ДепартаментПраво

Сесия септември 2017 г.

 

 

Извънредна сесия МП "Право" 01-21.09.2017 г.
Преподавател сигн. курс  ден час зала
проф. д-р Благой Видин LAWN 608 Международни организации 20.9.2017 г. 11.20-12.50 213 I
LAWN 609 Бежанско право 20.9.2017 г. 13.00-14.30 213 I
LAWN 610 Международни договори 20.9.2017 г. 14.40-16.10 213 I
проф. д-р Добринка Чанкова  LAWN 008 Медиация по граждански и наказателни дела 11.9.2017 г. 14.40-16.10 310 II
проф. д-р Евгения Коцева  LAWN 001 Криминалистика  15.9.2017 г. 9.40-11.10 310 I
LAWN 009 Съдебни експертизи 15.9.2017 г. 9.40-11.10 310 I
проф. Екатерина Матеева, д.ю.н LAWN 600 Търговско право I част 4.9.2017 г. 8.00-12.50 210 I
LAWN 702 Търговско право II част 4.9.2017 г. 8.00-12.50 210 I
проф. д-р Екатерина Михайлова LAWN 102 История на българската държава и право 14.9.2017 г. 11.20-12.50 118 I
LAWN 106 Обща теория на държавата 13.9.2017 г. 9.40-11.10 214 I
LAWN 109 Нормотворчество 13.9.2017 г. 9.40-11.10 214 I
LAWN 200 Конституционно право 13.9.2017 г. 11.20-12.50 214 I
LAWN 215 Развитие на българския
конституционализъм
14.9.2017 г. 9.40-11.10 118 I
проф. д-р Малина Новкиришка LAWN 203 Римско частно право 14.9.2017 г. 11.20-12.50 212 I
LAWN 315 Римско публично право 14.9.2017 г. 11.20-12.50 212 I
проф. д-р Марио Бобатинов LAWN 911 Борсово право 15.9.2017 г. 9.40-11.10 214 I
LAWN 910 Банково право 15.9.2017 г. 9.40-11.10 214 I
проф. Методи Марков, д. ю. н  LAWN 402 Вещно право 20.9.2017 г. 9.40-11.10 214 I
LAWN 407 Правен режим на кадастъра
и устройство на територията
20.9.2017 г. 11.20-12.50 214 I
LAWN 408 Кооперативно право 20.9.2017 г. 11.20-12.50 214 I
LAWN 500 Семейно право 19.9.2017 г. 9.40-11.10 310 I
LAWN 502 Наследствено право 19.9.2017 г. 9.40-11.10 310 I
LAWN 512 Правна защита на конкуренцията 19.9.2017 г. 11.20-12.50 310 I
проф. д-р Никола Манев, д. ю. н. LAWN 900 Наказателно процесуално право 4.9.2017 г. 10.25-12.05 212 I
LAWN 806 Криминология  4.9.2017 г. 8.45-10.25 212 I
LAWN 006 Изпълнение на наказанията  4.9.2017 г. 8.45-10.25 212 I
проф. д-р Поля Голева LAWN 504 Облигационно право 5.9.2017 г. 8.00-19.30 212 I
LAWN 505 Упражнения по Облигационно
право
5.9.2017 г. 8.00-11.10 213 I
проф. Райна Николова, д. ю. н. LAWN 302 Административно право и
административен процес 
18.9.2017 г. 9.40-11.10 213 I
проф. д-р Румен Владимиров LAWN 704 Наказателно право 18.9.2017 г. 9.40-16.10 310 I
LAWN 809 Международно наказателно право 18.9.2017 г. 9.40-16.10 310 I
проф. д-р Софка Матеева LAWN 107 Правна социология 8.9.2017 г. 9.40-11.10 214 I
LAWN 108 Основи на философията
на правото
8.9.2017 г. 9.40-11.10 214 I
LAWN 207 Парламентарно право 8.9.2017 г. 11.20-12.50 214 I
доц. д-р Венцислава Желязкова LAWN 902 Международно частно право 21.9.2017 г. 9.40-18.00 213 I
