ДепартаментПраво

доц. д-р Ралица Костадинова

доц. д-р Ралица КостадиноваДепартамент: Право

Телефон: -

E-mail: rkostadinova@nbu.bg

Приемно време: Електронна поща: rkostadinova@nbu.bg Онлайн,Електронна поща: rkostadinova@nbu.bg ОнлайнПрофесионална автобиография:


Ралица Костадинова е магистър по право на СУ "Св. Климент Охридски" и доктор по наказателно право на Нов български университет. От 2001 г. е асистент в департамент Право на Нов български университет и титуляр на курс Упражнения по наказателно право. През периода 2004-2013 г. е директор на магистърска програма "Право". Била е член на Комисия по акредитация към Магистърски факултет и член на Библиотечен съвет на Нов български университет.
От учебната 2015/2016 г. е лектор по Наказателно право на Европейския съюз, както и на курсове в програми на департамент Национална сигурност (Наказателноправни аспекти на борбата с корупцията, Избрани проблеми на наказателното право и наказателния процес и други) и на общообразователния курс Основи на правото (Право).
От 2020 г. заема академичната длъжност доцент в Нов български университет и е титуляр на курсовете по Наказателно право и Международно наказателно право.


Член на Съвета на Департамент Право
Член на Българската асоциация по криминология
Главен редактор на Юридическо списание на Нов български университет (Law Journal of NBU)

За контакти:
Адрес: Нов български университет,
София 1618,
ж.к. Овча купел,
ул. Монтевидео № 21
Департамент Право, кабинет 410

Електронна поща: rkostadinova@nbu.bg


Публикации:

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ НА ГЛ. АС. Д-Р РАЛИЦА КОСТАДИНОВА

І. МОНОГРАФИИ И СТУДИИ
1. Транспортни престъпления. София, Сиела, 2012.
2. Formation of Bulgarian Criminal Law in the Post-Ottoman Liberation Period. In: Konflikt und Koexistenz. Die Rechtsordnungen Sudosteuropas im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main, 2015. X, 934 S., рр. 755-795.
3. Условното осъждане по българското наказателно право. София, Издателство на Нов български университет, 2019.

ІІ. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
3. Наказателно право в схеми и определения, София, Сиела, 2008. (в съавторство с проф. д-р Р. Владимиров).
4. Наказателно право в схеми и определения, Второ преработено издание, София, Сиела, 2009. (в съавторство с проф. д-р Р. Владимиров).
5. Наказателно право в схеми и определения, София, Сиела, 2012. (в съавторство с проф. д-р Р. Владимиров).
6. Наказателно право в схеми и определения, Трето преработено и допълнено издание, София, Сиела, 2014. (в съавторство с проф. д-р Р. Владимиров).
7. Наказателно право в схеми и определения, Четвърто преработено и допъленено издание, София, Сиела, 2017. (в съавторство с проф. д-р Р. Владимиров).

