ДепартаментПраво

Семинари и публични лекции

 • ТЕМАТИЧНИ СЕМИНАРИ „ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ - ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА ПРАВОСЪДИЕ

 • Програмният период 2014-2020 въвежда нови правила за финансово управление на европейските структурни и инвестиционни фондове, като инструменти за реализиране на политиките на ЕС. Поради тази причина, настоящият проект (цикъл от семинари) цели да задълбочи анализа на действащото законодателство в съответната област, да бъдат обсъдени проблемите в практиката на публичните институции, да се разгледа практиката на националните съдилища, в т. ч. и на Съда на ЕС.

   

  Проектът се стреми към съчетаване на научен и практически опит, за да се създадат предпоставки за постигане на по-добър синхрон при решаване на поставени задачи и постигане на конкретни резултати в изследваната област.

   

  Семинарите ще дадат възможност за диалог между преподаватели и студенти от НБУ и други университети, както и представители на публичните институции и съдилищата, ангажирани в тази сфера.


  В резултат на проекта ще стартира междуинституционален диалог, който ще открои НБУ сред другите висши училища в България.

   

  19.04.2017 г.

  Водещи:
  гл. ас. д-р Деница Топчийска и ас. д-р Гинка Симеонова

  Лектор:
  Валери Тарандов - зам.-министър на правосъдието

  Завършва Математическа гимназия Габрово през 1990 г.

  Завършва право със специалност „Правораздаване“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1997 г.
  От 1999 г. е вписан като адвокат при Софийската адвокатска колегия, като до 2005 г. е адвокат в АДД „Георгиев, Тодоров и Ко“.

  В периода 2005-2007г. работи като самостоятелен адвокат. От 2007 г. понастоящем е управляващ съдружник в АДД „Братанов и Тарандов“. Специализация в областта на търговското, гражданското и административното право. През 2000 г. има посетени курсове към организация на ЕС в Триест, Италия. От 2015 г. заместник-председател на Софийски арбитражен съд при СЗРПБ и арбитър. Владее английски, френски и руски език.


  12.05.2017 г.

  ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. OП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" - ПРЕДИЗВИКАТЕЛТВА, ВЪЗМОЖНОСТИ, ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО


  Организатор:
  департамент „Право“

  Лектор:
  д-р Димитър Ничев

  Модератори:
  гл. ас. д-р Деница Топчийска,
  ас. д-р Гинка Симеонова

  Участници:
  проф. д-р Благой Видин, проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. Александър Воденичаров, гл. ас. д-р Деница Топчийска, ас. д-р Гинка Симеонова и други преподаватели и студенти от НБУ

  Димитър Ничев - Министерство на образованието и науката

  Началник на сектор „Техническа верификация“
  Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ 
  Министерство на образованието и науката


  Образование
  Образователно-квалификационна степен „магистър“ по Славистика, Карлов университет – Прага
  Образователно-квалификационна степен „магистър“ по Бизнес администрация,Технологичен университет Рочестър – Ню Йорк, Образователно-квалификационна степен „доктор“ по Теория и история на културата.
  Участник в множество семинари, реализирани от Европейска комисия, Световна банка, Европейски център за обучение в Париж, Европейски институт по публична администрация, Институт по публична администрация и европейска интеграция и др.

   

  17.05.2017 г.

  ЦИКЪЛ ОТ ТЕМАТИЧНИ СЕМИНАРИ „ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“


  Организатор:
  департамент „Право“

  Лектор:
  доц. д-р Евелина Димитрова

  Модератори:
  гл. ас. д-р Деница Топчийска и ас. д-р Гинка Симеонова

  Участници:
  проф. Благой Видин, проф. Екатерина Михайлова, проф. Александър Воденичаров, гл. ас. д-р Деница Топчийска, ас. д-р Гинка Симеонова и други преподаватели и студенти от НБУ

  Програмният период 2014-2020 въвежда нови правила за финансово управление на европейските структурни и инвестиционни фондове, като инструменти за реализиране на политиките на ЕС. Поради тази причина, настоящият проект (цикъл от семинари) цели да задълбочи анализа на действащото законодателство в съответната област, да бъдат обсъдени проблемите в практиката на публичните институции, да се разгледа практиката на националните съдилища, в т. ч. и на Съда на ЕС. Проектът се стреми към съчетаване на научен и практически опит, за да се създадат предпоставки за постигане на по-добър синхрон при решаване на поставени задачи и постигане на конкретни резултати в изследваната област.

