета в Хамбург;

Европейски център по Международно публично право в Атина (1997);

PHARE проект BG 9316-02-01;

Право на ЕС в Департамента по право - университета в Лимерик, Ирландия (1997);

Правен режим на медийната реклама в ЕС към Правния отдел на общественото радио и телевизия на провинция Северен Рейн-Вестфалия, Дюселдорф (1998);

в областта на антитръстовото право и защитата на потребителите в Института по европейско и международно публично право „Т. M. C. Ассер” в Хага (2001)

 

Участие в национални и международни проекти:

Актуализиране на учебните програми в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – ОП „Развитие на човешките русурси“

Международен проект DOLCETA - проект на Европейската комисия в областта на защитата на потребителите в ЕС в Льовен, Белгия и Лил, Франция (2007-2008).

 

Членство в организации:

Член на Консултативния съвет по законодателството към Председателя на 40-то народно събрание.

От 2011 г. - член на Правния съвет при Президента на Република България

По-важни публикации:

Закон за общинската собственост. Коментар и наредби. С., ФРМС, 1996. 248 с. (Авт.: Новата правна уредба на общинската собственост. с. 57-245).

Правен режим на концесиите по Закона за общинската собственост. С., ФРМС, 1997. 52 с.

Европейското обединение, основано на общ икономически интерес и българското дружествено право. С., Сиела, 2000. 736 с.

ЕC Merger Control and the Approximation of Competition Law in Bulgaria. С., Сиела, 2002. 304 с.

Независимост на нотариуса. С., Фенея, 2006. 168 с.

Морският протест. С., Фенея, 2007. 284 с.

Доброволно представителство в нотариалните производства при действието на новия ГПК. С., Фенея, 2008. 256 с.

Германското наследствено право като приложимо право към наследяването на вещни права върху недвижими имоти в Република България. С., Фенея, 2012. 736 с.

 

Учебници:

Семейно право на Република България. С., ВСУ „Черноризец Храбър, 2010. 544 с.

Проф. Матеева е автор и на над 50 научни студии, публикувани в специализирани издания и сборници.

 

e-mail: mateeva_e@mail.bg