ДепартаментПраво

Семинари и публични лекции

 • ТЕМАТИЧНИ СЕМИНАРИ „ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ - ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА ПРАВОСЪДИЕ

 • Програмният период 2014-2020 въвежда нови правила за финансово управление на европейските структурни и инвестиционни фондове, като инструменти за реализиране на политиките на ЕС. Поради тази причина, настоящият проект (цикъл от семинари) цели да задълбочи анализа на действащото законодателство в съответната област, да бъдат обсъдени проблемите в практиката на публичните институции, да се разгледа практиката на националните съдилища, в т. ч. и на Съда на ЕС.

   

  Проектът се стреми към съчетаване на научен и практически опит, за да се създадат предпоставки за постигане на по-добър синхрон при решаване на поставени задачи и постигане на конкретни резултати в изследваната област.

   

  Семинарите ще дадат възможност за диалог между преподаватели и студенти от НБУ и други университети, както и представители на публичните институции и съдилищата, ангажирани в тази сфера.


  В резултат на проекта ще стартира междуинституционален диалог, който ще открои НБУ сред другите висши училища в България.

   

  19.04.2017 г.

  Водещи:
  гл. ас. д-р Деница Топчийска и ас. д-р Гинка Симеонова

  Лектор:
  Валери Тарандов - зам.-министър на правосъдието

  Завършва Математическа гимназия Габрово през 1990 г.

  Завършва право със специалност „Правораздаване“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1997 г.
  От 1999 г. е вписан като адвокат при Софийската адвокатска колегия, като до 2005 г. е адвокат в АДД „Георгиев, Тодоров и Ко“.

  В периода 2005-2007г. работи като самостоятелен адвокат. От 2007 г. понастоящем е управляващ съдружник в АДД „Братанов и Тарандов“. Специализация в областта на търговското, гражданското и административното право. През 2000 г. има посетени курсове към организация на ЕС в Триест, Италия. От 2015 г. заместник-председател на Софийски арбитражен съд при СЗРПБ и арбитър. Владее английски, френски и руски език.


  12.05.2017 г.

  ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. OП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" - ПРЕДИЗВИКАТЕЛТВА, ВЪЗМОЖНОСТИ, ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО


  Организатор:
  департамент „Право“

  Лектор:
  д-р Димитър Ничев

  Модератори:
  гл. ас. д-р Деница Топчийска,
  ас. д-р Гинка Симеонова

  Участници:
  проф. д-р Благой Видин, проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. Александър Воденичаров, гл. ас. д-р Деница Топчийска, ас. д-р Гинка Симеонова и други преподаватели и студенти от НБУ

  Димитър Ничев - Министерство на образованието и науката

  Началник на сектор „Техническа верификация“
  Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ 
  Министерство на образованието и науката


  Образование
  Образователно-квалификационна степен „магистър“ по Славистика, Карлов университет – Прага
  Образователно-квалификационна степен „магистър“ по Бизнес администрация,Технологичен университет Рочестър – Ню Йорк, Образователно-квалификационна степен „доктор“ по Теория и история на културата.
  Участник в множество семинари, реализирани от Европейска комисия, Световна банка, Европейски център за обучение в Париж, Европейски институт по публична администрация, Институт по публична администрация и европейска интеграция и др.

   

  17.05.2017 г.

  ЦИКЪЛ ОТ ТЕМАТИЧНИ СЕМИНАРИ „ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“


  Организатор:
  департамент „Право“

  Лектор:
  доц. д-р Евелина Димитрова

  Модератори:
  гл. ас. д-р Деница Топчийска и ас. д-р Гинка Симеонова

  Участници:
  проф. Благой Видин, проф. Екатерина Михайлова, проф. Александър Воденичаров, гл. ас. д-р Деница Топчийска, ас. д-р Гинка Симеонова и други преподаватели и студенти от НБУ

  Програмният период 2014-2020 въвежда нови правила за финансово управление на европейските структурни и инвестиционни фондове, като инструменти за реализиране на политиките на ЕС. Поради тази причина, настоящият проект (цикъл от семинари) цели да задълбочи анализа на действащото законодателство в съответната област, да бъдат обсъдени проблемите в практиката на публичните институции, да се разгледа практиката на националните съдилища, в т. ч. и на Съда на ЕС. Проектът се стреми към съчетаване на научен и практически опит, за да се създадат предпоставки за постигане на по-добър синхрон при решаване на поставени задачи и постигане на конкретни резултати в изследваната област.

