facebook

ДепартаментПраво

Годишник на департамент "Право"

 

 

Добрe дошли в секцията на сайта на департамент „Право“ на Нов български университет (НБУ), посветена на Годишник на департамент „Право“ на НБУ.

Годишник на департамент „Право“ на НБУ започва своя живот през 2013 г., когато от печат излезе Годишник  2012. Изданието е създадено като периодично – по 1 брой годишно, като в зависимост от обема му се отпечатва в един или в два тома.

Първият брой през 2013 г. вече получава международен стандартен номер за продължаващи издания ISSN (International Standard Serial Number) за България –1314–8087.

Първият брой се реализира по идея на доц. д-р Катерина Йочева, която от създаването на изданието до момента е негов съставител, отговорен редактор, отговорник за дизайна и оформлението, редактор и/или автор на преводите от и на английски език.

В редакционната колегия на изданието неизменно се включват ръководителят на департамент „Право“ и съответните ръководители на секции в департамента – на секция „Публичноправни науки”, на секция „Гражданскоправни науки” и на секция „Наказателноправни науки”.

През 2017 г. списанието започва да се публикува и електронно на интернет страницата на НБУ в секцията на департамент „Право“. То получи и ISSN номер за периодично онлайн издание ISSN 2682-969X (онлайн).

През 2017 г. Годишник на департамент „Право“ на НБУ успешно е рефериран в Central and Eastern European Online Library (CEEOL), което го прави първото реферирано издание на департамент „Право“. Процедурата се осъществява със съдействието на библиотеката на НБУ.

Освен това, отново благодарение на сътрудничеството с библиотеката на НБУ, Годишник на департамент „Право“ на НБУ е вписан в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, който се поддържа от Министерството на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация.


Имейл за връзка с изданието: kyocheva@nbu.bg

Целта на изданието е да популяризира научноизследователската дейност на щатните преподаватели, хоноруваните преподаватели и докторантите в департамент „Право”. В списанието се представя най-новата научна продукция на академичния състав на департамента. Представените за публикуване студии и статии са от всички дялове на правото – гражданско, наказателно, административно, международно и право на Европейския съюз.

 

 

 

 • РЕДАКЦИЯ
 •  

  РЕДАКЦИЯ НА ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  ISSN 1314–8087 (print)
  ISSN 2682–969X (online)


  Отговорен редактор: доц. д-р Катерина Йочева

  РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ ДО 01.10.2021 г.:

  • проф. д-р Екатерина Михайлова,  ръководител на департамент „Право”,
  • проф. д-р Веселин Вучков, ръководител на секция "Наказателноправни науки"
  • проф. д-р Благой Видин, ръководител на секция „Публичноправни науки”
  • проф. д-р Веселина Манева, ръководител на секция „Гражданскоправни науки”

   

   

   

   

 • ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“
 •  

  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“

  НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  ISSN 1314–8087 (print)
  ISSN 2682–969X (online)

   

   

  Текстовете на студиите и статиите в Годишник на Департамент „Право“ на НБУ са собственост на НБУ. Те се публикуват единствено със съгласие на авторите след подписване на договор за авторски права с НБУ по образец.

  Студии и статии в Годишника могат да публикуват само щатни преподаватели на департамент „Право“, хонорувани преподаватели в департамента, както и докторанти от департамента.

  Не се приема за печат повече от една статия на автор за съответния брой.

  При цитиране задължително се прави позоваване на публикацията в списанието:


  Напр.: – В: Годишник 2017 на департамент „Право“, София: НБУ, 2018, ISSN 1314–8087, с. …


  Обемът на една статия не трябва да надвишава 20 стандартни машинописни страници (1800 знака с интервали, 1500 знака без интервали), а на студия - 99 стандартни машинописни страници.

  ФОРМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

  Заглавие на български и английски език: Times New Roman, size 14, Bold, Centered.