ІІІ. НАУЧНИ СТАТИИ И ДОКЛАДИ
1. Наказателноправни въпроси на граничната сигурност на Република България, Правен преглед, 2002, № 1, с.77-87.
2. Юридически аспекти на качеството, Бюлетин качество, 2003, № 3.
3. Трафикът на хора – престъпление по българския Наказателен Кодекс, Юридическо списание на НБУ, 2005, №2
4. Пробацията след последните промени в наказателното законодателство, Правна мисъл, 2005, № 2, с. 53-66.
5. Противодействие на трафика на хора ( наказателноправни аспекти ), Правен преглед, 2005, № 1, с. 82-92.
6. Обща характеристика на престъпленията по транспорта, Юбилеен сборник на Департамент „Право”, НБУ, 2006, с. 311-325.
7. Управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол, наркотици или техни аналози, Правен преглед, 2007, № 1,ISSN 1310-9472, с. 120-136.
8. Административнонаказателна и наказателна отговорност за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози, Правна мисъл, 2008, № 1. , ISSN 1310-7348, с. 53-63.;
9. Кодификация на българското наказателно законодателство, Годишник на Нов български университет, 2010, съставител: доц. Д-р Людмил Георгиев. с. 461-466.
10. Наказателноправна защита на транспортната безопасност в България, Правен преглед, 2008 ,№ 1, ISSN 1310-9472, с. 53-76.
11. Юридически механизми за защита на пострадалите от домашно насилие, Юридическо списание на НБУ , 2008, №3.
12. Наказателноправна защита на регистрационния и идентификационния режим на моторните превозни средства, Юридическо списание на НБУ,. 2008, № 4.
13. Съгласуване на кодификационните закони. Юридическо списание на НБУ, 2009, №3.
14. Транспорт и транспортна безопасност, част 1, Юридическо списание на НБУ, 2010, № 2.
15. Транспорт и транспортна безопасност, част 2. Юридическо списание на НБУ, 2010, № 3.
16. Особености на изпълнителното деяние на престъпното повреждане на транспортни средства или съоръжения. Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 7, Правни науки, 2010, с. 226-229.
17. Traffic crimes under Bulgarian criminal law. Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol 9, No 1 (2011), p. 30-37.
18. Особености на предмета на транспортните престъпления по българското наказателно право. Правна мисъл, 2011, № 2, с. 20-35.
19. Смесената вина при транспортните престъпления. В: Сборник: Международна научна конференция „Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения” -24-25 юни 2011 г., том Втори, Бургас, БСУ, 2011, с. 211- 216.
20. Особености на обекта на транспортните престъпления. В: Научни трудове на Института на държавата и правото. Том VI, София, 2011, с. 299-316.
21. Специфики на обекта при отделните видове престъпления по транспорта. В: Юбилеен сборник на Департамент Право, НБУ, 2011, 312-327.
22. Особености на диспозицията и изпълнителното деяние на транспортното престъпление по чл. 342 от Наказателния кодекс. Правна мисъл, 2011, №4, с. 23-37.
23. Дискусионни въпроси относно вината при същинското транспортно престъпление. Норма, 2011, №1, с. 29-40.
24. Още един доктор по право на НБУ. Университетски дневник, №31, 2011, с.7-8.
25. Европейски модели за наказателноправна защита на транспортната безопасност. Европейското бъдеще на България. Правни аспекти. Годишна научна конференция 2012. София, Издателски комплекс на УНСС, с. 229-234.
26. Особености на субекта на престъпленията, засягащи безопасността в транспорта. Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет, С., 2013, с. 207-223.
27. Системата на престъпления и наказателната политика на Република България. В: Модели за система на престъпления според наказателното право, съст. Проф д-р Йордан Айдаров. Унив. изд. "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2013, с. 131-146.
28. Последните промени в наказателното законодателство. В: Международна научна конференция “Правото – изкуство за доброто и справедливото”, 29-30 септември 2012, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Пловдив, България.
29. За университетските преподаватели и научните архиви. Библиосфера, №16, 2012.
30. Понятието значителни имуществени вреди в българското наказателно право. Научни трудове на Русенския университет, 2012, том 51, серия 7, с. 260-264.
31. Условное осуждение в болгарском уголовном праве. В: Актуальные проблемы современных общественных наук: научное знание в глобализирующемся мире: материалы III Междунар.науч.-практ. конф. молодых ученых / редкол.: Д. Р. Пескова [и др.]. –Уфа : БАГСУ, 2013, с. 299-305.
32. Възникване и развитие на условното осъждане в България (1904 - 1968 г.). В: Знанието – традиции, иновации, перспективи. Том втори, Бургас, 2013, с. 135-141.
33. Видове наказания, предвидени за транспортните престъпления по българското наказателно право. В: AUREA. Златни правила. Годишник на Юридическия факултет на УНСС, №6, 2013, с. 191-201.
34. Стефан Бобчев и българското обичайно наказателно право през ХІV-ХVІІІ век. В: Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев, Издателски комплекс УНСС, С, 2014, с. 97-102.
35. Наказателноправната защита от корупция като част от университетското образование по национална сигурност. В: Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ" : Състояние и перспективи пред обучението в условие на динамика и трудно предвидима среда / Състав и науч. ред. Веселин Георгиев, София, Нов български университет, 2013, с. 484-490.
36. Престъпления срещу сигурността на гражданската авиация. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, том 6, Издателски комплекс на Национален Военен университет, Велико Търново. 2013, с. 76-84.
37. Практика на Върховния касационен съд по приложението на чл. 343 от НК (2012-2014 г.), Научни трудове на Русенския университет, 2014, том 53, серия 7, 242-245.
38. Наказателното правораздаване през погледа на медиите. В: Медиите в България: 25 години по-късно, НБУ, 2015, 110-116.
39. Някои аспекти на наказателната отговорност при стопанските престъпления. В: Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа, том2, С., Издаделски комплекс - УНСС, 2015, 233-239.
40. Наказателноправна защита на националната сигурност. В: Югоизточна Европа: новите заплахи пред регионалната сигурност. Съст. и ред. Тодор Коларов, С.: Нов български университет, 2016, с. 381-384.
41. Безусловното осъждане на „Условното осъждане“. В: Законът на правото или правото на закона. НБУ, 2016, стр. 151-158.
42. Особености на отложеното изпълнение на наложено наказание в българското наказателно законодателство. В: Наказателното законодателство – традиции и перспективи. Съст. проф. Д-р Пл. Панайотов, Доц. д.ю.н. Г. Митов, гл. ас. д-р Н. Кузманова, С.: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2016, с. 199-211.
43. Конституцията на Република България от 1991 г. и принципите на наказателното право. В: 25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?", С.: Народно събрание, с. 241-246.
44. Наказателноправната защита от тероризъм –някои аспекти на Международното наказателно право и Наказателното право на ЕС. Годишник на департамент Право на НБУ 2015, С.: 2016, с. 298-311.
45. Криминализация на тероризма в Наказателното право на Европейския съюз. В: Сборник с доклади от Годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2016, с. 77- 85.
46. Особености на наложеното наказание за прилагане на условното осъждане по българското наказателно право. В: Департамент Право. Годишник, 2016. София, НБУ, 2017, стр. 288-307.
47. Производство по трансфер на пробационни мерки. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 6, Велико Търново, 2017, стр. 177-187.
48. Конституцията на Република България от 1991 г. и принципите на наказателното право. В: 25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?", С.: Народно събрание, с. 241-246.
49. Наказателноправната защита от тероризъм –някои аспекти на Международното наказателно право и Наказателното право на ЕС. Годишник на департамент Право на НБУ 2015, С.: 2016, с. 298-311.
50. Криминализация на тероризма в Наказателното право на Европейския съюз. В: Сборник с доклади от Годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2016, с. 77- 85.
51. Особености на наложеното наказание за прилагане на условното осъждане по българското наказателно право. В: Департамент Право. Годишник, 2016. София, НБУ, 2017, стр. 288-307.
52. Директива (EС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и промените в българското наказателно законодателство“. В: Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност. Сборник научни трудове. С.: 2018, с. 338-347.