  Доц. д-р Евелина Димитрова- СУ „Св. Климент Охридски“, член на катедра „Административноправни науки“.
  Завършила Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ през 1986 г. Асистент в Юридически факултет от 1995 г. Член на комисията по опрощаване към президента на Република България 2012-2016 г. Член на мандатната комисия на Общото събрание на СУ 2015-2019 г. Заместник председател на Общото събрание на ЮФ. Член на Международната данъчна асоциация (IFA), клон България. Основни теми на изследване: данъчно облагане, европейска данъчна интеграция, данък върху добавената стойност, бюджетно право.

   


  02.06.2017 г.

  АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНОВАЦИИ С ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ СРЕДСТВА

  Лектор:
  г-жа Лейла Радованова

  Модератори:
  гл. ас. д-р Деница Топчийска и ас. д-р Гинка Симеонова

  Семинарът се организира с активното участие на Център за кариерно развитие и обучителни ресурси в НБУ.

  Г-жа Лейла Радованова - Министерство на икономиката, Главен експерт в отдел „Иновации и предприемачество“, Дирекция „Икономически политики за насърчаване“, Министерство на икономиката

  Специализация:
  Участие в разработването на основни национални стратегически документи: Иновационна стратегия за интелигентна специализация и Национална програма за развитие - България 2020

  Участие в Пилотен проект на Съвместния изследователски център с подкрепата на Европейския парламент по интелигентна специализация на Източна Македония и Тракия и Проект „Изоставащи региони на ЕС“

  Организатор на съвместна конференция: Европейска комисия, Министерство на икономиката и Министерство на образованието и науката;
  Представител за България в Платформата за интелигентна специализация към ЕК;
  Представител в Групата на високо ниво на международна Асоциация Еврика;
  Докторантура по икономика в областта на интелигентната специализация и финансиране на иновациите към Висше училище за застраховане и финанси;
  Експерт в столицата по Българското председателство на ЕС – 2018 г.

   

   

 • СЪВМЕСТЕН ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ СЕМИНАР „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ И СЪВЕСТ ЗА ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА - ИСТОРИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ РАЗКАЗ“
 • 23.11.2017 г.

   

  „ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС“ В БЪЛГАРИЯ


  На 23 ноември 2017 г. в изложбената зала на Държавна агенция „Архиви“ се проведе поредното издание на общоуниверситетския семинар на Нов български университет „Българска памет и съвест за тоталитарната държава - исторически и юридически разказ“, организиран от департаментите „История“ и „Право“, на тема „Възродителният процес“ в България".

   


  Модератор на събитието бе проф. д-р Екатерина Михайлова, а лектор бе доц. д-р Михаил Груев – Председател на Държавна агенция „Архиви“. Лекцията бе посрещната с изключителен интерес от страна на студентите на НБУ, академичната и научна общност. В изложението си доц. д-р Груев представи основните аспекти на политиката на комунистическия режим в България в периода 1944 – 1989 г. към двете най-значими мюсюлмански общности в България – турците и помаците (българите мюсюлмани), нейната хронология и устойчиви последици за съвременните българи.

     Изложението му предизвика много въпроси и обмен на мнения от страна на присъстващите на семинара изследователи на темата.

   

   

   

  18.05.2017 г.

   

  КАК ИЗГЛЕЖДА ТЕМАТА ЗА СОБСТВЕНОСТТА В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ЕПОХА?