  Име и фамилия на автора на български и английски език: Times New Roman, size 12, Bold, Align Right

  Научна степен, заемана длъжност, електронен адрес за контакт, области на интерес на български и английски език: под линия, Times New Roman, size 10, Regular, Justified

  Абстракт на български език: до 15 реда, Times New Roman, size 12, Italic

  Абстракт на английски език: до 15 реда, Times New Roman, size 12, Italic

  Ключови думи: на български и на английски език – след абстракта; не повече от 5–6 броя, Times New Roman, size 12, Italic

  Текст на статията: Times New Roman, size 12, Regular, Justified, междуредие 1.5

  Номерация на страниците: Times New Roman, size 10, Bottom of page, Plain Number 2

  Бележки под линия: номерация от 1 продължаваща за целия документ, с арабски цифри, Times New Roman, size 10, Regular, Justified, междуредие single

  При цитиране да се спазват изискванията на актуалния БДС стандарт за цитиране

  Основният език на статиите е българският. Статии на чужд език се публикуват на оригиналния им език. В този случай резюмето е на български език

  Материалите се депозират в електронен вид като прикрепен файл на адреса на отговорния редактор доц. д-р Катерина Йочева: kyocheva@nbu.bg


  Автор, който не е получил отговор за получаването на студията или статията на адреса на изданието, може да се свърже с отговорния редактор на списанието доц. д-р Катерина Йочева на адрес: kyocheva@nbu.bg

   

 • ПРАВИЛА ЗА РЕЦЕНЗИРАНЕ ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“
 •  

  ПРАВИЛА ЗА РЕЦЕНЗИРАНЕ НА ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“

  НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  ISSN 1314–8087 (print)
  ISSN 2682–969X (online)

   

   

  Текстът, който е предоставен от автора за публикуване в Годишник на департамент „Право“ на НБУ, трябва да бъде проверен предварително от отговорния редактор на изданието за:

  - евентуалното наличие на явни и груби недостатъци от научна гледа точка и
  - съответствие на текста с правилата за издаване на изданието, предварително публикувани на сайта на изданието.
  В случай на положителен резултат от предварителната проверка се преминава към следващата фаза на същинското рецензиране.

  По решение на отговорния редактор, съгласувано с ръководителя на департамент „Право“, който е член на редакционната колегия на изданието, текстът се предлага за преценка на експерт по съответната материя, която е предмет на разглеждане в предложената за публикуване статия, който е член на редакционната колегия на изданието.

  В рамките на седем дни след уведомяване на рецензента от секретаря за получаването на статията рецензентите са длъжни да поставят своята оценка, попълвайки таблицата, посочена в Приложение към настоящите правила и да върнат своевременно материалите на секретаря на изданието за съхранение.

  Критерии за рецензиране

  Рецензентите са длъжни да оценят следните аспекти от предложената за публикуване статия:

  - оригиналност и актуалност на предмета на статията,
  - съответствие на заглавието със съдържанието, евентуална нужда от редакция на заглавието (ако е твърде дълго или не е прецизно формулирано),
  - правилна методология,
  - езикова и юридическа точност,
  - качество на превода, ако има такъв,
  - равнище на аргументация,
  - яснота на изложението,
  - пълнота на изложението според заявената тема,
  - структура на изложението,
  - съответно коректно използване на библиографските препратки и тези към съдебната практика,
  - съобразяване с БДС стандарта за цитиране.

  Резултати от рецензирането

  В резултат на рецензирането е възможно предоставеният за публикуване текст:

  - да бъде приет за публикуване,
  - да бъде върнат на автора за извършването на поправки, водещи до подобрение, изрично посочени от рецензента. Адекватността на направените промени се преценява от отговорния редактор и заместник-отговорния редактор, които правят съвместно предложение във връзка с окончателното публикуване (да или не) или
  - да не се допусне материалът за публикуване.

  Крайното решение относно публикуването се взема от отговорния редактор на изданието въз основа на резултатите от рецензирането. Публикуването се извършва въз основа на решение на Издателския съвет на НБУ след успешно преминаване на последващата процедура пред него.