  Доц. д-р Евелина Димитрова- СУ „Св. Климент Охридски“, член на катедра „Административноправни науки“.
  Завършила Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ през 1986 г. Асистент в Юридически факултет от 1995 г. Член на комисията по опрощаване към президента на Република България 2012-2016 г. Член на мандатната комисия на Общото събрание на СУ 2015-2019 г. Заместник председател на Общото събрание на ЮФ. Член на Международната данъчна асоциация (IFA), клон България. Основни теми на изследване: данъчно облагане, европейска данъчна интеграция, данък върху добавената стойност, бюджетно право.

   


  02.06.2017 г.

  АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНОВАЦИИ С ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ СРЕДСТВА

  Лектор:
  г-жа Лейла Радованова

  Модератори:
  гл. ас. д-р Деница Топчийска и ас. д-р Гинка Симеонова

  Семинарът се организира с активното участие на Център за кариерно развитие и обучителни ресурси в НБУ.

  Г-жа Лейла Радованова - Министерство на икономиката, Главен експерт в отдел „Иновации и предприемачество“, Дирекция „Икономически политики за насърчаване“, Министерство на икономиката

  Специализация:
  Участие в разработването на основни национални стратегически документи: Иновационна стратегия за интелигентна специализация и Национална програма за развитие - България 2020

  Участие в Пилотен проект на Съвместния изследователски център с подкрепата на Европейския парламент по интелигентна специализация на Източна Македония и Тракия и Проект „Изоставащи региони на ЕС“

  Организатор на съвместна конференция: Европейска комисия, Министерство на икономиката и Министерство на образованието и науката;
  Представител за България в Платформата за интелигентна специализация към ЕК;
  Представител в Групата на високо ниво на международна Асоциация Еврика;
  Докторантура по икономика в областта на интелигентната специализация и финансиране на иновациите към Висше училище за застраховане и финанси;
  Експерт в столицата по Българското председателство на ЕС – 2018 г.

   

   

 • СЪВМЕСТЕН ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ СЕМИНАР „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ И СЪВЕСТ ЗА ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА - ИСТОРИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ РАЗКАЗ“
 •  

  28.03.2018 г. 

   

  ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРУД В КОНСТИТУЦИЯТА ОТ 1947 Г.

   

  На 28 март 2018 г. в Аулата на Нов български университет се проведе поредното издание на общоуниверситетския семинар „Българска памет и съвест за тоталитарната държава – исторически и юридически разказ”, организиран от департаментите „Право” и „История”, на тема „Задължението за полагане на труд в Конституцията от 1947 г.”

   


  Модератор на събитието бе проф. д-р Екатерина Михайлова, а лектор – доц. д-р Ивайло Стайков.

  Проф. д-р Михайлова представи доц. д-р Ивайло Стайков и му предостави думата.

     Лекцията предизвика огромен интерес сред аудиторията – студентите и преподавателите на НБУ. Тя съдържаше изключително задълбочен и всеобхватен анализ на развитието на идеята за задължението за полагане на труд.
  В изложението си доц. д-р Ивайло Стайков изключително подробно представи в ретроспективен план основните особености на съветското трудово право. Той разгледа въпросите за идеологическата обосновка на задължението за труд, доктриналното обяснение на трудовите права в тоталитарната държава, правният принцип за общо задължение за труд и неговата реализация в българското трудово право. Направи прецизна характеристика на българското трудово право в периода 1944 – 1989 г.

     Беседата бе посрещната с много положителни отзиви от страна на академичната и студентска общност.


   

  23.11.2017 г.

   

  ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ


  На 23 ноември 2017 г. в изложбената зала на Държавна агенция „Архиви“ се проведе поредното издание на общоуниверситетския семинар на Нов български университет „Българска памет и съвест за тоталитарната държава - исторически и юридически разказ“, организиран от департаментите „История“ и „Право“, на тема „Възродителният процес“ в България".

   


  Модератор на събитието бе проф. д-р Екатерина Михайлова, а лектор бе доц. д-р Михаил Груев – Председател на Държавна агенция „Архиви“. Лекцията бе посрещната с изключителен интерес от страна на студентите на НБУ, академичната и научна общност. В изложението си доц. д-р Груев представи основните аспекти на политиката на комунистическия режим в България в периода 1944 – 1989 г. към двете най-значими мюсюлмански общности в България – турците и помаците (българите мюсюлмани), нейната хронология и устойчиви последици за съвременните българи.

     Изложението му предизвика много въпроси и обмен на мнения от страна на присъстващите на семинара изследователи на темата.

   

   

   

  18.05.2017 г.

   

  КАК ИЗГЛЕЖДА ТЕМАТА ЗА СОБСТВЕНОСТТА В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ЕПОХА?