  Лектор:
  доц. д-р Йордан Ефтимов

  Модератор:
  доц. д-р Веселин Методиев

   

  Академичната общност дискутира преживяното от българския народ минало, свързано с икономическата трансформация на собствеността, и как това преживяване е отразено от българската литература в периода 1944 - 1989 г.

  Доц. д-р Йордан Ефтимов е магистър по българска филология на СУ „Св. Климент Охридски“ и доктор по история на българската литература на НБУ. Той е автор на стихосбирки, монографии и учебни издания. Основните му изследователски интереси са в областта на теория на литературата, история на българската литература, история на българската култура. Редактор и водещ на телевизионни предавания, колумнист, редактор и наблюдател на печатни издания. Член е на Сдружението на българските писатели, Съюза на учените в България, Съюза на българските журналисти. Носител е на множество национални награди.

   

   

   

  20.04.2017 г.

  "СОЦИАЛИСТИЧЕСКА СОБСТВЕНОСТ"


  Водещ:
  проф. д-р Христо Тодоров


  Модератор:
  проф. Райна Николова, д. н.


  За първи път академичната общност подема разговор за близкото ни минало, за философските аспекти на комунистическата идеология относно собствеността.

  Проф. д-р Христо Тодоров е завършил философия в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2003 г. е професор в Нов български университет, а след това е и ръководител на департамент „Философия и социология”. Проф. Тодоров е специализирал в Тюбинген, Бохум (като стипендиант на фондация „Александър фон Хумболт”) и Берлин. Бил е и гост-професор в Европейския университет Виадрина във Франкфурт на Одер. Неговите научни интереси са в областта на философската херменевтика, философията на историята, историята на понятията и биоетиката. В тези области са и по-голямата част от курсовете, които води в няколко бакалавърски и магистърски програми в НБУ и преди всичко в програмите по философия и социология. Проф. Тодоров е автор на повече от 90 научни публикации на български, немски, английски, френски и испански. Превежда от немски език и 7 книги. Той е зам.-ректор по качеството, оценяването и акредитацията в периода 2012 - 2016 г. и председател на комисията по качеството в НБУ.

   

  30.03.2017 г.


  „СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО РАВНОПРАВИЕ НА ЖЕНИТЕ“

  Водещ:
  гл. ас. д-р Деяна Марчева

  Модератор:
  проф. д-р Екатерина Михайлова

   

  За първи път академичната общност подема разговор за близкото ни минало, за социалното и правно положение на жените в българското общество през този период.

  Гл. ас. д-р Деяна Марчева е магистър по право на СУ „Св. Климент Охридски“ и доктор по административно право и административен процес на същия университет. Дългогодишен адвокат, преподавател в НБУ по конституционно право, медицинско право и юридически английски език.

    • ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ СЕМИНАР „ПРАВА НА ЧОВЕКА“
 •  

  23.11.2017 г.

   


  На 23 ноември 2017 г. в изложбената зала на Държавна агенция „Архиви“ се проведе поредното издание на общоуниверситетския семинар на Нов български университет „Българска памет и съвест за тоталитарната държава - исторически и юридически разказ“, организиран от департаментите „История“ и „Право“, на тема „Възродителният процес“ в България".

     Модератор на събитието бе проф. д-р Екатерина Михайлова, а лектор бе доц. д-р Михаил Груев – Председател на Държавна агенция „Архиви“. Лекцията бе посрещната с изключителен интерес от страна на студентите на НБУ, академичната и научна общност. В изложението си доц. д-р Груев представи основните аспекти на политиката на комунистическия режим в България в периода 1944 – 1989 г. към двете най-значими мюсюлмански общности в България – турците и помаците (българо-мохамеданите), нейната хронология и устойчиви последици за съвременните българи.

     Изложението му предизвика много въпроси и обмен на мнения от страна на присъстващите на семинара изследователи на темата.