доц. д-р Веселина Манева  LAWN 411 Авторско право 18.9.2017 г. 11.20-12.50 214 I
LAWN 309 Право на индустриалната
собственост
18.9.2017 г. 11.20-12.50 214 I
LAWN 511 Международноправна закрила на интелектуалната собственост 18.9.2017 г. 11.20-12.50 214 I
доц. д-р Емилия Станкова LAWN 404 Финансово право 21.9.2017 г. 9.40-11.10 310 I
LAWN 606 Данъчно процесуално право 21.9.2017 г. 9.40-11.10 310 I
доц. д-р Ивайло Стайков  LAWN 700 Трудово право 15.9.2017 г. 9.40-17.50 212 I
LAWN 800 Осигурително право 15.9.2017 г. 9.40-17.50 212 I
доц. д-р Катерина Йочева LAWN 105 Външна политика на Р. България 19.9.2017 г. 11.20-12.50 213 I
LAWN 713 Международно търговско право 19.9.2017 г. 8.00-9.30 213 I
LAWN 003 Право на Европейския съюз 19.9.2017 г. 9.40-11.10 213 I
доц. д-р Маргарита Златарева LAWN 804 Гражданско процесуално право 5.9.2017 г. 8.45-16.10 210 I
гл. ас. д-р Деница Топчийска LAWN 100 Обща теория на правото 21.9.2017 г. 11.20-12.50 310 I
LAWN 101 Упражнения по Обща теория на
право
21.9.2017 г. 11.20-12.50 310 I
LAWN 208 Конституционно правосъдие 21.9.2017 г. 11.20-12.50 310 I
LAWN 209 Избирателни системи и избирателни процедури 21.9.2017 г. 11.20-12.50 310 I
гл. ас д-р Емилия Димитрова LAWN 300 Гражданско право (обща част) 21.9.2017 г. 13.00-14.30 212 I
гл. ас. д-р Памела Бучкова LAWN 202 Администрация на правозащитните органи 19.9.2017 г. 13.00-14.30 213 I
LAWN 305 Административно правосъдие 19.9.2017 г. 13.00-14.30 213 I
LAWN 306 Административно наказване 19.9.2017 г. 13.00-14.30 213 I
LAWN 416 Теория и практика на административното договаряне 19.9.2017 г. 14.40-16.10 213 I
LAWN 619 Практикум по административно право 19.9.2017 г. 14.40-16.10 213 I
гл. ас. д-р Петя Неделева LAWN 410 Църковно право 14.9.2017 г. 13.00-14.30 212 I
LAWN 412 Всеобща история на държавата
 и правото
14.9.2017 г. 13.00-14.30 212 I
гл. ас. д-р Ралица Костадинова LAWN 002 Наказателно право на ЕС 18.9.2017 г. 14.30-16.10 214 I
гл. ас. д-р Гинка Симеонова LAWN 409 Международно финансово право 21.9.2017 г. 11.20-12.50 214 I
LAWN 825 Практикум по данъчен процес 21.9.2017 г. 11.20-12.50 214 I
гл. ас. д-р Георги Гочев LAWN 104 Латински език за юристи - I част 13.9.2017 г. 13.00-14.30 213 I
LAWN 205 Латински език за юристи -  II част 13.9.2017 г. 13.00-14.30 213 I
Божидар Христов LAWN 104 Латински език за юристи - I част 12.9.2017 г. 14.40-16.10 213 I
LAWN 205 Латински език за юристи -  II част 12.9.2017 г. 14.40-16.10 213 I
д-р Ирина Димитрова LAWN 304 Английски за юристи - I част 20.9.2017 г. 13.00-14.30 405 I
LAWN 406 Английски за юристи -  II част 20.9.2017 г. 13.00-14.30 405 I
Мирослава Йорданова LAWN 815 Международно морско право  20.9.2017 г. 13.00-14.30 214 I