  Лектор:
  доц. д-р Йордан Ефтимов

  Модератор:
  доц. д-р Веселин Методиев

   

  Академичната общност дискутира преживяното от българския народ минало, свързано с икономическата трансформация на собствеността, и как това преживяване е отразено от българската литература в периода 1944 - 1989 г.

  Доц. д-р Йордан Ефтимов е магистър по българска филология на СУ „Св. Климент Охридски“ и доктор по история на българската литература на НБУ. Той е автор на стихосбирки, монографии и учебни издания. Основните му изследователски интереси са в областта на теория на литературата, история на българската литература, история на българската култура. Редактор и водещ на телевизионни предавания, колумнист, редактор и наблюдател на печатни издания. Член е на Сдружението на българските писатели, Съюза на учените в България, Съюза на българските журналисти. Носител е на множество национални награди.

   

   

   

  20.04.2017 г.

  СОЦИАЛИСТИЧЕСКА СОБСТВЕНОСТ


  Водещ:
  проф. д-р Христо Тодоров


  Модератор:
  проф. Райна Николова, д. н.


  За първи път академичната общност подема разговор за близкото ни минало, за философските аспекти на комунистическата идеология относно собствеността.

  Проф. д-р Христо Тодоров е завършил философия в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2003 г. е професор в Нов български университет, а след това е и ръководител на департамент „Философия и социология”. Проф. Тодоров е специализирал в Тюбинген, Бохум (като стипендиант на фондация „Александър фон Хумболт”) и Берлин. Бил е и гост-професор в Европейския университет Виадрина във Франкфурт на Одер. Неговите научни интереси са в областта на философската херменевтика, философията на историята, историята на понятията и биоетиката. В тези области са и по-голямата част от курсовете, които води в няколко бакалавърски и магистърски програми в НБУ и преди всичко в програмите по философия и социология. Проф. Тодоров е автор на повече от 90 научни публикации на български, немски, английски, френски и испански. Превежда от немски език и 7 книги. Той е зам.-ректор по качеството, оценяването и акредитацията в периода 2012 - 2016 г. и председател на комисията по качеството в НБУ.

   

  30.03.2017 г.


  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО РАВНОПРАВИЕ НА ЖЕНИТЕ

  Водещ:
  гл. ас. д-р Деяна Марчева

  Модератор:
  проф. д-р Екатерина Михайлова

   

  За първи път академичната общност подема разговор за близкото ни минало, за социалното и правно положение на жените в българското общество през този период.

  Гл. ас. д-р Деяна Марчева е магистър по право на СУ „Св. Климент Охридски“ и доктор по административно право и административен процес на същия университет. Дългогодишен адвокат, преподавател в НБУ по конституционно право, медицинско право и юридически английски език.

    • ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ СЕМИНАР „ПРАВА НА ЧОВЕКА“
 •  

  04.04.2018 г.

  Корпус 1, 210 аудитория „Проф. Константин Кацаров“

  Организатори:
  департамент „Право“,
  департамент „Политически науки“
  департамент „Здравеопазване и социална работа“

  Лектор:
  проф. д.н. Райна Николова

  Модератор:
  гл. ас. д-р Деяна Марчева

  Дискутанти:
  проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Анна Кръстева, доц. д-р Катерина Йочева, гл. ас. д-р Евелина Стайкова, преподаватели и студенти от НБУ

  Семинарът ще постави във фокуса комуникационните права на детето съгласно чл. 17 от Конвенцията за правата на детето на ООН и важната функция, която изпълняват медиите по отношение на здравето и социалното, духовно и морално благосъстояние на всяко дете. Ще бъде обсъдена защитата на детето от информация и материали, вредни за благосъстоянието на детето и правните средства за гарантиране на тази защита у нас.

  Проф. Райна Николова, д.н. е член на департамент „Право“ в Нов български университет. Преподава административно право и процес, медийно право, рекламно право и др. Има дългогодишен опит като юрисконсулт и административен директор на БНТ (1997 – 2003 г.) и като член на Съвета за електронни медии (2004 – 2010 г.). Научен ръководител е на десетки законодателни проучвания към програма „Студенти на стаж в Народното събрание“. Участник в международни и национални научноизследователски проекти. Член на Съюза на юристите в България и на Съюза на българските журналисти.

  Автор е на монографиите „Телевизионната програма на обществената телевизия в България. Публичноправни аспекти“ (2004), „Възникване и развитие на радиото и телевизията в България. Публичноправни аспекти“ (2006), „Административноправно положение на обществените електронни медии в България“ (2009), „Медийно аудио- и аудиовизуално право“ (2010, 2015), „Административноправна същност на информацията“ (2016), а също така и на учебни помагала, студии и статии в специализирания научен печат.