   

   

   


  10.05.2017 г.  „МИНИМАЛНИЯТ БАЗОВ ДОХОД – ЧОВЕШКО ПРАВО?“

  Водещ:
  д-р Милена Статева

  Модератор:
  гл. ас. д-р Румен Петров

  Дискутанти:
  проф. д-р Анна Кръстева, доц. д-р Катерина Йочева, гл. ас. д-р Деяна Марчева, гл. ас. д-р Евелина Стайкова, и други преподаватели и студенти от НБУ

  Семинарът ще постави във фокуса на обсъждането въпроса дали минималният базов доход може да се обоснове като основно човешко право.

  Д-р Милена Статева е доктор по социология от университета Уоруик, Великобритания. Тя е практикуващ консултант по индивидуален ролеви анализ, управление на промяната и организационна динамика. Тя е квалифицирана и в Тавистокския институт по човешки отношения, Лондон, където е работила от 2006 до 2016 г.


  19.04.2017 г.  „БЕЖАНЦИТЕ: ОТ ТЕРОР КЪМ ТЕРОР“

  Водещ:
  Матайс Льо Рут

  Модератори:
  проф. д-р Анна Кръстева
  гл. ас. д-р Деяна Марчева

  Участници:
  доц. д-р Катерина Йочева,
  гл. ас. д-р Евелина Стайкова,
  гл. ас. д-р Румен Петров и други преподаватели и студенти от НБУ

   

   

 • Публични лекции

 • 15.05.2017 г.


  ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ „ПРАВАТА НА ЧОВЕКА МЕЖДУ ЗАКОНА И ПОЛИТИКАТА: СЛУЧАЯТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ“

  Организатори:
  департамент „Право“
  Център за независим живот
  Фондация „Български адвокати за правата на човека“

  Лектори:
  д-р Румен Петров, Капка Панайотова и Даниела Екимова

  Модератор:
  проф. д-р Екатерина Михайлова

   

  Защита на правата на човека, представени през погледа на социалния работник, на хората с увреждания и на юриста, ще се срещнат и ще дискутират помежду си българските и европейски измерения на проблемите. Ще бъдат представени социалния статус на хората с увреждания тук и сега; позицията на застъпниците за спазване на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; практиката на ЕСПЧ и СЕС по нарушени права на хора с увреждания.

  Д-р Румен Петров е преподавател в департамент „Здравеопазване и социална работа“ , Капка Панайотова е дългогодишен ръководител на Център за независим живот и фондация, а Даниела Екимова е магистър по право и по право на Европейския съюз, в момента работи в Брюксел като консултант и обучител по право на ЕС и правата на човека. Треньор на отбора на СУ, достигнал финала на състезанието по права на човека в Страсбург през 2017 г.

   

  05.04.2017 г.

  ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ „РОЛЯТА НА ОМБУДСМАНА КАТО ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ГРАЖДАНИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ“

  Организатор:
  департамент „Право“

   

  Лектор:
  г-жа Мая Манолова, Омбудсман на Република България

  Модератор:
  проф. д-р Екатерина Михайлова

   

  Омбудсманът е застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес. Той е висш и независим конституционен орган, който се избира от Народното събрание за срок от пет години. Омбудсманът е независим в своята дейност и се подчинява само на Конституцията, законите и международните договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България.

  Г-жа Манолова е бивш народен представител в 40,41 и 43-ото Народно събрание. Активно е участвала в много комисии към Парламента, на някой от които е била председател или зам. председател.

  От 1998 г. до 1.10.2015 г. е адвокат-Адвокатска колегия, Кюстендил. От 20.10.2015 г. е омбудсман на Република България.

  Г-жа Манолова ще засегне въпроса за нарастващите проблеми между гражданите и различните институции, както и монополните дружества налагат един обстоен поглед върху работата и функциите на омбудсмана.

   

  17.03.2017 г.


  ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ „ЗАЩИТА НА ПРАВАТА МЕЖДУ ЗАКОНА И СЪДА, НОРМАТА И РАЗПОРЕДБАТА“

  Организатор:
  департамент „Право“

  Лектор:
  проф. д-р Антонио Палма, Държавен университет „Федерико Втори“- Неапол

  Модератор:
  проф. д.ю.н. Малина Новкиришка, департамент „Право“