facebook

ДепартаментПраво

Сесия септември 2021 г.

 

Извънредна сесия МП "Право" 01-21.09.2021 г.

Преподавател

сигн.

курс

ден

час

Зала

Забележка

проф. д-р Благой Видин

LAWN 206

Основни права на гражданите и тяхната защита

3.9.2021

9.40 - 11.10

зала 214, к. 1

 

LAWN 604

Международно публично право

3.9.2021

11.20 - 12.50

зала 214, к. 1

 

LAWN 608

Международни организации

3.9.2021

13.00 - 14.30

зала 214, к. 1

 

LAWN 609

Бежанско право

3.9.2021

13.00 - 14.30

зала 214, к. 1

 

LAWN 610

Международни договори

3.9.2021

13.00 - 14.30

зала 214, к. 1

 

LAWN 709

Дипломатическо право

3.9.2021

9.40 - 11.10

зала 214, к. 1

 

LAWN 907

Федерации и федерализъм

3.9.2021

9.40 - 11.10

зала 214, к. 1

 

проф. д-р Веселин Вучков

LAWN 900

Наказателно процесуално право

8.9.2021

14.40 - 16.10

зала 310, к. 2

 

LAWN 006

Изпълнение на наказанията

8.9.2021

16.20 - 17.50

зала 310, к. 2

 

проф. д-р Веселина Манева

LAWN 411

Авторско право

16.9.2021

11.20 - 12.50

зала 212, к. 1

 

LAWN 309

Право на индустриалната
собственост

16.9.2021

9.40 - 11.10

зала 212, к. 1

 

LAWN 511

Международноправна закрила на интелектуалната собственост

16.9.2021

9.40 - 11.10

зала 212, к. 1

 

проф. Екатерина Матеева, д. н.

LAWN 402

Вещно право

17.9.2021

8.00 - 11.10

зала 110, к. 2

На 2 групи

LAWN 600

Търговско право - I част

17.9.2021

13.00 - 14.30

зала 110, к. 2

На 2 групи

LAWN 702

Търговско право - II част

17.9.2021

14.40 - 16.10

зала 110, к. 2

На 2 групи

LAWN 908

Нотариално право

17.9.2021

9.40 - 11.10

зала 110, к. 2

 

проф. д-р Екатерина Михайлова

LAWN 102

История на българската държава и право

8.9.2021

9.40 - 11.10

зала 212, к. 1

 

LAWN 109

Нормотворчество

9.9.2021

11.20 - 12.50

зала 214, к. 1

 

LAWN 216

Конституционно право

9.9.2021

9.40 - 11.10

зала 214, к. 1

 

LAWN 215

Развитие на българския
конституционализъм

8.9.2021

11.20 - 12.50

зала 212, к. 1

 

проф. Малина Новкиришка, д. н.

LAWN 218

Римско частно право

1.9.2021

18.00 - 19.30

зала 212, к. 1

 

LAWN 315

Римско публично право

1.9.2021

19.40 - 21.10

зала 212, к. 1

 

проф. д-р  Мартин Канушев

LAWN 107

Правна социология

17.9.2021

9.40 - 11.10

зала 310, к. 2

 

проф. Райна Николова, д. н.

LAWN 302

Административно право и
административен процес

17.9.2021

11.20 - 14.40

зала 214, к. 1

 

LAWN 307

Общинско право

17.9.2021

14.40 - 16.10

зала 214, к. 1

 

LAWN 310

Държавна служба

17.9.2021

14.40 - 16.10

зала 214, к. 1

 

LAWN 424

Административно право на услугите

17.9.2021

14.40 - 16.10

зала 214, к. 1

 

LAWN 524

Медийно право

17.9.2021

14.40 - 16.10

зала 214, к. 1

 

проф. д-р Христо Тодоров

LAWN 106

Обща теория на държавата

9.9.2021

11.20 - 12.50

зала 310, к. 2

 

доц. д-р Венцислава Желязкова

LAWN 807

Арбитраж

18.9.2021

13.00 - 14.30

зала 407, к. 1

 

LAWN 902

Международно частно право

18.9.2021

9.40 - 12.50

зала 407, к. 1

 

LAWN 909

Международен граждански процес

18.9.2021

13.00 - 14.30

зала 407, к. 1

 

доц. д-р Деница Топчийска

LAWN 100

Обща теория на правото

17.9.2021

11.20 - 12.50

зала 407, к. 1

 

LAWN 209

Избирателни системи и избирателни процедури

17.9.2021

9.40 - 11.10

зала 402, к. 2

 

LAWN 034

Информационно право

17.9.2021

9.40 - 11.10

зала 402, к. 2

 

доц. д-р Емилия Станкова

LAWN 409

Международно финансово право

14.9.2021

11.20 - 12.50

зала 310, к. 2

 

