facebook

ДепартаментПраво

Конкурси

академична длъжност главен асистент, ДВ 13 от 13.02.2024 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (гражданско и семейно право). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 02/8110235.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Ивайло Малинов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  09.05.2024 / 10:00
 • Зала
  корпус 1, зала 20

Прикачени файлове

академична длъжност професор, дв94/10.11.2023 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Гражданско процесуално право). Срок за подаване на документи - два месеца от публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават в Нов български университет, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. Тодор Коларов, д.н.

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  08.05.2024 / 14:00
 • Зала
  корпус 1, зала 20

Прикачени файлове

академична длъжност главен асистент, дв 67 от 04.08.2023 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Трудово право и обществено осигуряване). Срок за подаване на документи - два месеца от публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават в Нов български университет, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Мария Чочова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  08.11.2023 / 13:30
 • Зала
  корпус 1, зала 20
академична длъжност доцент, ДВ бр. 14/18.02.2022 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (облигационно право). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 14 от 18.02.2022 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Силвия Стоянова Цонева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  15.07.2022 / 13:00
 • Зала
  207, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

академична длъжност доцент, ДВ бр. 95/16.11.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (финансово и данъчно право и данъчен процес). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 95/16.11.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Гинка Валериева Симеонова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  28.03.2022 / 15:00
 • Зала
  20, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

академична длъжност доцент, ДВ бр. 41 от 18.05.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 41/18.05.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Деяна Димитрова Марчева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  05.10.2021 / 12:30
 • Зала
  зала 20 на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 83/22.10.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (наказателно право и наказателно право на Европейски съюз). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 83/22.10.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Ралица Светлозарова Костадинова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  08.04.2020 / 17:00
 • Зала
  виртуална класна стая в Мудъл

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ бр. 33/17.04.2018 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 33/17.04.2018 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Веселина Неделчева Манева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  10.10.2018 / 11:20
 • Зала
  411, първи корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 95 от 28.11.2017 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (гражданско и семейно право). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 95/28.11.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 028110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Цветалина Аврамова Петкова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  09.05.2018 / 11:20
 • Зала
  407, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 35 от 02.05.2017
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (финансово право). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 35/02.05.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Гинка Валериева Симеонова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  04.07.2017 / 13:30
 • Зала
  410, І-ви корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 16 от 17.02.2017 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (теория на държавата и правото). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 16/17.02.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Деница Георгиева Топчийска

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  20.07.2017 / 13:00
 • Зала
  303, ІІ-ри корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ бр. 55 от 19.07.2016
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (административно право и административен процес). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 55/19.07.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Райна Борисова Николова

НАУЧНО ЖУРИ  в състав:

 

 • проф. д-р Благой Никитов Видин – 3.6 Право (международно право и международни отношения), НБУ;
 • проф. д-р Екатерина Иванова Михайлова - 3.6 Право  (история на държавата и правото), НБУ;
 • проф.д-р Софка Георгиева Матеева - 3.6 Право  (правна социология, правна информатика ), НБУ;
 • проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева – 3.6 Право (административно право и административен процес), ПУ „Паисий Хилендарски“;
 • проф. д-р Дончо Гавраилов Хрусанов - 3.6 Право (административно право и административен процес ), ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“;
 • проф. д-р Сашо Георгиев Пенов – 3.6 Право (финансово и данъчно право ), СУ „Св. Климент Охридски;
 • проф. д-р Цветан Георгиев Сивков - 3.6 Право (административно право и административен процес ), СУ „Св. Климент Охридски“.

 

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  20.12.2016 / 13:00
 • Зала
  405, корпус І на Нов български университет

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ брой 21 от 18 март 2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (история на държавата и правото). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 21/18.03.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Екатерина Иванова Михайлова

 • проф. д-р Благой Никитов Видин – 3.6 Право (международно право и международни отношения), НБУ
 • проф. д-р Евгени Танчев - 3.6 Право (конституционно право), НБУ
 • проф.д-р Софка Матеева , 3.6 Право (правна социология, правна информатика ), НБУ
 • проф. д-р Александър Воденичаров – 3.6 Право ( административно право и административен процес) , Академия на МВР
 • Проф.д-р Мариана Тодорова Карагьозова – Финкова , 3.6 Право (конституционно право ), СУ“Св.Климент Охридски“.
 • Проф. д-р Пламен Киров – 3.6 Право(конституционно право), СУ „Св.Климент Охридски
 • Проф.д-р Николай Проданов- 3.6 Право (история на правото), ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“

 

 1.  
 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  29.07.2016 / 10:30
 • Зала
  корпус 1, зала 407

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ брой 02 от 08.01.2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (административно право и административен процес). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 2/08.01.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Деяна Димитрова Марчева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  13.04.2016 / 14:00
 • Зала
  410, корпус І на НБУ

Прикачени файлове