   

   

  27.03.2018 г.


  Корпус 1, зала 305

  Организатори:
  департамент „Право“,
  департамент „Политически науки“
  департамент „Здравеопазване и социална работа“

  Водещ:
  Емил Тодоров

  Модератор:
  проф. д-р Анна Кръстева

  Дискутанти:
  доц. д-р Катерина Йочева, гл. ас. д-р Деяна Марчева, гл. ас. д-р Евелина Стайкова и други преподаватели и студенти от НБУ

  Семинарът ще постави във фокуса системата на социалната закрила на децата в България, държавната политика и законодателство. Ще бъдат дискутирани инструментите на Агенция за социално подпомагане по отношение на изпълнение на политиките за закрила на детето в България.

  Емил Тодоров e Директор на дирекция „Закрила на детето“ към Агенция за социално подпомагане.
  Работи в системата за социална закрила от 1992 г., като е заемал последователно следните длъжности: социален работник в Общинска служба за социално подпомагане, началник на отдел „Социално подпомагане“ към Дирекция „Социално подпомагане“, главен инспектор в Инспектората на Агенцията за социално подпомагане, началник отдел „Анализ, планиране и прогнозиране“ в Агенцията за социално подпомагане. През последните 6 години заема длъжността директор на Дирекция
  „Закрила на детето“ в Агенцията за социално подпомагане.

  Взема активно участие в различни работни групи, свързани с темата за закрила на децата. Участва в семинари, кръгли маси и други събития, организирани от различни институции и организации по проблемите на закрила на децата.

   

   

  20.03.2018 г.

  Корпус 1, зала 305

  Тема: „Правата на човека в системата на ООН“


  Организатори:

  департамент „Право“
  департамент „Политически науки“
  департамент „Социална работа и здравеопазване“

   

  Водещ:
  доц. д-р Михаил Иванов

   

  Модератор:
  проф. д-р Анна Кръстева

  Участници:
  проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Анна Кръстева, доц. д-р Катерина Йочева, гл. ас. Силвия Цонева, гл. ас. д-р Евелина Стайкова и други преподаватели и студенти от НБУ

  Семинарът ще постави във фокуса на институционалната реализация на правата на човека в системата на ООН, вкл. сложните за решаване проблеми, свързани с малцинствата и вероизповеданията.

  Михаил Иванов е съветник на Президента на Република България по национално-етническите въпроси и вероизповеданията (1990-1997 г. Той е инициатор, говорител и секретар на Комитета за национално помирение, организация за толерантни междуетнически отношения и малцинствени права в България.

  През 2001-2005 г. е секретар на Националния съвет по етническите и демографските въпроси към Министерски съвет. Разполага с богат институционален опит в областта на правата на човека и е бил хоноруван преподавател по „Права на човека“ в рамките на програмата на департамент „Политически науки“, на НБУ.
  23.11.2017 г.

   


  На 23 ноември 2017 г. в изложбената зала на Държавна агенция „Архиви“ се проведе поредното издание на общоуниверситетския семинар на Нов български университет „Българска памет и съвест за тоталитарната държава - исторически и юридически разказ“, организиран от департаментите „История“ и „Право“, на тема „Възродителният процес“ в България".

     Модератор на събитието бе проф. д-р Екатерина Михайлова, а лектор бе доц. д-р Михаил Груев – Председател на Държавна агенция „Архиви“. Лекцията бе посрещната с изключителен интерес от страна на студентите на НБУ, академичната и научна общност. В изложението си доц. д-р Груев представи основните аспекти на политиката на комунистическия режим в България в периода 1944 – 1989 г. към двете най-значими мюсюлмански общности в България – турците и помаците (българо-мохамеданите), нейната хронология и устойчиви последици за съвременните българи.

     Изложението му предизвика много въпроси и обмен на мнения от страна на присъстващите на семинара изследователи на темата.

   

   

   


  10.05.2017 г.  „МИНИМАЛНИЯТ БАЗОВ ДОХОД – ЧОВЕШКО ПРАВО?“

  Водещ:
  д-р Милена Статева

  Модератор:
  гл. ас. д-р Румен Петров

  Дискутанти:
  проф. д-р Анна Кръстева, доц. д-р Катерина Йочева, гл. ас. д-р Деяна Марчева, гл. ас. д-р Евелина Стайкова, и други преподаватели и студенти от НБУ

  Семинарът ще постави във фокуса на обсъждането въпроса дали минималният базов доход може да се обоснове като основно човешко право.

