facebook

ДепартаментПраво

Симулативни съдебни процеси

 

Симулативни съдебни процеси по осигурителноправни спорове

 

На 11 юни 2024 г., в учебната съдебна зала – 210, корпус 1 се проведоха симулативни съдебни процеси, организирани от студентите от четвърти курс на специалност „Право“ Магдалена Екмекчиян и Натали Али, под ръководството на преподавателите в Департамент „Право“ доц. д.ю.н. Ивайло Стайков и гл. ас. д-р Мария Чочова. В симулираните съдебни процеси взеха участие студентите: Магдалена Екмекчиян, Натали Али, Грета Герасимова, Яра Хабаш, Мира Бакърджиева, Никола Вълканов, Мурад Табаков, Лора Ячкова, Даниел Алексиев.

Чрез симулативните съдебни процеси бяха пресъздадени: производство по разглеждане на спор пред районен съд за установяване на трудов и осигурителен стаж, производство по обжалване на разпореждане на Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ пред административен съд, както и производство по касационно обжалване пред Върховния административен съд на решението на първата инстанция, произнесено по спора по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Симулативен съдебен процес„Защита правата на човека“ – Искова защита на правото на лично достойнство, чест и добро име 

 

На 1 юни 2024 г. в зала 210, корпус 1 на Нов български университет, се проведе симулиран процес „Защита правата на човека“ – Искова защита на правото на лично достойнство, чест и добро име. В процеса участваха студенти от трети, четвърти и пети курс. Ищцовата страна беше представена от студентите: Павел Колев, Мария Ракладжиева, Мария Димитрова, Даниел Алексиев и Цветелина Петрова, а ответната страна от: Георги Андонов, Йоана Радоева, Дамяна Калоянова, Елена Тонова, Магдалена Екмекчиян и Александър Димитров. В хода на подготовката за симулирания процес студентите развиха своите умения да анализират съдебна практика на националните съдилища и на Европейския съд по правата на човека и да подготвят искова молба и отговор на исковата молба, въз основа на казус с приложени писмени доказателства. Треньори на ищцовата и ответната страна бяха съответно доц. д-р Деяна Марчева и доц. д-р Силвия Цонева.

 

Жури на симулирания процес бяха:

Константин Кунчев, съдия в Софийски районен съд,
Мария Димитрова, правителствен агент, Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“, Министерство на правосъдието, и 

София Разбойникова, адвокат, Български адвокати за правата на човека. 

По време на изложенията на всеки от студентите членовете на журито задаваха уточняващи въпроси, проверяваха знанията и умения за реакция, даваха насоки за възможните силни и слаби страни на аргументите в контекста на практиката на ЕСПЧ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Симулативен съдебен процес по оспорване на индивидуален административен акт

 

   На 17.01.2023 г. в рамките на инициативата на Департамент „Право“ – „Дни на административното правосъдие“ в зала 210, корпус 1 се проведе симулативен съдебен процес. Участие взеха следните студенти от втори курс: Христина Данова, Кристина Пальова, Мариела Станчева, Мартина Гигова, Александра Кирилова, Синем Мюмюнали, Явор Димитров и Добромир Радев. Те се превъплатиха в ролите на страни и участници в първоинстанционен съдебен административен процес, в който бе разгледана жалба против индивидуален административен акт. Съдия по делото бе Елица Райковска – съдия в Административен съд София - град и бивш възпитаник на НБУ. Тя похвали искрено участниците за положените усилия и сподели, че се е чувствала като на истинско дело. Съдия Райковска се затрудни да отличи единия от отборите като по-добре представил се, поради което победител не беше излъчен. Участниците споделиха, че всички се чувстват победители заради натрупаните знания и опит в подготовката за състезанието. 

След приключване на съдебното заседание се проведе и дискусия с публиката относно възможните изходи на производството.

Модератор на събитието бе гл. ас. д-р Памела Бучкова.

 

 

 

 

 Симулативен съдебен процес на тема „Производство по трудовоправен спор пред първа инстанция“

 

      На 16 януари 2024 г., от 14.40 часа, в 210 зала на I-ви учебен корпус се проведе симулативен съдебен процес на тема „Производство по трудовоправен спор пред първа инстанция“. Участници бяха студентите от IV-ти курс на специалност „Право“ от Нов български университет Магдалена Екмекчиян, Натали Али, Мурад Табаков, Николай Вълканов, Габриела Иванова, Яра Хабаш, Даниел Алексиев, Денислав Петров, Иво Бучуков, Лора Ячкова и Ралица Борисова. Те успешно пресъздадоха реални производства по оспорване на законосъобразността на наложено наказание „уволнение“ и разглеждане на иск за присъждане на обезщетение по чл. 224 и обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда.

Събитието беше организирано от преподавателите в Департамент „Право“ на Нов български университет доц. д.ю.н. Ивайло Стайков и гл. ас. д-р Мария Чочова.

 

 

 

 

 

 

Симулативен съдебен процес на тема „Производство по осигуритерноправен спор пред касационната инстанция“

 

    На 7 юни 2023 г. от 14.40 часа, в зала 210 на I-ви учебен корпус се проведе симулиран съдебен процес на тема „Производство по осигурителноправен спор пред касационната инстанция“. Участници бяха студенти от IV-ти курс на специалност „Право“ от Нов български университет.  Студентите Юлиан Карамфилов, Роберто Методиев, Калина Димитрова, Ивайло Мичев, Тодор Къртев, Любен Симеонов и Анна–Мария Христова успешно влязоха в ролите на адвокати, съдии, прокурор и юрисконсулт, участвайки в пресъздаването на производство пред касационната инстанция (Върховния административен съд) по обжалване на съдебно решение на първоинстанционния съд по  осигурителноправен спор.

 

 

Симулативният процес беше подготвен въз основа на реално производство по съдебно оспорване на разпореждане, издадено от Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към Националния осигурителен институт. Присъстваха студенти от програма „Право“ и други програми на Нов български университет. В края на мероприятието се обсъдиха различни аспекти на представения симулиран съдебен процес.

 

 

 

Симулираният съдебен процес е една от възможностите за практическо приложение на начините и подходите за решаване на юридически казуси. Той е и възможност за реално приложение на придобитите теоретични познания по трудово право и осигурително право. Чрез участието в подготовката и симулацията на съдебен процес студентите придобиват практически познания и усъвършенстват способностите си да изразяват аргументирани правни изложения, да структурират и излагат съдържанието на съдебни книжа, да изграждат линията на защита и да намират конкретни решения на възникнали правни спорове.

 

 

Събитието беше организирано от преподавателите в Департамент „Право“ на Нов български университет доц. д.ю.н. Ивайло Стайков и д-р Мария Чочова.