ДепартаментПраво

Дипломиране

diplomirane-1_1050x399_crop_478b24840a

 

 

Решение на Програмния съвет на департамент „Право“:

 

Заявленията за допускане до държавни изпити по Гражданскоправни науки (ГПН), Наказателно правни науки (НПН), Публичноправни науки (ППН) за есенен семестър 2018/2019 г. ще се приемат до 30.09.2018 г.  Явявянето на държавните изпити за придобиване на висше образование по право е възможно за всички студенти, завършили семестриално МП "Право" през предходната академична година, положили изпитите по учебен план и получили 335 кредита. За целта се подава се заявление номер 1.   

За всички останали студенти, приключили обучението си, но поради някакви причини не явили се или не издържали успешно някой от следните държавни изпити - ГПН, НПН, ППН, се подава заявление номер 2.  

 

Необходими документи:

1. Заявлениe за допускане до държавен изпит по образец.

2. Обща  справка с всички необходими реквизити. Получава се от направление "Обслужване на студенти" - корпус 1, централно фоайе, етаж 1. Дати за държавни изпити редовна сесия 2018 г.:


- Гражданскоправни науки: 22.10.2018 г. – Аула, 8.00 часа

Списък с допуснатите студенти до писмен държавен изпит 

 

23, 24 и 25.10.2018 г. – устен.

Списък с допуснатите студенти до устен държавен изпит ще бъде публикуван допълнително.

 

- Наказателноправни науки: 19.11.2018 г. – писмен, 20, 21 и 22.11.2018 г. – устен;

- Публичноправни науки: 17.12.2018 г. – писмен, 18, 19 и 20.12.2018 г. – устен.

 

Списък с допуснатите до писмен държавен изпит по гражданскоправни науки ще бъде публикуван допълнително.

 

 

Бланки на заявленията по образец: 

  1.   Заявление за дипломиране на семестриално завършващи 2017 г.
  2.   Заявление за дипломиране на студенти от предходни випуски

 

Приложения към държавните изпити:

ПРОЦЕДУРА по допускане и явяване на държавен изпит


КОНСПЕКТ за държавен изпит по Гражданскоправни науки


КОНСПЕКТ за държавен изпит по Наказателноправни науки


КОНСПЕКТ  за държавен изпит по Публичноправни науки

 

ПРАВИЛА за провеждане на държавен изпит на студентите от МП "Право" 

 

 

Следващата церемония за дипломанти от магистърска програма „Право“ ще се проведе на за Деня на народните будители.


Записването ще бъде бъде обявено на страницата на отдел "Акредитация и дипломиране".