  Д-р Милена Статева е доктор по социология от университета Уоруик, Великобритания. Тя е практикуващ консултант по индивидуален ролеви анализ, управление на промяната и организационна динамика. Тя е квалифицирана и в Тавистокския институт по човешки отношения, Лондон, където е работила от 2006 до 2016 г.


  19.04.2017 г.  „БЕЖАНЦИТЕ: ОТ ТЕРОР КЪМ ТЕРОР“

  Водещ:
  Матайс Льо Рут

  Модератори:
  проф. д-р Анна Кръстева
  гл. ас. д-р Деяна Марчева

  Участници:
  доц. д-р Катерина Йочева,
  гл. ас. д-р Евелина Стайкова,
  гл. ас. д-р Румен Петров и други преподаватели и студенти от НБУ

   

   

 • Публични лекции
 •  

  2 юни 2018 г. 

  Зала 213, корпус 1 на НБУ, 9.40 ч.

   

  Тема: „Авторското право на САЩ: Общо представяне чрез съдебната практика“
            U.S. Copyright Law: An Overview by Way of Cases

  Оргнизатори:
  Департамент Право на НБУ и
  Посолство на САЩ в България

  Самюел Микелсън е зам.-директор на Политическия/ икономическия отдел в Посолството на САЩ в София, България

   

  Модератори:
  доц. д-р Деница Топчийска, проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Райна Николова, гл.ас. д-р Гинка Симеонова

   

  Участници:
  Преподаватели и студенти от департамент „Право“ и департамент „Информатика“ на НБУ  • Правната система на САЩ: Силата на прецедента (Системата на общото право)
  • Трите стълба на правото на интелектуалната собственост

  • o Търговски марки
  • o Патенти
  • o Авторско право

  • Авторско право: какво е защитено и какво не е

  • o Казуси
  1.  Факти или оригиналност?
  2.  Колекции и бази данни
  3.  Изключението "Fair Use"
  4.  Пародията като изключение
  5.  Традиционното право среща новите технологии

  • Заключение, въпроси, дискусия


  Сам Микелсън е служител на Дипоматическата служба на Държавния департамент на САЩ от 2005 г. В момента той работи като заместник директор на Политическия/икономическя отдел на Посолството на САЩ в София, България.

  Преди това е работил в Астана, Казхстан; Франкфурт, Германия; Кишинев, Молдова и Вашингтон, САЩ. Преди да се присъедини към Дипломатическата служба на САЩ, Сам Микелсън е работил в частния сектор и за някои неправителствени организации в Ню Йорк.

  Завършил е икономика в Cornell University и право в Fordham University School of Law.

  Сам Микелсон е от Ню Йорк и Ню Джърси, а след като се присъединява към Дипломатическата служба живее в Северна Вирджиния.

  Към момента, той заедно със съпругата и сина си се радват да нарекат София свой дом.

   

   

   

   

  28.03.2018 г.

   

  Тема: „Особености на съдебната система на САЩ“

  Корпус 1, Аула

  Организатори:
  департамент „Право“
  Български институт за правни инициативи

  Лектор:
  Елизабет Стонг

  Модератор:
  проф. д-р Екатерина Михайлова

  Участници:
  студенти и преподаватели от програма „Право“

   

  На 28 март 2018 г. в Аулата на Нов български университет пред студенти и преподаватели на департамент „Право” бе изнесена публична лекция на тема „Особености на съдебната система на САЩ”. Лектор бе съдия Елизабет Стонг – федерален съдия в Съда по несъстоятелността на Източен окръг Ню Йорк . Организатори на събитието бяха департамент „Право“ на НБУ и Българският институт за правни инициативи.

   


  Съдия Стонг бе приветствана от проф. д-р Екатерина Михайлова – ръководител на департамент „Право” на НБУ. Г-жа Елизабет Стонг изказа задоволството си от поканата на Нов български университет да изнесе публична лекция.

   

   

  Съдия Стонг представи своя правен и професионален статут. Тя посочи, че федералната съдебна система, към която принадлежи, е създадена на основание чл. 3 от Конституцията на САЩ. Поясни, че е представител на Федералния съд по несъстоятелността (първоинстанционен съд) – институция, пред която се предявяват всички искови молби за обявяване в несъстоятелност на юридически и физически лица. Акцентира върху факта, че несъстоятелността е конституционноправен институт, предвиден в основния закон на САЩ, от компетентността на федералната съдебна система. Лекторът подчерта, че съществуват дела, които са подсъдни както на федералните, така и на щатските съдилища, като във втория случай става въпрос за дела, по които ищецът и ответникът са от различни щати.  Съдия Елизабет Стонг продължи своето изложение с разказ за предмета на разглежданите от Съда по несъстоятелността дела. Тя определи Съдът като съдебна инстанция, която дава възможност гражданите, семействата и компаниите да възстановят своята стопанска дейност. Според Върховния съд на САЩ Съдът по несъстоятелността е „Съд на новото начало”.

