facebook

ДепартаментПраво

гл. ас. д-р Александър Андреев

гл. ас. д-р Александър АндреевДепартамент: Право

Телефон: -

E-mail: alandreev@abv.bg

Приемно време: Четвъртък 9:30-11:30 410 I Корпус,Петък 11:00-13:00 412 I КорпусПрофесионална автобиография:

Гл. ас. д-р Александър Андреев е роден в гр. София. Средното си образование завършва в Държавен италиански колеж “Е.Ферми” в гр. Мадрид, Кралство Испания. През 1984 година. Завършва Юридическия факултет при Софийски университет “Св. Климент Охридски” - гр. София, Р България. Защитава докторска дисертация на тема „Правен режим на Европейското дружество“.
Допълнителна специализация: завършва магистратура по специалност „Счетоводство и контрол“ към Финансово-счетоводен факултет към Университет за национално и световно стопанство гр. София, както и обучение по Медиация към Фондация „Партньори- България”.Публикации:

Публикации:
1. „Основни белези на европейското дружество” - В уеб-базирано Юридическо списание на НБУ – Law Journal of NBU, съвместно издание на Департамент “Право” и Библиотеката на НБУ, г. 2010, бр. № 1.
2. „Правна уредба на участието на заетите лица в дейността на европейското дружество съгласно Директива 2001/86/ЕО на Съвета от 08 октомври 2001 година за допълнение на устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица и Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества (ЗИКРСМПГПЕД)” – Юбилеен сборник по случай 20 годишнината от основаването на НБУ.
3. „Правни аспекти на задължението за публикуване на счетоводните отчети на европейското дружество“ - Юридическо списание на НБУ – Law Journal of NBU, съвместно издание на Департамент “Право” и Библиотеката на НБУ, г. 2013, бр. № 3.
4. „Компетентност и приложимо право към индивидуалните трудови договори с международен елемент“, е-сп. "Данъци ТИТА", бр. 133/2020 г.