   

  Приложение

   

   

 • БРОЕВЕ НА ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“
 •  

  БРОЕВЕ НА ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  ISSN 1314–8087 (print)
  ISSN 2682–969X (online)

   

  2022 г.

  Книжка 12 

   

   

  Съдържание

   

  Защита на човешкото достойнство, чест и репутация в практиката на ЕСПЧ по член 8 ЕКПЧ относно правото на зачитане на личния живот

  Екатерина Матеева

   

  Правна закрила на секретното изобретение. Права на изобретателя и на патентопритежателя

  Веселина Манева

   

  Парламентарният правилник на седмото Велико народно събрание

  Екатерина Михайлова

   

  Обезщетение за неимуществени вреди при отмяна на незаконно уволнение на държавен служител

  Ивайло Стайков

   

  Възможна ли е морална критика на правото?

  Деяна Марчева

   

  Влияние на въоръжените конфликти върху действието на международните договори

  Катерина Йочева

   

  Правилото за прихващане на вредите с ползите при определяне на обезщетението по чл. 200 от Кодекса на труда

  Силвия Цонева

   

  Икономически ориентираният подход спрямо структурните злоупотреби по член 102 ДФЕС

  Емилия Димитрова

   

  Правен режим на подобренията, извършени в съсобствена вещ

  Ивайло Малинов

   

  Принципът за свобода на договарянето в трудовото право

  Мария Чочова

   

  Правото на защита на личния и семеен живот по член 8 ЕКПЧ. Решения, свързани с искане за промяна на името, пола и данните в документите за самоличност и регистрите на населението

  Десислава Джарова

   

  Социална справедливост и право на достъп до правосъдие за лицата с умствени увреждания

  Илиана Боюклиева

   

  За някои предизвикателства при изготвяне на разпределението по реда на ГПК, ЗОЗ, ДОПК и ТЗ

  Мария Глушкова

   

  Промените в изборното законодателство от 48-то НС и (не)съответствието им с Конституцията

  Петър Славов

   

   

   2021 г.

  Книжка 11 

   

   

  Съдържание

   

  Анализ на практиката на Конституционния съд по въпросите на обратното действие на закона

  Екатерина Матеева

   

  Единната патентна система – очаквания и перспективи за обединена Европа

  Веселина Манева

   

  Парламентарният правилник на шестото Велико народно събрание

  Екатерина Михайлова

   

  Правна защита на уязвимите лица

  Деяна Марчева

   

  Практика на Съда на ЕС във връзка с европейската гражданска инициатива

  Катерина Йочева

   

  Националният празничен календар

  Петя Неделева

   

  Висящата и относителната недействителност в три тълкувателни решения на ВКС

  Силвия Цонева

   

  Процесуален субституент ли е синдикът?

  Тодор Коларов

   

  Реалното получаване на облаги от вещта и предполагаемото обедняване на обеднелия в хипотезите на неоснователно обогатяване чрез използване на чужда вещ по смисъла на чл. 59 ЗЗД

  Ивайло Малинов

   

  Някои въпроси относно основанията и реда за обявяване на недействителност на колективен трудов договор

  Мария Чочова

   

  Присъединяването на ЕС към ЕКПЧ – уравнение с много неизвестни

  Четин Казак

   

  2020 г.
  Книжка 10

   

   

  Съдържание

   

  Актуални въпроси на съотношението между  търговското предприятие на съпруга-едноличен търговец и съпружеската имуществена общност в съдебната практика

  Екатерина Матеева

   

  Брак и procreatio в Древния Рим

  Малина Новкиришка-Стоянова

   

  Генералният директор на Българското национално радио и казусът с временното спиране на национална програма „Хоризонт“

  Райна Николова

   

  Държавният глава в международното право

  Благой Видин

   

  Професор Никола Саранов – преподавателят и дългата забрава

  Веселин Вучков

   

  Правна закрила на генетичните изследвания

  Веселина Манева

   

  Развитието на трудовото право на Европейския съюз  през 2019 година – нови източници и нови перспективи  за по-надеждна правна уредба на трудовите отношения. Част първа: Европейски орган по труда –  създаване и правна характеристика

  Ивайло Стайков

   

  Условие за защита на личните данни за успешна Европейска гражданска инициатива

  Катерина Йочева

   

  „Биологичен“ срещу „социален пол“  в практиката на Конституционния съд (Как липсата на феминистки правни изследвания в България доведе до изкривяване на основната категория „пол“ в юридическия дискурс?)