доц. д-р Ивайло Стайков

LAWN 700

Трудово право

18 и 19.9. 21

9.40 - 14.30

зала 210, к. 1

устен изпит

LAWN 800

Осигурително право

18 и 19.9. 21

9.40 - 14.30

зала 210, к. 1

устен изпит

доц. д-р Катерина Йочева

LAWN 105

Външна политика на Р. България

10.9.2021

9.40 - 11.10

зала 407, к. 1

 

LAWN 713

Международно търговско право

10.9.2021

8.00 - 9.30

зала 407, к. 1

 

LAWN 003

Право на Европейския съюз

10.9.2021

11.20 - 12.50

зала 407, к. 1

 

доц. д-р Петя Неделева

LAWN103

Упражнения по история на българската държава и право

8.9.2021

14.40 - 16.10

зала 403, к. 2

 

LAWN 220

Юристи, юридически професии, правна етика

8.9.2021

16.20 - 17.50

зала 403, к. 2

 

LAWN 826

Медиация

8.9.2021

16.20 - 17.50

зала 403, к. 2

 

доц. д-р Ралица Костадинова

LAWN 704

Наказателно право

16.9.2021

8.45 - 11.10

зала 411, к. 1

писмен и устен изпит

LAWN 705

Упражнения по наказателно право

16.9.2021

11.20 - 12.50

зала 411, к. 1

 

LAWN 809

Международно наказателно право

16.9.2021

13.00 - 14.30

зала 407, к. 1

 

LAWN 002

Наказателно право на ЕС

16.9.2021

14.40 - 16.10

зала 407, к. 1

 

доц. д-р Снежана Ботушарова

LAWN 207

Парламентарно право

16.9.2021

9.40 - 11.10

зала 403, к. 2

 

LAWN 208

Конституционно правосъдие

16.9.2021

11.20 - 12.50

зала 403, к. 2

 

LAWN 523

Европейски съд по правата на човека – юрисдикция, процедура и практика

16.9.2021

13.00 - 14.30

зала 403, к. 2

 

доц. Тодор Коларов, д. н.

LAWN 804

Гражданско процесуално право

8.9.2021

8.00 - 12.50

зала 214, к. 1

 

доц. д-р Цветалина Петкова

LAWN 500

Семейно право

14.9.2021

14.40 - 16.10

зала 405, к. 1

 

LAWN 502

Наследствено право

14.9.2021

16.20 - 17.50

зала 405, к. 1

 

LAWN 522

Правна закрила на детето

14.9.2021

9.40 - 11.10

зала 310, к. 2

 

доц. д-р Ясен Захариев

LAWN 108

Основи на философията на правото

9.9.2021

11.20 - 12.50

зала 401, к. 2

 

гл. ас. д-р Александър Андреев

LAWN 906

Право на чуждестранните инвестиции

13.9.2021

9.40 - 11.10

зала 310, к. 2

 

LAWN 007

Конкурентно право на Европейския съюз

13.9.2021

9.40 - 11.10

зала 310, к. 2

 

LAWN 903

Упражнения по Международно частно право

13.9.2021

11.20 - 12.50

зала 310, к. 2

 

гл. ас. д-р Владимир Маринов

LAWN 104

Латински език за юристи - I част

13.9.2021

9.40 - 11.10

зала 405, к. 2

 

LAWN 205

Латински език за юристи - II част

13.9.2021

9.40 - 11.10

зала 405, к. 2

 

гл. ас. д-р Георги Гочев

LAWN 104

Латински език за юристи - I част

13.9.2021

13.00 - 14.30

зала 405, к. 2

 

LAWN 205

Латински език за юристи - II част

13.9.2021

13.00 - 14.30

зала 405, к. 2

 

гл. ас. д-р Гинка Симеонова

LAWN 404

Финансово право

13.9.2021

11.20 - 12.50

зала 405, к. 1

 

LAWN 422

Митническо право

13.9.2021

13.00 - 14.30

зала 405, к. 1

 

LAWN 506

Данъчно право

14.9.2021

11.20 - 12.50

зала 408, к. 2

 

LAWN 606

Данъчно процесуално право

14.9.2021

13.00 - 14.30

зала 408, к. 2

 

LAWN 521

Правен режим на държавните помощи

13.9.2021

13.00 - 14.30

зала 405, к. 1

 

гл. ас. д-р Деяна Марчева

LAWN 513

Медицинско право

9.9.2021

11.20 - 12.50

зала 405, к. 1

 

LAWN 214

Сравнително конституционно право

9.9.2021

11.20 - 12.50

зала 405, к. 1

 

LAWN 618

Административно право на ЕС

9.9.2021

11.20 - 12.50

зала 405, к. 1

 

LAWN217

Упражнения по Конституционно право

9.9.2021

9.40 - 11.10

зала 214, к. 1

LAWN 724

Обществени поръчки, концесии и публично-частно партньорство

9.9.2021

11.20 - 12.50

зала 405, к. 1

 

гл. ас. д-р Елена Недялкова

LAWN 901

Упражнения по Наказателно процесуално право - I част

8.9.2021

13.00 - 14.30

зала 407, к. 1

 

LAWN 005

Упражнения по Наказателно процесуално право - II част

8.9.2021

13.00 - 14.30

зала 407, к. 1

 

