ДепартаментПраво

Конференции

 

От 9-и до 12-и май 2019 г. в гр. Охрид, Северна Македония се проведе V-та Международна научна конференция Охридско училище - 2019 г.

В нея участваха и представители на Нов български университет: проф. д-р Екатерина Михайлова, ръководител на департамент „Право“, и доц. д-р Катерина Йочева, преподавател по Право на ЕС.

Темата на конференията тази година беше:
"Злоупотреба с право и абнормално право срещу върховенство на правото"


Проф. д-р Екатерина Михайлова се представи с доклад на тема „Нормативни изисквания за българското
законодателство и злоупотреби с право“.

 

 


Темата на доклада на доц. д-р Катерина Йочева бе “Злоупотреба с право в практиката на Съда на ЕС“.

 

 

 

13.05.2019

 


Нов български университет, 15 май 2019 г., 9.30 ч.
Зала 210, корпус 1

9:00 – 9:30 ч. – Регистрация

9.30 – 9.40 ч. – Откриване на конференциятаПроф. д-р Екатерина Михайлова – ръководител на департамент „Право“, Нов български университет
Доц. д-р Ясен Захариев – декан на магистърски факултет, департамент „Философия и социология“, Нов български университет

9.40 – 11.30 ч. – Представяне на доклади
Проф. д.ю.н. Атанас Семов. Конституционен съд, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Философията на ЕС и статусът на членуващата държава

Доц. д-р Деница Топчийска. Нов български университет
За правото, обществото и философията – новото издание със статии на проф. д-р Цеко Торбов

Д-р Радостина Тодорова, директор на Библиотеката на НБУ и д-р Александра Трифонова, Университетски архив на НБУ
Представяне на новия уебсайт, посветен на семейство Торбови

Весела Борисова Ляхова. Писател
Схващанията на проф. д-р Цеко Торбов за обществото и правото и съвместимостта им към Кантовото учение

Проф. д-р Екатерина Михайлова. Нов български университет
Суверенитетът и наднационалните образования

Проф. д.ю.н. Малина Новкиришка-Стоянова. Нов български университет
Гръцката и римската философия и iurisprudentes

Проф. д-р Стефка Наумова. ИДП – БАН
Функции на правното съзнание в концепциите на проф. Ц.Торбов и проф. Л. Петражицки: сходства и различия

Проф. д-р Ганета Минкова. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и ИДП –БАН
Функции и принципи на данъчното облагане

Доц. д-р Зорница Йорданова. Русенски университет „Ангел Кънчев“
Осъждането на лишаване от свобода като основание за предсрочно прекратяване пълномощията на народен представител

Доц. д-р Атанас Симеонов. Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Баланс между правата и задълженията на пасивните субекти в данъчното правоотношение

Доц. д-р Елица Вълчева-Куманова. Русенски университет „Ангел Кънчев“
Същност на етичното неподчинение

Доц. д-р Ивайло Илиев Лазаров. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
Кантовият синоптикум: метафизика на дедуктивното предявяване на опита

Доц. д-р Йордан Ефтимов. Нов български университет
Защо когато говорим за законите, не можем да минем без художествената литература: Цеко Торбов за Шилер и Достоевски

Доц. д-р Ясен Захариев. Нов български университет
Правата на животните

Доц. д-р Петя Неделева. Нов български университет
Образователната политика и ролята ѝ за обществото

Доц. д-р Ивайло Стайков. Нов български университет
За едно вярно схващане за правото винаги ще заслужава да се живее

Доц. д-р Катерина Йочева. Нов български университет
Война и право

 11.30 – 12.00 ч. – Кафе пауза

12.00 – 15.00 ч. – Представяне на доклади

Гл. ас. д-р Симеон Гройсман. СУ „Св. Климент Охридски“
Potestas et Auctoritas/Power and Authority в учението за правото на Цеко Торбов

Ас. д-р Христина Атанасова. УНСС
Уредбата на ноу-хау като търговска тайна

Гл. ас. д-р Ирена Николова. Нов български университет
Правни аспекти при прилагане на документария акредитив в международната търговия

Д-р Виктор Иванов. УНСС
Кантианската и посткантианска критическа традиция в десакрализиращото учение за правото

Ас. Ивелин Теодоров Велчев. Русенски университет „Ангел Кънчев“
Езикът като конституционно признат белег на етносоциалната общност