  Деяна Марчева

   

  Някои юридически капани за писатели

  Ина Лозанова

   

  Недействителност на избора

  Мария Чочова

   

  Европейски зелен пакт

  Четин Казак

   

   

  2019 г.

  Книжка 9

   

   

   

  Съдържание

   

  Към учението за недействителността на брака или още един поглед върху съотношението между понятията нищожен, унищожаем и несъществуващ брак

  Екатерина Матеева


  Едно уникално сравнително-правно съчинение от Късната античност

  (Collatio legum Mosaicarum et Romanarum)

  Малина Новкиришка-Стоянова


  Опит за една нова систематизация на учебната дисциплина, изучаваща административното материално право – специална част

  Райна Николова


  За наименованието на международните договори

  Благой Видин

   

  Произведения, създадени в рамките на трудови правоотношения

  Веселина Манева,

   

  За заплатите на народните представители и извънредното положение

  Екатерина Михайлова

   

  Историческата роля на Международната организация на труда за установяване на международни стандарти за трудовите и социалните права на човека

  Ивайло Стайков

   

  Правна уредба на европейската гражданска инициатива

  Катерина Йочева

   

   

  Медиацията и ролята на адвокатите в процедурата през призмата на българската история

  Петя Неделева

   

  Изпълнение на публичните държавни вземания по чл.162 ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

  Гинка Симеонова

   

  Възникването на писаните закони в Древна Гърция

  Деяна Марчева

   

  Антиконкурентният ефект в контекста на икономическите концепции за конкуренцията

  Емилия Димитрова

   

  Отговорността на възложителя на работа по английското и българското деликтно право

  Силвия Цонева

   

  Добросъвестността при недействителност на трудовия договор

  Мария Чочова

   

   

  2018 г.
  Книжка 8

  godishnik dep. pravo

   

  Съдържание

  Същност и обща насоченост на актуалната реформа на наказателнопроцесуалната система
  Никола Манев

  Съветизация на българското наказателно-процесуално право (1944 – 1952 г.)
  Веселин Вучков

  Конверсия на официален документ
  Екатерина Матеева

  Plagium и плагиатство в римското право
  Малина Новкиришка-Стоянова

  Нормативни проблеми на развитието на академичния състав в България
  Райна Николова

  Обоснованост на правораздавателния акт по спорове в областта на интелектуалната собственост
  Веселина Манева

  Правилниците на Великите народни събрания при действието на Tърновската конституция – българският парламентаризъм
  Екатерина Михайлова

  Продължителните договори
  Поля Голева

  Същинските данъчни престъпления по НК на Република България – общи положения и проблеми, свързани с правоприлагането
  Румен Владимиров

  Сравнителноправен анализ между българското и руското трудово право относно проблема за „невъзникналното трудово правоотношение“
  Ивайло Стайков

  Механизми за наблюдение на изпълнението по универсиални международни договори в областта на правата на човека
  Катерина Йочева

  За религиозното образование в България
  Петя Неделева

  Българското законодателство относно изискванията към храната, предлагана на бебета, деца и младежи: възприети ли са в България правилата на международния кодекс за търговия със заместителите на майчина кърма на СЗО?
  Цветалина Петкова

  Минимална държавна помощ
  Гинка Симеонова

  Що е то социалистическа правова държава?
  Деяна Марчева

  За преките вреди по смисъла на член 82 от Закона за задълженията и договорите
  Силвия Цонева

