facebook

ДепартаментПраво

Юридическо списание на Нов български университет

 

Уважаеми приятели на Юридическото списание на Нов български университет,

Добрe дошли на сайта на електронното списание, издавано от департамент „Право“ на НБУ, известно повече с английското  си наименование  - Law Journal of New Bulgarian University.

Law Journal of New Bulgarian University излиза два пъти годишно - през месец юли и месец декември.


През 2008 г. списанието започва да се публикува електронно на интернет страницата на НБУ в секцията на департамент „Право“. Това е първото електронно юридическо списание в България.

През 2011 г. статиите започват да се публикуват с резюмета на английски език и с редактиране. Първият брой през 2012 г. вече е и с международен стандартен номер за продължаващи издания ISSN (International Standard Serial Number) за България – ISSN 1314-5797.

Списанието е реферирано в Central and Eastern European Online Library (CEEOL). В момента са предприети действия за реферирането му и в Европейския указател за хуманитаристика ERIH Plus. Изданието е включено и в Националния референтен списък, поддържан от НАЦИД.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ НА ЮРИДИЧЕСКО СПИСАНИЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

Вътрешни членове:

 

доц. д-р Деница Топчийска – главен редактор

доц. д-р Гинка Симеонова – заместник главен редактор

проф. д-р Веселин Вучков  

проф. д-р Благой Видин 

доц. д-р Николай Колев

гл. ас. д-р Елена Недялкова

гл. ас. д-р Мария Чочова

ас. д-р Четин Казак

 

Външни членове:

 

проф. д-р Ангел Ристов, Университет "Университет „Св. Кирил и Методий“ "

доц. д-р Йелена Ристич, Университет „Св. Кирил и Методий“ в Скопие, Институт за социологически и политико-правни изследвания (Северна Македония)

доц. д-р Паулина Твардох, Силезийски университет в Катовице (Полша)

 

- секретар: Цветелина Тодорова

 

- коректор: Ваня Петкова

 

-дизайн и предпечат: Таня Йорданова, Жанет Цанова

 

Създаден бе имейл за връзка със списанието: lawjournal@nbu.bg

 

Целта на електронното списание е да популяризира научно-изследователската дейност на преподавателите, докторантите и студентите в магистърска програма „Право”. В списанието се представя най-новата научна продукция на академичния състав на департамента. То е отворено и за публикации на външни за департамента автори с интереси в областта на съвременните проблеми на правото.