facebook

ДепартаментПраво

Конференции

Научни четения в памет на Кристиан Таков „Предизвикателства към правото“Първи панел


Meeting ID: 823 8697 6407
Passcode: 673928


Втори панел


Meeting ID: 895 4643 7542
Passcode: 216490  


Организатор:
департамент „Право“


Модератори на първи панел:
проф. д-р Екатерина Михайлова
гл. ас. д-р Деяна МарчеваМодератори на втори панел:
проф. д. н. Райна Николова
доц. д-р Ивайло Стайков


Участници:
юристи, вкл. преподаватели по право, съдии, адвокати, а също и други учени в областта на хуманитаристиката


Научните четения са разделени в два основни тематични панела. В първия се обсъждат философски проблеми на правото, справедливостта, законите и правата на човека. Във втория панел фокусът е върху предизвикателствата към търговското право, гражданското право и гражданския процес.


Програма

 

08.10.2020

 

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“


П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„Върховенство на правото – актуални проблеми“

9 декември 2020 г.

Нов български университет, Аула


Организационен комитет:
доц. д-р Катерина Йочева
гл. ас. д-р Гинка Симеонова
гл. ас. д-р Емилия Димитрова
гл. ас. д-р Силвия Цонева


Краен срок за подаване на заявка за участие: 1 декември 2020 г.За контакти и допълнителна информация:
доц. д-р Катерина Йочева, е-mail: kyocheva@nbu.bg

 

Заявка за участие

 

Изисквания към докладите

 

 


NEW BULGARIAN UNIVERSITY

 
DEPARTMENT OF LAWINVITATION

To participate in the scientific conference

„Rule of law – current problems“

9 December 2020
New Bulgarian University, Aula hall


Organizating committee:
assoc. prof. Katerina Yocheva, PhD
assist. prof. Ginka Simeonova, PhD
assist. prof. Emiliya Dimitrova, PhD
assist. prof. Silvia Tsoneva, PhD


Timeline to submit the registration form: 1 December 2020

For further information please contact:
assoc. prof. Katerina Yocheva, PhD, е-mail: kyocheva@nbu.bg

 

Registration Form


Paper Formatting Requirments

 

 

30.09.2020