Гл. ас. д-р Емилия Димитрова. Нов български университет
Защита на фактора при разваляне на договора за доставка на стоки или изпълнение на услуги

Гл. ас. д-р Ралица Костадинова. Нов български университет
Гл. ас. д-р Деяна Марчева. Нов български университет
Корени на идеята за правова държава в Древна Гърция

Гл. ас. д-р Гинка Симеонова. Нов български университет
Намеса на държавата в стопанския живот

Д-р Мария Чочова. Нов български университет
Справедливостта като основен принцип на правовата държава

Емилия Ганева, Любомир Стоянов, докторанти – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, УНСС, БСУ
За сходствата между правото и кибернетиката: Контролът и комуникацията като есенция на правото

Светослав Наумов, докторант – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Релацията между ius и iustum в концепцията на проф.Ц.Торбов за справедливостта

Цветомир Панчев, докторант – Академия на МВР
Философско-правни аспекти на принудата

Даниела Станоева, студент в департамент „Право“, НБУ
Личният пример и образованието

Ангел Рангелов, студент в департамент „Право“, НБУ
Понятието за дълга

Богдан Петков, студент в департамент „Право“, НБУ
Борба срещу невежеството и себелюбието в обществения живот. Ползата като критерий на истината. Значението на личността

 

 

 

 

13.05.2019

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ТЯХНАТА ЗАЩИТА“

 

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

Организатор:
департамент „Право“Модератори:
проф. д-р Екатерина Михайлова 
проф. Малина Новкиришка, д. н.

Участници:
Доклади ще изнесат академик Антонио Фернандес де Бухан и юристи – гости от неговата школа в испанските университети и преподаватели от департамент „Право“ на Нов български университет


С това събитие се отбелязва 70-годишнината от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г. 

Всеобщата декларация за правата на човека е приета от Общото събрание на ООН на 10.12.1948 г. Тя е първото значително постижение на световната организация в тази област. Преведена е на поне 375 езика и диалекта, което я прави най-превеждания документ в света. Декларацията е първото записване на световно ниво на права, чиито носители са всички човешки същества. Декларацията се състои от 30 члена, които са доразвити в последващи международни споразумения, регионални инструменти за защита на човешките права, национални конституции и закони. Заедно с Международния пакт за икономически, социални и културни права, както и с Международния пакт за гражданските и политическите права тя съставя Международната харта за правата на човека.

Конференцията се организира по идея на почетния доктор на НБУ академик Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес (Antonio Fernández de Buján y Fernández). Той e един от най-видните съвременни испански юристи, ръководител на Катедрата по Римско право в Автономния университет на Мадрид (Universidad Autónoma de Madrid, UAM) от 1983 г. и основоположник на голяма школа от преподаватели и изследователи в областта на римското публично право и римско-правната традиция в съвременното право и развитието на демократичните ценности в обществото.

Научната, преподавателската и обществената му дейност е посветена както на проблемите на римското административно и финансово право, така и на съвременните проблеми на публичното право и по-специално на доброволната юрисдикция, арбитража, фискалната администрация, защитата на лицата в неравностойно социално положение и пр.

Научната конференция в Нов български университет е с участието на 18 колеги от най- престижните испански университети, последователи на основните идеи, поставени в съчиненията на академик Антонио Фернандес де Бухан и свързани с бележитата годишнина през 2018 г., както и на преподаватели от департамент „Право“. Темите на представяните доклади се преливат от римскоправните основи на демокрацията и защитата на правата на гражданите до съвременните измерения на правната закрила на личността в гражданското общество. Така този значим научен форум ще даде своя принос в дискусията за ролята и значението на Всеобщата декларация за правата на човека и за развитието на правната уредба в продължение на седем десетилетия, както и адаптирането ѝ към актуалните проблеми и очаквания на обществото в тази материя.Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес (Antonio Fernández de Buján y Fernández) e роден в Lugo през 1953 г. Той е един от най-видните съвремени испански юристи, ръководител на Катедрата по Римско право в Автономния университет на Мадрид ( Universidad Autónoma de Madrid- UAM) от 1983 и основоположник на голяма школа от преподаватели и изследователи в областта на римското право и римско-правната традиция в съвременното право.