  Съдия Стонг представи структурата на съдилищата в САЩ и процесуалните аспекти на разглеждането на делата по несъстоятелност пред Съда по несъстоятелността, пред федералния апелативен съд и пред Върховния съд на САЩ. Описа правното положение на магистратите в САЩ и възможността за кариерното развитие на съдиите. Съдия Елизабет Стонг отговори на въпросите на студентите и сподели своите виждания какви морални качества трябва да притежава добрият съдия.

   

   

  Елизабет Стонг работи като съдия в Съда по несъстоятелността на Източен окръг Ню Йорк от 2003 г. Преди да заеме тази длъжност е била партньор и сътрудник в кантората Willkie Farr & Gallagher в Ню Йорк, сътрудник в Cravath, Swaine & Moore и съдебен помощник на почитаемия Дейвид Мазони, окръжен съдия в Окръг Масачузетс. Съдия Стонг е член на Съвета за международни отношения и на Съвета и Комисията по членството на Американския правен институт. Тя е и член на борда и на изпълнителния комитет на Института за юридическа практика, член на борда на P.R.I.M.E. Finance, международна организация за разрешаване на спорове, която насърчава обучението на съдии по сложни финансови спорове, и член на борда на директорите на Нюйоркската асоциация на Юридическия факултет на Харвард. Съпредседател е на Нюйоркския клон на Фондацията на американската адвокатска колегия. Членува в Постоянната комисия за безвъзмездна и обществена защита на Американската асоциация на юристите, представител на Националната конференция на федералните първоинстанционни съдии на Американската асоциация на юристите пред Събранието на делегатите на Американската асоциация на юристите. Член е на Съвета на бизнес секцията на Американската асоциация на юристите. Съпредседателства Адвокатския гилдиен съвет на град Ню Йорк. Член е на Консултативния съвет на Съдебния център на Адвокатската асоциация на окръг Ню Йорк. Член е на Борда на директорите на Нюйоркския правен институт. Хоноруван преподавател е в Юридическия факултет на Бруклин и в Юридическия факултет на Университета „Сейнт Джон”. Съдия Стонг участва активно в изграждане на съдийски умения на международно ниво, като е обучавала съдии на пет континента, включително в Централна Европа, Северна Африка, Близкия изток и Арабския полуостров, като експерт към Световната банка, Международната финансова корпорация, Министерство на търговията на САЩ – Програма за развитие на търговското право. Консултирала е Върховния съд на Китай и Върховните народни съдилища в Пекин и Гуанджоу. Участвала е в съдийски семинари в Камбоджа, Бразилия, Аржентина и Чили. Изборен член е на Европейския правен институт и съветник към проекта ELI-UNIDROIT Принципи на транснационалния граждански процес.

   

  26.03.2018 г., 13.00 часа

  Зала 409, корпус 1

  Тема: „Върховенството на правото: понятие и значимост”

   

  Организатори:
  департамент „Право“
  Посолство на САЩ в България

  Лектор:
  Ms Samantha Smith, Press Attaché at the U.S. Embassy

  Модератор:
  доц. д-р Деница Топчийска

  Дискутанти:
  проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Райна Николова, гл. ас. д-р Гинка Симеонова

  Участници:
  преподаватели и студенти от департамент „Право“ и други департаменти на НБУ

  На 26 март 2018 г. в 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“ на Нов български университет пред студенти и преподаватели на департамент „Право” бе изнесена лекция на тема „Върховенството на правото: понятие и значимост”. Лектор бе г-жа Саманта Смит – пресаташе на посолството на САЩ в Република България.

     Г-жа Смит бе представена от проф. д-р Екатерина Михайлова – ръководител на департамент „Право” на НБУ. Г-жа Смит приветства и поздрави присъстващите студенти за избора им да изучават специалността „Право” и по този начин да участват в изграждането и управлението на българската държава.

   


  Тя посочи върховенството на правото като основен индикатор за доброто държавно управление. Подчерта, че в международноправен аспект чуждестранните инвеститори и граждани се подчиняват задължително на принципа за върховенство на правото. Във вътрешноправен смисъл върховенството на правото намира най-широко приложение в работата на правоохранителните органи – полицията и съдилищата.

