ДепартаментПраво

 

Ръководител

 

проф. д-р Екатерина Михайлова

корпус 1, офис 410

тел.: 02/8110 420; в. 14102

e-mail:ekmihaylova@nbu.bg

 

 

Секретар

 

Цветелина Тодорова

корпус 1, офис 410

тел.: 02/8110 410; в. 14101

e-mail: ctodorova@nbu.bg

 

 

Департамент „Право“ съществува от основаването на Нов български университет през 1991 г. Студентите се обучават в магистърска програма „Право”, съобразена с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право” и на професионална квалификация „юрист”. Обучението завършва с полагане на държавни изпити (писмен и устен).

 

 

Програмната акредитация на специалност „Право” по образователно-квалификационната степен „магистър” е от 10.06.2004 г. с Протокол № 20 , последвана от Протокол № 24 от 16.07.2010 г. на Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА). С решение от 06.10.2016 г. на Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) дава програмна акредитация на специалност от регулираните професии „Право“ от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки на Нов български университет, на основание обща оценка: 9,00 (девет цяло).

 

Департамент „Право“ има програмна акредитация на НАОА и за обучение на докторанти по научните специалности  05.05.08. Гражданско и семейно право, 05.05.16. Наказателно право, Протокол № 24  от 16 юли 2010 г. и Граждански процес от 06.10.2016 г.

 

Академичният състав на  департамент „Право“ се състои от 30 висококвалифицирани и утвърдени в теорията и практиката специалисти, които активно участват в научноизследователски обмен с наши и чужди университети.

По предложение на Департамента званието „доктор хонорис кауза на НБУ” е присъдено на:

  • проф. Алфред Е. Келерман – генерален секретар на Т.М.С. Асер институт Институт по частно право и по международно публично право, международен търговски арбитраж и право на ЕС;
  • проф. д-р Инголф Пернис – декан на правния факултет на Университет „Хумболт”, Берлин.


В департамент „Право“ е създаден Студентски правен клуб. Дейността му е свързана с организиране на публични лекции, семинари и конференции, посветени на актуални проблеми на нормотворчеството и правоприлагането, които целят да повишат правната култура и практическите умения на студентите.

Международни и изследователски проекти с участието на Департамента:

  • Проект КАТЕДРА ЖАН МОНЕ, Ref. C02/0066 – „European Integration”, Договор между НБУ и Европейската комисия No. 2002-4299/001 – 001 JMO;
  • двустранно споразумение по програма „Еразмус”, свързано с установяване на сътрудничество и обмен на студенти между НБУ и Университета в гр. Кьолн, Германия;
  • специализиран езиков семинар, Брюксел, Европейски парламент;
  • Четвърто регионално състезание по Международно хуманитарно право „Фридрих Борн” – Варшава, Полша;
  • състезание по Международно хуманитарно право в Сараево;
  • участие с доклади в Национална студентска научна сесия и др.

През годините научноизследователската дейност на преподавателите и студентите се отразява последователно в академичното списание „Правен преглед“, в електронното списание LAW JOURNAL OF NBU и в Годишника на Департамента. През 2006 г. излиза „Юридически сборник“, посветен на 15-годишния  юбилей  на Департамента, а 20-годишнината на НБУ и на програма „Право“ се отбелязва с изданието на Сборника от 2011 г.

Научноизследователската дейност на департамент „Право“ е съсредоточена върху участието му в съвременната национална и международна правна система, в разработването на изследователски проекти и в публикуването на изследвания.

От 2001 г. студенти под ръководството на преподаватели от Департамента се обединяват около актуална юридическа тематика, като подготвят доклади, представяни на студентски семинар, най-добрите от които се публикуват в електронното списание LAW JOURNAL OF NBU.

Департаментът провежда множество събития, свързани с обучението по право, реформите в юридическото образование, присъединяването на България към Европейския съюз. Паралелно се организират юридически семинари, международни научни симпозиуми, както и симулирани съдебни заседания с участието на студенти.