  Актуалните проблеми в наказателното законодателство през 2017–2018 г.
  Лидия Пенева

   

   

   

  2017 г.
  Книжка 7

   

  Съдържание

  Правно действие на регистрацията на приложимия имущественобрачен режим в централния електронен регистър на имуществените отношения на съпрузите
  Екатерина Матеева


  Публичноправни аспекти на римската суперфиция
  Малина Новкиришка-Стоянова


  Методът на вътрешното убеждение и степенуване на вероятността
  Никола Манев


  Комуникационните права на детето
  Райна Николова


  Актуална уредба на европейската система за предоставяне на убежище
  Благой Видин


  Прякото управление – история, въпроси, проблеми
  (Допустим ли е конституционен референдум?)
  Екатерина Михайлова


  Проблеми при транспониране на норми от международни договори и от актове на Европейския съюз в българския Наказателен кодекс   
  Румен Владимиров


  Тълкувателната дейност на Съда на Европейския Съюз по Регламент /ЕС/ № 650/2012 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейското удостоверение за наследство
  Венцислава Желязкова


  Управление на интелектуалната собственост
  Веселина Манева


  Балансът на права и легитимни интереси като основание за обработване на лични данни съгласно Общия регламент на ЕС за защита на личните данни
  Деница Топчийска


  Управленската и нормотворческата власт на работодателя в контекста на забраната за дискриминация в трудовите отношения
  Ивайло Стайков


  Международноправна уредба на престъпленията против човечеството
  Катерина Йочева

  Директният ефект на смесените договори на ЕС
  Тодор Коларов


  Здравна закрила на детето: анализ на нормативната уредба относно храненето на децата
  Цветалина Петкова


  Статут и правомощия на фонд „Сигурност на енергийната система“
  Гинка Симеонова


  Към изобретяването на човешките права
  Деяна Марчева


  Правно положение на вещите лица в наказателното производство
  Елена Недялкова


  Основания за спиране на наказателното производство
  Елена Недялкова


  Модел на българско частно висше училище след освобождението
  Петя Неделева


  Предходната съдимост на дееца като пречка за прилагане на условно осъждане
  Ралица Костадинова


  Договор за финансиране срещу собственост или т.нар. „обърната ипотека“
  Силвия Цонева


  По някои въпроси на договорната непрехвърлимост на вземанията
  Димитър Стоянов


  Причиняване на вреди при задържане на лице, извършило престъпление по чл. 12а НК
  Живко Велчев


  Психическото отношение на дееца към отегчаващите обстоятелства и неговото значение за определяне на наказанието
  Милена Рангелова


   

  2016 г.
  Книжка 6

   

  Съдържание


  Развитие на правнотехническите способи за предотвратяване на производство по търговска несъстоятелност
  Екатерина Матеева

  Общностноправен контекст на производството по стабилизация на търговец според новата част пета на Търговския закон
  Екатерина Матеева

  Терминологията и основните понятия за държавно управление и публична власт
  Малина Новкиришка-Стоянова

  За наследяването на налични ценни книги
  Методи Марков

  Досъдебна процесуална дейност и правораздаване по наказателни дела
  Никола Манев

  Краят на радио „България“ и националната медийна регулация
  Райна Николова

  Общите принципи на правото в международното право
  Благой Видин

  Разпит на свидетели при разследване на автотранспортни престъпления
  Евгения Коцева

  Измененията през 1990 г. на Конституцията от 1971 г.
  Екатерина Михайлова

  Подкупът, съучастието и усложнената престъпна дейност
  Румен Владимиров

  Закрила на правата на интелектуална собственост
  Веселина Манева

  Правомощия на работодателя при престой в предприятието
  Ивайло Стайков

  Европейската гражданска инициатива
  Катерина Йочева

  Предварително изпълнение на съдебни решения
  Маргарита Златарева

  Фискална държавна помощ
  Гинка Симеонова

  Социалистическото равноправие на жените
  Деяна Марчева

  Основания за прекратяване на наказателното производство
  Елена Недялкова


  Особености на наложеното наказание за прилагане на условно осъждане по българското наказателно право
  Ралица Костадинова

  Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос според българския Семеен кодекс и други национални законодателства: сравнителен анализ
  Цветалина Петкова

  Самоубийството и общественото отношение към него от Древността до Просвещението
  Елица Василева

   

   

   

  2015 г.
  Книжка 5

   

  Съдържание

  Съотношение на вътрешно и международно право съгласно българското законодателство
  Благой Видин

  Въпроси на конституционния активизъм в светлината на многостепенния конституционен контрол
  Eвгени Танчев

  Извършване на следствен експеримент при разследване на автотранспортни престъпления
  Евгения Коцева

  Моментът на откриване на наследството: правно значение, установяване и удостоверяване
  Екатерина Матеева

  Ньойският договор и парламентарният дебат
  Екатерина Михайлова

  Римскоправната традиция за задълженията и отговорността на съдията
  Малина Новкиришка-Стоянова

  Определяне на срок от съда за приемане на наследството
  Методи Марков

  Специфични юридически характеристики на престъплението подкуп
  Румен Владимиров

  Погасяване на задължения за данъци
  Емилия Станкова

  Допустимо едностранно предоставяне на неплатен отпуск от работодателя без съгласието на работника или служителя
  Ивайло Стайков

  Анализ на споразумението за търговия между Eвропейския съюз и неговите
  държави членки и Колумбия и Перу
  Катерина Йочева

  Pacta Sunt Servanda
  Катерина Йочева

  Решение при признание на иска – особености и предизвикателства за съдебната практика
  Маргарита Златарева

  Цензурата и пресата в Англия през XV–XVII век
  Райна Николова

  Формални стандарти в концепцията за върховенство на правото
  Деница Топчийска

  Делегирането в административното право на Европейския съюз
  Деяна Марчева

  Въпроси на експертизата в наказателното производство
  Елена Недялкова

  Наказателноправна защита от тероризъм. Някои аспекти на наказателното право на ЕС и международното наказателно право
  Ралица Костадинова

  Исторически проекции на изискването за “corpore suo” по смисъла на lex Aquilia
  Силвия Цонева

  Някои аспекти на командироването в рамките на предоставянето на услуги
  Михаил Илиев

  Разкриване на картели, насочени към ограничаване на конкуренцията чрез манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки
  Величко Добрев

   

   

   

  2014 г.
  Книжка 4

   

  Съдържание


  Произнасяне по въпроса за вината при развод
  Методи Марков

  Общественото мнение за правното съзнание на българина
  Софка Матеева

  Формата на държавно управление според Търновската конституция и ролята ѝ за изграждането на българската държава. Търновската конституция и Конституцията на Република България от 1991 г.
  Екатерина Михайлова

  За медицината и  правото в древния Рим
  Малина Новкиришка-Стоянова

  Constitutional Court Functions in Protecting Democratic Constitutional Order   
  Evgeni Tanchev

  Преюдициалното запитване – една от формите на децентрализиран контрол за спазване правото на ЕС от националната държава
  Маргарита Златарева

  Система на ООН за спазване на правата на човека
  Катерина Йочева

  Предели на действие на изключителното право
  Веселина Манева

  Правомощия на Комисията по досиетата при обявяване на принадлежност към органите на бившата Държавна сигурност
  Райна Николова

  Осигурително правоотношение между осигурителния орган и безработния – същност и особености
  Ивайло Стайков

  Понятието за господстващо положение
  Емилия Димитрова

  Ефория за подпомагане на българския манастир „Св. Георги Зограф“ в Света Гора (Атон)
  Петя Неделева

  Юридически актове по защитата на свидетели и други застрашени лица в наказателното производство
  Елена Недялкова

  Придобиване по давност на недвижим имот от държавата и общините
  Цветалина Петкова

  Обща характеристика на административния контрол в Европейския съюз
  Деяна Марчева