     Г-жа Смит сподели своя опит, че принципът за върховенство на правото продължава да се развива и усъвършенства и в САЩ. Отбеляза няколко конкретни примера от нейната работа за нарушаване на този фундаментален индикатор на демокрацията.

   

   

   

   

  Лекторът отбеляза няколко отличителни характеристики на принципа в правната система на САЩ:

  1. Всеки гражданин се подчинява на еднакви юридически правила и спрямо него се провежда справедлив съдебен процес.
  2. Налице е равенство на правата и свободите на гражданите (лична неприкосновеност, свобода на мисълта, свобода на словото, свобода в избора на професия и др.).
  3. Законите в САЩ са ясно описани, кодифицирани и всеки гражданин има достъп до тях онлайн.
  4. Законите се прилагат справедливо и се създават така, че всеки гражданин да може да ги приложи, ако това се наложи.
  Г-жа Смит обърна внимание, че значителен брой компании от САЩ проявяват интерес да правят бизнес в България и техните въпроси се отнасят до спазването на принципа за върховенството на правото, а именно:
  1. Подписаните бизнес договори ще бъдат ли приложени от българските съдилища?
  2. Какви са размерите на данъците и административните такси, с оглед формирането на предварителен финансов план?
  3. Надеждни ли са комуналните услуги?
  4. Гарантирана ли е защитата на служителите на тези компании от насилие и престъпления?
  Г-жа Саманта Смит направи обобщение, че съществува потребност от укрепването на принципа на върховенството на правото в България.

  На зададени въпроси от страна на студентите тя отправи препоръка да бъде създадено електронно правосъдие в България, с помощта на което би се повишила прозрачността на правната система и гарантирала бързината на съдебния процес.

  На финала на публичната лекция г-жа Саманта Смит насърчи студентите да следват неотклонно принципа за върховенство на правото в своите бъдещи професионални изяви.


  Саманта Смит има бакалавърска степен по изящни и приложни изкуства и докторска степен по право от Северозападното училище по право (колежът „Люис и Кларк”) в гр. Портланд, щата Орегон, Съединени американски щати. Практикувала е право като адвокат по наказателни дела в продължение на десет години, преди да се присъедини към Дипломатическата служба за външни отношения на САЩ. Като служител в Дипломатическата служба тя е работила в Лагос, Истанбул, Вашингтон. В момента е пресаташе в Посолство на САЩ в София.

   


  15.05.2017 г.


  ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ „ПРАВАТА НА ЧОВЕКА МЕЖДУ ЗАКОНА И ПОЛИТИКАТА: СЛУЧАЯТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ“

  Организатори:
  департамент „Право“
  Център за независим живот
  Фондация „Български адвокати за правата на човека“

  Лектори:
  д-р Румен Петров, Капка Панайотова и Даниела Екимова

  Модератор:
  проф. д-р Екатерина Михайлова

   

  Защита на правата на човека, представени през погледа на социалния работник, на хората с увреждания и на юриста, ще се срещнат и ще дискутират помежду си българските и европейски измерения на проблемите. Ще бъдат представени социалния статус на хората с увреждания тук и сега; позицията на застъпниците за спазване на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; практиката на ЕСПЧ и СЕС по нарушени права на хора с увреждания.

  Д-р Румен Петров е преподавател в департамент „Здравеопазване и социална работа“ , Капка Панайотова е дългогодишен ръководител на Център за независим живот и фондация, а Даниела Екимова е магистър по право и по право на Европейския съюз, в момента работи в Брюксел като консултант и обучител по право на ЕС и правата на човека. Треньор на отбора на СУ, достигнал финала на състезанието по права на човека в Страсбург през 2017 г.

   

  05.04.2017 г.

  ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ „РОЛЯТА НА ОМБУДСМАНА КАТО ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ГРАЖДАНИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ“

  Организатор:
  департамент „Право“

   

  Лектор:
  г-жа Мая Манолова, Омбудсман на Република България

  Модератор:
  проф. д-р Екатерина Михайлова

   

  Омбудсманът е застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес. Той е висш и независим конституционен орган, който се избира от Народното събрание за срок от пет години. Омбудсманът е независим в своята дейност и се подчинява само на Конституцията, законите и международните договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България.

  Г-жа Манолова е бивш народен представител в 40,41 и 43-ото Народно събрание. Активно е участвала в много комисии към Парламента, на някой от които е била председател или зам. председател.

  От 1998 г. до 1.10.2015 г. е адвокат-Адвокатска колегия, Кюстендил. От 20.10.2015 г. е омбудсман на Република България.

