ДепартаментПраво

Проф. Малина Новкиришка, д. н.

Проф. Малина Новкиришка, д. н.

 

Име: Малина Николова Новкиришка-Стоянова

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор на юридическите науки

Основни изследователски интереси в областта на: римско частно и публично право, антични правни системи, рецепция и римскоправна традиция, история на правото в Европа

Допълнителни изследователски интереси в областта на: римска история, антична история, сравнително право, съвременно публично право

Възможности за експертиза в областта на: съвременно публично право, нормотворчество

Преподавателски интереси в областта на: римско право, антични правни системи

Образование:  

1976-1981 г. - Френска езикова гимназия- гр. Враца

1981-1986 г. - СУ “Климент Охридски”, Юридически факултет, специалност право;

1988-1992 г. - докторантура по Римско частно право;

Специализации по:

1987- Римско частно право- в СУ “Св. Климент Охридски”- София;

1988- Римско частно право- история и институции- в: МГУ “М. В. Ломоносов”- Москва, СССР

1993, 1996-97– Римско частно право и права на античното Средиземноморие- в: Istituto di Diritto Romano e dei diritti dell’ Oriente Mediterraneo - Facolta di Giurisprudenza- Universita "La Sapienza" -Рим, Италия

1996- История на европейското частно право – в: Institut International de l’Unification du Droit Prive UNIDROIT- Рим, Италия.

2005-2006- Римско частно право – в: Universite de Neuchatel и Universite bilingue de Fribourg- Швейцария

2006, 2010, 2013-2014- Римското частно право в Европа- в: Institut suisse de droit compare ISDC- Lausanne и Fonds Katzarovi près de l’ Universite de Geneve- Швейцария

Специализации по развитие на правото в Европа и по нормотворчество:

Международния институт по правно развитие (IDLI) - Рим (1993)

Съвета на Европа - Страсбург (1996),

във Висшата школа по администрация в Рим (1998),

Международния институт по нормотворчество на Университета „Tulane” в Нови Орлеан (2000),

Института по публична администрация в Лион (2002),

Висшата школа по публична администрация в Барселона (2002) и др.

 

Членство в организации:

Societé Internationale del’Histoire des Droits de l’Antiquité (SIHDA)

 

Участие в национални и международни проекти:

2008 СУ - Превод и коментар на COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM (Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони)

2011 СУ - Императорски конституции, издадени в Сердика - преводи, статии, коментари- ръководител проект.

2012 СУ - Основни проблеми на римското и съвременното публично право- ръководител проект.

2013-2014 СУ - Състояние и перспективи на юридическото образование в България- ръководител проект.

2013-2014 ПУ - Религиозната толерантност от Древността до наши дни

2015-2016 СУ - Римското право и романистичната традиция в правното образование на ХХІ век- ръководител проект.

 

По-важни публикации:

Монографии

„Пекулият в Римското право“ (хабилитационен труд за конкурс за доцент);“

„Дългосрочните поземлен отношения в римското право“

„Правната регламентация на емфитевзата в римското право“

„Антични кодификации“

„Precarium” (хабилитационен труд за конкурса за професор),

„De iure publico. Студии по римско публично право“

 

Сборник статии “De criminibus” по римско наказателно право и процес

Учебни помагала „Enhiridium” и „Practicum”

Виртуални семинарни занятия по Римско частно право и Римско публично право на сайта на дисциплините на портала на НБУ, СУ и в Интернет

Курсове лекции: Римско частно право, Римско публично право, Антични правни системи, Правна култура на Древността, Римскоправната традиция в европейското право, и виртуални презентации към курсовете на сайтовете на НБУ и СУ.

Над 100 студии и статии относно поземлените концесии и аренди в Рим, църковната и светската емфитевза, участието на робите и подвластните в търговията, суперфицията, правната уредба на пустеещите земи и на добива на подземни природни богатства, плебисцитите и законите в Древния Рим, публичната собственост, статута на публичната администрация, римския граждански процес, преторското право и правото на народите, гражданскоправната отговорност на лекарите, преподаването на римското право в Древността и в наши дни, изучаването на публичното право, фискалния процес, наказателното право и процес, рецепцията на римското право, римското и европейското право и пр., както и публикации по антично право- освен монографията «Антични кодификации» статии относно поземлените концесии и аренди в античността , за престъпността и корупцията в древността, за кодификациите в Древна Индия, Китай и Гърция и пр.

Над 50 доклада по римско и антично право на национални и международни конференции.

Над 30 публикации - наръчници и курсове лекции за ИПАЕИ по нормотворчество, коментари на нормативните актове относно местното самоуправление, общественото обсъждане, достъп до информация, защита на класифицираната информация, общинските концесии обществени поръчки, механизмите на диалог между държавата и обществеността в законодателния процес и пр.

Съставител и редактор:

„Римско право. Речник на основните термини”(превод от френски на съответното издание на Паскал Пишона и Жан- Филип Дюнан)

сборници със статии от научни конференции „Римско право и европейско право” (съвместно с В.Стоянов и Ж. Попова), „Римско право и съвременни кодификации” (съвместно с Т. Колев)

LAW JOURNAL of NBU, Год. III, 2008, №1 (съвместно с Р. Костадинова),

100 години от рождението на проф. Михаил Андреев, С. 2011 г.;

Римско и съвременно публично право, С. 2013;

Развитие на публичното право - традиции и съвременност, С.2013 г.,

Религиозната толерантност от Древността до наши дни, С., 2012;

Актуални аспекти на религиозната толерантност в България, С.2014;

Theo noster: Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков, С. 2014.

Главен редактор на сп. Норма и на виртуален сайт и списание по римско право и романистична традиция - IUS ROMANUM.

e-mail: mnovkirishka@nbu.bg