  Преглед на практиката по установяване на противоправно налагане на „препоръчителни“, „минимални“ и „ориентировъчни“ цени в рамките на сдружения на предприятия и санкционирането на сдруженията за този вид нарушения
  Величко Добрев

  Необходими изменения в разпоредбата на чл. 78, ал. 2, изречение второ от Закона за собствеността
  Димитър Стоянов

  Членството в Европейския съюз като фактор за сближаване на частноправните уредби на държавите членки
  Екатерина Матеева


   

   

   

  2013 г.
  том 2, книжка 3
  том 1, книжка 2

   

   

  Съдържание  ТОМ 1

  Развитие на Департамент „Право“ на Нов български университет през 2013 г. – обзор
  Благой Видин

  Нотариалната компетентност като изрично възложено субективно правомощие на нотариалния орган
  Екатерина Матеева

  Разваляне и прекратяване на договора за финансов лизинг от лизингополучателя
  при виновно неизпълнение от страна на лизингодателя. Последици
  Марио Бобатинов, Георги Минов

  Международни и европейски норми относно трафика на хора и тяхното транспониране в българския Наказателен кодекс
  Румен Владимиров

  Медии и право
  Софка Матеева, Деница Топчийска

  Императорските декрети и ролята на императора в правораздаването
  Малина Новкиришка

  Classic and Modern Issues of Constituent Power Doctrine and Practice
  Evgeni Tanchev

  Законите за политическите партии в Република България след 1989 година
  Екатерина Михайлова

  Наднационални процедури от правото на ЕС в гражданския процес
  Маргарита Златарева

  Светият престол като sui generis субект на международното право
  Катерина Йочева

  Правната фигура на агента и представителя в марковото право на Република България
  Веселина Манева
  ТОМ 2

  Правна характеристика на правото на здраве и съотношението му с правото на
  здравно осигуряване и правото на безплатно ползване на медицинско обслужване
  Ивайло Стайков

  Създаване, правомощия и дейност на Комисарство за еврейските въпроси
  Петя Неделева

  Придобиване по давност на недвижим имот в чуждестранното законодателство
  Цветалина Петкова

  Държавата като субект на международно престъпление и на международна отговорност
  Живко Велчев

  Към понятието за административна процедура
  Деяна Марчева

  Специализирани органи, компетентни по Програмата за защита на застрашени лица в наказателното производството
  Елена Недялкова

  Действие на колективния трудов договор
  Михаил Илиев

  Обезщетяване на неимуществените вреди на гражданския ищец в наказателния процес
  Димитър Стоянов

   

   

   

   

  2012 г.
  Книжка 1

   

   

  Съдържание


  Вместо предговор: Департамент „Право“ на НБУ през 2012 г.
  Благой Видин

  Професионалeн статус на нотариусите и организация на нотариалната дейност в България
  Екатерина Матеева

  Perspectives on Constitutionalization of EU Law: The Issue of Emerging Hierachies in the Context of Constitutional Pluralism
  Evgeni Tanchev

  Римскоправна уредба на някои съвременни административни проблеми
  Малина Новкиришка

  Проектът на Министерството на правосъдието за нов Наказателен кодекс – особена част
  Румен Владимиров

  Правни аспекти на институционализираната система за етичен анализ и морална оценка на научните медицински изследвания върху хора
  Ивайло Стайков

  За формалната страна на съдебното решение. Последици от нарушаването ѝ
  Маргарита Златарева

  Балансът между свободата на изразяване и закрилата на авторското право в шоубизнеса
  Райна Николова

  За ролята на преамбюла в международното, европейското и националното право
  Катерина Йочева

  По въпроса за Българската православна църква и еврейската общност през Втората световна война
  Петя Неделева

  Особености на субекта на престъпленията, засягащи безопасността в транспорта
  Ралица Костадинова

  Особености на прекратяването на съпружеската имуществена общност
  през време на брака поради важни причини
  Цветалина Петкова