Научната, преподавателската и обществената му дейност е посветена както на проблемите на римското административно и финансово право, така и на съвременните проблеми на публичното право и по-специално на доброволната юрисдикция, арбитража, фискалната администрация, защитата на лицата в неравностойно социално положение и пр.

 

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

25.10.2018

 

ПЪТУВАЩ СЕМИНАР И КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ"

гр. Велико Търново – 15 и 16  април 2018 г.

 

Пътуващ семинар „Търновската конституция” в гр. Велико Търново се организира и проведе на 15 и 16 април 2018 г. от преподаватели и студенти от магистърска програма „Право”, департамент „Право”. Семинарът се реализира с финансовата подкрепа на фонд „Учебни програми“ към Магистърски факултет на НБУ. В семинара взеха участие студенти, преподаватели и служители на НБУ.

 

 

Пътуващият семинар се провежда за трета година.

 

 

По време на семинара се проведе научна конференция в сградата на Учредителното събрание с цел отбелязване Деня на Конституцията – 16 април. Изнесени бяха доклади и презентации от студенти от курс „Развитие на българския конституционализъм”, департамент „Право“ НБУ на тема: парламентарния дебат в Учредителното събрание; Рапортът на конституционната комисия; дебатите по църковния въпрос и местното самоуправление; Търновската конституция – най-демократичната.  Преподавателите от НБУ проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. Райна Николова, д. н., проф. д-р Марио Бобатинов и гл. ас д-р Петя Неделева участваха с изказвания относно значимостта на Търновската конституция. Специално участие в конференцията взе и преподавателят от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Милко Палангурски, който участва с лекция на тема Учредителите в събранието.

 

 

 

 

 

 

След конференцията бяха разгледани и музеят „Възраждане и Учредително събрание“, Археологическият музей, Архитектурно-музейният резерват „Царевец“, църквата „Свети четиридесет мъченици“.

 

 

 

 

Проф. д-р Екатерина Михайлова

23.04.2018

 

Национална научна конференция
„10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ, НА ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР И НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

Корпус 1, Аула

Организатори:
департамент „Право“
департамент „Администрация и управление“, секция „Публична администрация“

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН И НАУЧЕН КОМИТЕТ:

ДЕПАРТАМЕНТ "ПРАВО"

Проф. д-р Екатерина Михайлова

Проф. д-р Благой Видин

Доц. д-р Деница Топчийска

Гл. ас. д-р Гинка Симеонова

 

ДЕПАРТАМЕНТ "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ" - СЕКЦИЯ "ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Проф. д-р Николай Арабаджийски

Проф. д-р Людмил Георгиев

Доц. д-р Юлияна ГълъбиноваПрограма на конференцията  

 

 

На 10 ноември в Аулата на Нов български университет (НБУ) се проведе Национална научна конференция тема „10 години България в ЕС - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“. Вицепрезидентът Илияна Йотова откри конференцията, като акцентира върху действащите политики и законодателство в контекста на членството на Република България в ЕС и поемането на председателството на Съвета на ЕС от България през 2018 г., въпроса за лидерството в Европа, анализа на проблемите и предизвикателствата в практиката на публичните институции.

 


В официалния панел на конференцията взе участие д-р Емил Радев, член на Европейския парламент. Той поздрави НБУ за организирането на конференцията и изрази увереността си, че тази инициатива ще позволи да се осмисли и анализира членството на България в Европейския съюз до този момент, както и да се начертаят приоритетите за България в следващите години, особено в контекста на предстоящо председателство на Съвета на ЕС.


Заместник-министърът за българското председателство на Съвета на ЕС Моника Панайотова представи пред участниците в конференцията основните приоритети на българското председателство, като обърна внимание върху предизвикателствата и важността на този факт за българската държава и общество.

 


Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова представи дейността на МРРБ, като отговорната институция за провеждането на националната и еворпейската политика за развитие на регионите, за създаване на териториално сближаване и градско развитие. Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието разясни фигурата на европейския прокурор в контекста на преодоляването на конкретни проблеми посредством принципите, на които е изграден Европейският съюз – демокрация, защита правата и свободите на гражданите, обща политика в областта на външните работи и сигурността.


