ДепартаментПраво

Годишник на департамент "Право"

 

 

Добрe дошли в секцията на сайта на департамент „Право“ на Нов български университет (НБУ), посветена на Годишник на департамент „Право“ на НБУ.

Годишник на департамент „Право“ на НБУ започна своя живот през 2013 г., когато от печат излезе книжка първа на Годишник 2012 на департамент „Право“ на НБУ. Изданието е създадено като периодично – по 1 брой годишно, като в зависимост от обема му се отпечатва в един или в два тома.

Първият брой през 2013 г. вече получава международен стандартен номер за продължаващи издания ISSN (International Standard Serial Number) за България –1314–8087.

Първият брой се реализира по идея на доц. д-р Катерина Йочева, която от създаването на изданието до момента е негов съставител, отговорен редактор, отговорник за дизайна и оформлението, редактор и/или автор на преводите от и на английски език.

В редакционната колегия на изданието неизменно се включват ръководителят на департамент „Право“ и съответните ръководители на секции в департамента – на секция „Публичноправни науки”, на секция „Гражданскоправни науки” и на секция „Наказателноправни науки”.

През 2017 г. списанието започва да се публикува и електронно на интернет страницата на НБУ в секцията на департамент „Право“. Предвижда се то да кандидатства и да получи и ISSN номер за периодично онлайн издание. Това е възможно, тъй като през 2018 г. изданието преминава успешно процедура за издаване на електроннонаучно издание пред Издателски съвет на НБУ.

През 2017 г. Годишник на департамент „Право“ на НБУ успешно е рефериран в Central and Eastern European Online Library (CEEOL), което го прави първото реферирано издание на департамент „Право“. Процедурата се осъществява със съдействието на библиотеката на НБУ.

Освен това, отново благодарение на сътрудничеството с библиотеката на НБУ, Годишник на департамент „Право“ на НБУ е вписан в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, който се поддържа от Министерството на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация.


Секретар на изданието е секретарят на департамент „Право“ Цветелина Тодорова.

Създаден бе и специален имейл за връзка с изданието: lawyearbookofnbu@abv.bg

Целта на изданието е да популяризира научно-изследователската дейност на щатните преподаватели, хоноруваните преподаватели и докторантите в департамент „Право”. В списанието се представя най-новата научна продукция на академичния състав на департамента. Представените за публикуване статии са от всички дялове на правото – гражданско, наказателно, административно, международно и право на Европейския съюз.

 

проф. д-р Екатерина Михайлова,

ръководител на департамент "Право"

 

 • РЕДАКЦИЯ
 •  

  РЕДАКЦИЯ НА ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  ISSN 1314–8087 (print)
  ISSN 2682–969X (online)


  Отговорен редактор: доц. д-р Катерина Йочева

  РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:

  • проф. д-р Екатерина Михайлова, ръководител на департамент „Право”
  • проф. д-р Благой Видин, ръководител на секция „Публичноправни науки”
  • проф. д-р Веселина Манева, ръководител на секция „Гражданскоправни науки”
  • проф. д-р Веселин Вучков, ръководител на секция „Наказателноправни науки”


  Секретар: Цветелина Тодорова

  Имейл за връзка: lawyearbookofnbu@abv.bg

   

   

   

 • ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“
 •  

  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“

  НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  ISSN 1314–8087 (print)
  ISSN 2682–969X (online)

   

   

  Текстовете на статиите и материалите в Годишник на Департамент „Право“ на НБУ са собственост на НБУ. Те се публикуват единствено със съгласие на авторите след подписване на договор за авторски права с НБУ по образец.

  Статии в Годишника могат да публикуват само щатни преподаватели на департамент „Право“, хонорувани преподаватели в департамента, както и докторанти от департамента.

  Не се приема за печат повече от една статия на автор за съответния брой.

  При цитиране задължително се прави позоваване на публикацията в списанието:


  Напр.: – В: Годишник 2017 на департамент „Право“ на НБУ, книжка 7, София, НБУ, 2018, ISSN 1314–8087, с. …

   

  Обемът на една статия не трябва да надвишава 20 стандартни машинописни страници (1800 знака с интервали, 1500 знака без интервали).

  ФОРМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

  Заглавие на български и английски език: Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock

  Име и фамилия на автора на български и английски език: Times New Roman, size 12, Bold, Align Right

  Научна степен, заемана длъжност, електронен адрес за контакт, области на интерес на български и английски език: под линия, Times New Roman, size 10, Regular, Justified

  Абстракт на български език: до 15 реда, Times New Roman, size 12, Italic

  Абстракт на английски език: до 15 реда, Times New Roman, size 12, Italic

  Ключови думи: на български и на английски език – след абстракта; не повече от 5–6 броя, Times New Roman, size 12, Italic

  Текст на статията: Times New Roman, size 12, Regular, Justified, междуредие 1.5

  Номерация на страниците: Times New Roman, size 10, Bottom of page, Plain Number 2

  Бележки под линия: номерация от 1 продължаваща за целия документ, с арабски цифри, Times New Roman, size 10, Regular, Justified, междуредие single

  При цитиране да се спазват изискванията на актуалния БДС стандарт за цитиране

  Основният език на статиите е българският. Статии на чужд език се публикуват на оригиналния им език. В този случай резюмето е на български език

  Материалите се депозират в електронен вид като прикрепен файл на адреса на изданието lawyearbookofnbu@abv.bg, както и на адреса на отговорния редактор доц. д-р Катерина Йочева: kyocheva@nbu.bg

  Автор, който не е получил отговор за получаването на статията на адреса на изданието, може да се свърже с отговорния редактор или секретаря на списанието на адрес lawyearbookofnbu@abv.bg, както и на адреса на отговорния редактор доц. д-р Катерина Йочева: kyocheva@nbu.bg

   

 • ПРАВИЛА ЗА РЕЦЕНЗИРАНЕ ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“
 •  

  ПРАВИЛА ЗА РЕЦЕНЗИРАНЕ НА ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“

  НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  ISSN 1314–8087 (print)
  ISSN 2682–969X (online)

   

   

  Текстът, който е предоставен от автора за публикуване в Годишник на департамент „Право“ на НБУ, трябва да бъде проверен предварително от отговорния редактор на изданието за:

  - евентуалното наличие на явни и груби недостатъци от научна гледа точка и
  - съответствие на текста с правилата за издаване на изданието, предварително публикувани на сайта на изданието.
  В случай на положителен резултат от предварителната проверка се преминава към следващата фаза на същинското рецензиране.

  По решение на отговорния редактор, съгласувано с ръководителя на департамент „Право“, който е член на редакционната колегия на изданието, текстът се предлага за преценка на експерт по съответната материя, която е предмет на разглеждане в предложената за публикуване статия, който е член на редакционната колегия на изданието.

  В рамките на седем дни след уведомяване на рецензента от секретаря за получаването на статията рецензентите са длъжни да поставят своята оценка, попълвайки таблицата, посочена в Приложение към настоящите правила и да върнат своевременно материалите на секретаря на изданието за съхранение.

  Критерии за рецензиране

  Рецензентите са длъжни да оценят следните аспекти от предложената за публикуване статия:

  - оригиналност и актуалност на предмета на статията,
  - съответствие на заглавието със съдържанието, евентуална нужда от редакция на заглавието (ако е твърде дълго или не е прецизно формулирано),
  - правилна методология,
  - езикова и юридическа точност,
  - качество на превода, ако има такъв,
  - равнище на аргументация,
  - яснота на изложението,
  - пълнота на изложението според заявената тема,
  - структура на изложението,
  - съответно коректно използване на библиографските препратки и тези към съдебната практика,
  - съобразяване с БДС стандарта за цитиране.

  Резултати от рецензирането

  В резултат на рецензирането е възможно предоставеният за публикуване текст:

  - да бъде приет за публикуване,
  - да бъде върнат на автора за извършването на поправки, водещи до подобрение, изрично посочени от рецензента. Адекватността на направените промени се преценява от отговорния редактор и заместник-отговорния редактор, които правят съвместно предложение във връзка с окончателното публикуване (да или не) или
  - да не се допусне материалът за публикуване.

  Крайното решение относно публикуването се взема от отговорния редактор на изданието въз основа на резултатите от рецензирането. Публикуването се извършва въз основа на решение на Издателския съвет на НБУ след успешно преминаване на последващата процедура пред него.

   

  Приложение

   

   

 • БРОЕВЕ НА ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“
 •  

   

  БРОЕВЕ НА ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  ISSN 1314–8087 (print)
  ISSN 2682–969X (online)

   

  2018 г.
  Книжка 8 (в съставителство от 1 ноември 2018 г.)

  2017 г.
  Книжка 7

   

  2016 г.
  Книжка 6

   

  2015 г.
  Книжка 5

   

  2014 г.
  Книжка 4

   

  2013 г.
  том 2, книжка 3
  том 1, книжка 2

   

   

  2012 г.
  Книжка 1