  Г-жа Манолова ще засегне въпроса за нарастващите проблеми между гражданите и различните институции, както и монополните дружества налагат един обстоен поглед върху работата и функциите на омбудсмана.

   

  17.03.2017 г.


  ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ „ЗАЩИТА НА ПРАВАТА МЕЖДУ ЗАКОНА И СЪДА, НОРМАТА И РАЗПОРЕДБАТА“

  Организатор:
  департамент „Право“

  Лектор:
  проф. д-р Антонио Палма, Държавен университет „Федерико Втори“- Неапол

  Модератор:
  проф. д.ю.н. Малина Новкиришка, департамент „Право“

   

   

   

 • Текущи семинари
 •  

  24 април 2018 г., 9:40 ч.
  Зала 305, корпус 2

   

   

  Презентации и дискусия


  Организатори:
  Център за кариерно развитие и обучителни ресурси
  департамент „Право“
  Делойт България ЕООД


  Данъците са интересни. Знаете ли защо?


  Презентатори и дискутанти:

  Александър Стефанов, старши мениджър Данъчни услуги
  Никола Сейменов, мениджър Данъчни услуги
  доц. д-р Емилия Станкова, гл. ас. д-р Гинка Симеонова
  проф. д-р Екатерина Михайлов, доц. д-р Деница Топчийска
  студенти от департамент „Право“


  Целта на събитието е да запознае студентите със същността, възможностите и предизвикателствата, които съдържа в себе си професията на Данъчния консултант, през опита на практикуващи професионалисти.


  1) Александър Стефанов – старши мениджър отдел Данъчни консултантски услуги, сектор Трансферно ценообразуване, юрист с над 15 години професионален опит в областта на корпоративни данъци / трансферно ценообразуване
  2) Никола Сейменов – мениджър, отдел Данъчни консултантски услуги, сектор Услуги за глобални работодатели, юрист с над 10 години професионален опит в областта на личните данъци

 • Състезания
 •  

  Участие на отборите на НБУ в Първото Национално студентско състезание за решаване на наказателноправни казуси в симулативен процес

   

  Между 11-13 май 2018 г. се проведе Национално студентско състезание за решаване на наказателноправни казуси в симулативен процес, което бе организирано от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и катедра „Наказателноправни науки“. Отбор Logos на Нов български университет спечели 4 място.

   

   

  В състезанието взеха участие 10 отбора, заявени от юридическите факултети на Софийския университет, Варненския свободен университет, Русенския университет, Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет и Академия на МВР.

   

   


  Департамент „Право“ на Нов български университет бе представен в състезанието от два отбора: отбор Dominus и отбор Logos, с треньор гл. ас. д-р Ралица Костадинова. В отбор Dominus участваха: Велислав Велчев, Веселин Ризов, Инес Тодорова; Йоанна Велчева (капитан на отбора), Ния Швабска и Валентин Терзиев. Отбор Logos се състоеше също от 6 състезатели: Александър Алексиев, Весела Червенякова, Ивет Димитрова, Кристина Томова, Снежана Пацова (капитан) и Стефани Николова.

  Ръководителят на Департамент „Право“ проф. д-р Екатерина Михайлова взе участие в официалните церемонии по откриването на състезанието и обявяването на резултатите.

  Според изтегления в първия ден на състезанието жребий 10-те заявени от университетите отбори трябваше да се състезават в следните двубои: отбор „Правов ред“ (Академия на МВР) срещу отбор „Алма Матер“ (Софийски университет); отбор Dominus Litis, (Софийски университет) срещу отбор „Семейство“ (УНСС); отбор „Сигурност“ (Академия на МВР), срещу отбор „Астрея“ (УНСС).

     След проведените двубои в следващия кръг продължиха четирите отбора с най-висок брой точки. Между тях с 19 от общо 20 възможни точки се класира отбор “Logos” на Нов български университет.

   


  Финалната битка на нашия отбор беше с отбор „Семейство“ на УНСС в зала 10 на Съдебната палата, в резултат на която отбор Logos на Нов български университет зае 4-тото място в състезанието.

   

   


  Според изтегления в първия ден на състезанието жребий 10-те заявени от университетите отбори трябваше да се състезават в следните двубои: отбор „Правов Ред“, (Академия на МВР) срещу отбор „Алма Матер“ (Софийски университет); Отбор Dominus Litis, (Софийски университет) срещу Отбор „Семейство“ (УНСС); Отбор „Сигурност“ (Академия на МВР), срещу Отбор „Астрея“ (УНСС).


  След проведените двубои в следващия кръг продължиха четирите отбора с най-висок брой точки. Между тях с 19 от общо 20 възможни точки се класира отбор Logos на Нов български университет.