facebook

ДепартаментПраво

гл. ас. д-р Силвия Цонева

гл. ас. д-р Силвия ЦоневаДепартамент: Право

Телефон: 02/811 04 32

E-mail: stsoneva@nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:


Научно звание: главен асистент
Научна степен: доктор по право, дисертация на тема „Правна същност на ценните книжа“
Научни интереси: в областта на гражданското, търговското и борсовото право

Проекти
2013 – член на работната група „Причинната връзка в Деликтното право“ по проекта Common Core of European Private Law
2009 – член на работната група „Защита на собствеността върху недвижими вещи“ по проекта Common Core of European Private Law
2008 – докладчик по проект “Въздействието на Директива 2002/65/EC“ на Institut fur Finanzdienstleistungen e.V., Hamburg, GermanyПубликации:

Публикации
• Относно необходимостта и възможността да съществува общо понятие за ценните книжа с оглед на техните налични и безналични форми. Сп. Съвременно право, 4/2007
• Правни аспекти на дяловете в предприятия за колективно финансиране и деривативните финансови инструменти като инструменти, различни от ценни книжа, сп. Правна мисъл, 2/2008
• Понятие за поименни ценни книжа, сп. Търговско право, бр. 1/2008 г.
• Ценни книжа ли са всички документи, посочени в Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, сп. Търговско и конкурентно право, бр. 5/2008
• Някои специфични аспекти на залозите по ЗОЗ и ЗДФО, сп. Търговско право, 3/2008
• Европейското кооперативно дружество и кооперацията – прилики и разлики, сп. Law journal of NBU, 2/2009
• Проблеми на капитала в търговското право, сп. Търговско право, 1/2009
• Въпроси на фидуцията, сп. Търговско право, бр. 3/2010
• Неплатежоспособността на длъжника като основание за предсрочна изискуемост – Сборник от Годишна научна конференция на УНСС, 2012 г.
• Отново за стопанската непоносимост, Сборник „Развитие на правото в глобализиращия се свят“, Фенея 2013 г.
• Исторически проекции на изискването за “corpore suo” по смисъла на lex Aquilia, Годишник на департамент „Право“ на НБУ, 2015 г.
• Protection of Immovables in European Legal Systems (The Common Core of European Private Law), Sonia Martin Santisteban, Peter Sparkes Ed., 2015, Cambridge University Press, contributor
• Отговорността за вреди при нарушения на Закона за обществени поръчки, 2015 г., gramada.org

• Исторически проекции на изискването за “corpore suo” по смисъла на lex Aquilia, Годишник на департамент „Право“ на НБУ, 2015 г.
• Няколко американски истории и задължението да окажеш помощ, Сборник от национална научна конферения „25 години департамент „Право“ НБУ“, 2016 г. http://ebox.nbu.bg/dp25/
• Causation in European Tort Law, (The Common Core of European Private Law), Marta Infantino and Eleni Zervogianni Eds., Cambridge University Press, 2017, contributor
• Да осъдиш държавата за вреди от нарушаване правото на Европейския съюз, Сборник от национална научна конференция „10 години България в Европейския съюз“, 2017 г., http://ebox.nbu.bg/bgineu/index.php
• Договор за финансиране срещу собственост или т.нар. „обърната ипотека“, Годишник на департамент „Право“ на НБУ, 2017 г.
• Сравнителноправен поглед към противоправността при деликтната отговорност, сп. Правна мисъл, бр. 3/2018 г.
• За преките вреди по смисъла на член 82 от Закона за задълженията и договорите, Годишник на департамент „Право“ на НБУ, 2018 г.
• Правото на личен живот и неговите нарушения в деликтното право, Сборник доклади и статии от международната научна конференция „Правата на гражданите и тяхната защита“, НБУ, 2018 г.
• Отговорността на медиите за вреди от обида и клевета, Сборник от конференция " "Медиите в България: 30 години по-късно", 2019 г.
• Когато децата причинят вреди другиму, Сборник от международна научна конференция „Тридесет години от приемането на Конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи“, 2019 г.
• Хоризонтално действие на основните права на човека в отношенията между частноправни субекти, Сборник от научна конференция „Правата на човека – 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека“, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2019.
• Английско и българско деликтно право, Авангард, С., 2019 г.
• Отговорността на възложителя на работа по английското и българското деликтно право, Годишник на департамент „Право“ на НБУ, 2019 г.