В конференцията участва г-н Димитър Маргаритов - Председател на Комисията за защита на потребителите, който разясни потребителските проблеми и решения за тях в контекста на членството на РБ в ЕС. Г-н Стамен Янев, Изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, обърна внимание на механизма на държавните помощи в подкрепа на бизнеса, а г-жа Розита Еленова, Член на Съвета за електронни медии, акцентира своето изказване върху езика на омразата в медиите.

 


Проф. Снежана Начева - член на Съюза на юристите в България, и адв. Нели Виодорова – член на Висшия адвокатски съвет, поздравиха участниците в конференцията и пожелаха ползотворна работа в разискването на важните теми, свързани с развитието на политиките и законодателството в контекста на предстоящето българско председателство на Съвета на ЕС.


В конференцията участваха представители на академичната общност от НБУ, СУ „Св. Климент Охридски”, ИДП-БАН, УНСС, ВТУ, БСУ, РУ, Академия на МВР, ЮЗУ, УНИБИТ, както и съдии от АССГ и СГС и представители на АИКБ. Бяха представени задълбочени изследвания, свързани с правата на човека и конституционните принципи, бюджета, митническия съюз и финансирането чрез публични ресурси. Обсъдени бяха теми, насочени към изследване на законодателството за интеграция на вътрешния пазар - предизвикателства в сферата на гражданското и търговското право. Акцентира се върху теми като правосъдие и вътрешен ред, сътрудничество в областта на наказателното право, както и социално законодателство в области като образование, здравеопазване, заетост, околна среда.

 


В провеждането на конференцията взеха активно участие много преподаватели и студенти на НБУ.

Докладите от Национална научна конференция „10 години България в ЕС - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“ ще бъдат публикувани в сборник.

 

 

04.09.2017

 


НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„25 ГОДИНИ КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПЕРСПЕКТИВАТА НА
ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ПРАВОТО, ДЕМОКРАЦИЯТА И ЗАЩИТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА?“

14.07.2016 г.


„Трябва да се тревожим, че Конституцията в недостатъчна степен се поддържа от обществото и обществените нагласи. Съвременните конституции са живи, когато обществото има републиканска нагласа, но не като поддръжка на определена форма на управление, а като разбиране за политиката и устройството на обществения живот. Главното в републиканизма е идеята за свободата.“

Това каза проф. д-р Христо Тодоров, който е преподавател по философия в Нов български университет. Той изложи своите виждания по време на Националната конференция „25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?“

Национална конференция на тема „25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права” се проведе на 11 юли 2016 г. в зала „Изток” на Народното събрание под патронажа на Комисията по правни въпроси към Народното събрание.

Конференцията бе организирана от Народно събрание на Р България съвместно със Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Нов български университет. Форумът бе открит от председателят на Народното събрание Цецка Цачева и председателят на правната комисия Данаил Кирилов. Конференцията бе почетена от Президента на България Росен Плевнелиев с поздравителен адрес.

Темите, които бяха дискутирани на конференцията: „Основните начала и основни права и свободи в Конституцията на Република България” и „Конституцията и демократичните институции”. За участие в събитието бяха поканени депутати и представители на президентската институция, Министерски съвет, Конституционния съд, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, прокуратурата, Висшия адвокатски съвет, Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС, омбудсмана, БНБ, Сметната палата, както и преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Нов български университет.

31.05.2017

 


14 декември 2016 г.

 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„25 ГОДИНИ ДЕПАРТЕМЕНТ „ПРАВО“, НБУ“Национална конференция бе посветена на 25-годишнината на департамент „Право“ на НБУ, с тематичен фокус върху правната наука и образование в контекста на Liberal arts образованието. Събитието продължава традицията от предишните 2014 и 2015 г. за провеждане на форуми, които да дадат възможност за ежегодна научно-творческа изява на преподавателите от департамент „Право” на НБУ.

25-годишният юбилей даде възможност за равносметка на постиженията на департамент „Право“ на НБУ и неговото открояване от другите юридически факултети в другите университети в България.


На форума бяха поканени департаментите „Политически науки“, „История“, „Философия и социология”, „Икономика“, „Нова българистика“, „Публична администрация“, „Здравеопазване и социална работа“ и т. н.


Участваха представители и на другите юридически факултети в университетите в България, а също и неправителствени организации в областта на правните инициативи, защита правата на човека, достъпа до информация и т. н.

14.06.2017