facebook

ДепартаментПраво

проф. Никола МАНЕВ, Д. Н.

проф. Никола МАНЕВ, Д. Н.

Проф. Никола Манев, д. ю. н. е роден в гр. Панагюрище на 10 юни 1962 г. Завършва висшето си образование в Софийския университет през 1987 г. През 2001 г. получава научната степен „доцент“ по научната специалност „Наказателен процес“, а през 2008 г. – „професор“. През 2015 г. получава научна степен „доктор на юридическите науки“, като темата на дисертационния му труд е „Теория на наказателното правораздаване“. Проф. Манев е автор на над 90 научни публикации, главно в областта на наказателния процес. Работил е като ръководител на Съвета за криминологически изследвания към Върховната касационна прокуратура. Основните му изследователски интереси бяха в областта на наказателнопроцесуалното право, изпълнение на наказанието и криминологията, а допълнителните в областта на превенция на престъпността, извънсъдебно разглеждане на наказателни дела, устройство и функциониране на органите на съдебната власт. Членувал е в Българската асоциация по сравнително право, Съюз на юристите в България, Съюза на учените и Българската асоциация по криминология.
В Нов български университет преподава в периода 2003–2018 г. Титуляр е на курсовете: Наказателно процесуално право, Изпълнение на наказанията и Криминология.
Починал на 14 октомври 2018 г.