facebook

ДепартаментПраво

НЕПЛАТЕНИЯТ ОТПУСК ПО ЧЛ. 160, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

neplateniyat-otpusk_184x250_fit_478b24840a

НЕПЛАТЕНИЯТ ОТПУСК ПО ЧЛ. 160, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

Стайков, Ивайло - София, 2016 - Авангард Прима - ISBN: 978-619-160-642-9

Научни и учебни изданияНаучното изследване е посветено на неплатения отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда, който еднозначно в трудовоправната теория се определя като правна възможност. Обсъдената е правната конструкция на превръщането на правната възможност в субективно трудово право на неплатен отпуск като правна последица от сключено споразумение между работника или служителя и работодателя. Упражняването на правото на отпуск (неговото ползване) е разгледано като хипотеза на изменение на индивидуално то трудово правоотношение по взаимно съгласие на страните му. Направен е сравнителен анализ между този вид неплатен отпуск и други уредени в законодателството неплатени отпуски. Селективно е изследвана съдебната практика по прилагането на разпоредбата на чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда, като е обърнато специално внимание на т. нар. принудителен неплатен отпуск (незаконно едностранно предоставен от работодателя неплатен отпуск без съгласието на работника или служителя).