гл. ас. д-р Емилия Димитрова

LAWN 300

Гражданско право (обща част)

15.9.2021

11.20 - 12.50

зала 413, к. 1

 

LAWN 512

Правна защита на конкуренцията

15.9.2021

9.40 - 11.10

зала 413, к. 1

 

LAWN 032

Правен режим на вътрешния пазар на ЕС

19.2021

9.40 - 11.10

зала 413, к. 1

 

гл. ас. д-р Памела Бучкова

LAWN 221

Организация на съдебната система и правозащитните институции

1.9.2021

9.40 - 11.10

зала 407, к. 1

 

LAWN 303

Упражнения по Административно право и административен процес

1.9.2021

11.20 - 12.50

зала 407, к. 1

 

LAWN 305

Административно правосъдие

1.9.2021

13.00 - 14.30

зала 407, к. 1

 

LAWN 306

Административно наказване

1.9.2021

14.40 - 16.10

зала 407, к. 1

 

LAWN 416

Теория и практика на административното договаряне

1.9.2021

9.40 - 11.10

зала 407, к. 1

 

LAWN 619

Практикум по административно право

1.9.2021

9.40 - 11.10

зала 407, к. 1

 

гл. ас. д-р Силвия Цонева

LAWN 504

Облигационно право

16.9.2021

8.00 - 9.30

зала 413, к. 1

писмен изпит

LAWN 504

Облигационно право

16.9.2021

11.20 - 14.30

зала 413, к. 1

устен изпит

LAWN 622

Потребителско право

16.9.2021

9.40 - 11.10

зала 407, к. 1

 

гл. ас. д-р Силвия Цонева

LAWN 911

Борсово право

16.9.2021

9.40 - 11.10

зала 407, к. 1

 

доц. д-р Здравка Кръстева

LAWN 001

Криминалистика

1.9.2021

11.20 - 12.50

зала 404, к. 2

 

LAWN 009

Съдебни експертизи

1.9.2021

13.00 - 14.30

зала 404, к. 2

 

Ивайло Малинов

LAWN 601

Упражнения по Търговско право - I част

19.9.2021

13.00 - 14.30

зала 403, к. 2

 

LAWN 703

Упражнения по Търговско право - II част

19.9.2021

14.40 - 16.10

зала 403, к. 2

 

д-р Даниела Петрова

LAWN 313

Немски език за юристи - I част

19.9.2021

9.40 - 11.10

зала 403, к. 2

 

LAWN 420

Немски език за юристи - II част

19.9.2021

9.40 - 11.10

зала 403, к. 2

 

LAWN 517

Немски език за юристи - III част

19.9.2021

9.40 - 11.10

зала 403, к. 2

 

LAWN 615

Немски език за юристи - IV част

19.9.2021

9.40 - 11.10

зала 403, к. 2

 

д-р Ина Лозанова

LAWN 516

Английски език за юристи - III част

11.9.2021

14.40 - 16.10

зала 403, к. 2

 

LAWN 614

Английски език за юристи - IV част

11.9.2021

14.40 - 16.10

зала 403, к. 2

 

д-р Ирина Димитрова

LAWN 304

Английски език за юристи - I част

7.9.2021

13.00 - 14.30

зала 404, к. 2

 

LAWN 406

Английски език за юристи - II част

7.9.2021

13.00 - 14.30

зала 404, к. 2

 

LAWN 516

Английски език за юристи - III част

7.9.2021

14.40 - 16.10

зала 404, к. 2

 

LAWN 614

Английски език за юристи - IV част

7.9.2021

14.40 - 16.10

зала 404, к. 2

 

д-р Мария Чочова

LAWN 701

Упражнения по Трудово право

18 и 19.7. 21

9.40 - 14.30

зала 214, к. 1

 

LAWN 801

Упражнения по Осигурително право

18 и 19.7. 21

9.40 - 14.30

зала 214, к. 1

 

д-р Рада Смедовска

LAWN 806

Криминология

13.9.2021

11.20 - 12.50

зала 401, к. 2

 

д-р Четин Казак

LAWN 015

Упражнения по Право на Европейския съюз

7.9.2021

13.00 - 14.30

зала 408, к. 2

 

LAWN 314

Френски език за юристи - I част

7.9.2021

11.20 - 12.50

зала 408, к. 2

 

LAWN 421

Френски език за юристи - II част

7.9.2021

11.20 - 12.50

зала 408, к. 2

 

LAWN 518

Френски език за юристи - III част

7.9.2021

11.20 - 12.50

зала 408, к. 2

 

LAWN 616

Френски език за юристи - II част

7.9.2021

11.20 - 12.50

зала 408, к. 2

 

Андрей Георгиев

LAWN 403

Упражнения по Вещно право

8.9.2021

9.40 - 11.10

зала 405, к. 1

 

Петя Велчева

LAWN 805

Упражнения по Гражданско процесуално право

9.9.2021

16.20 - 17.05

зала 404, к. 2