ДепартаментПраво

гл. ас. д-р Деяна Марчева

гл. ас. д-р Деяна МарчеваДепартамент: Право

Телефон: -

E-mail: deyana.marcheva@gmail.com

Приемно време: Вторник 9:30-11:15 deyana.marcheva@gmail.com I Корпус,Вторник 13:00-13:15 deyana.marcheva@gmail.com I Корпус,Сряда 12:30-14:30 deyana.marcheva@gmail.com I Корпус

Публикации:


1. На български език:

Марчева, Д. Съдия и справедливост. – В: За ценностите в правото. Сборник с доклади и статии от научна конференция по случай 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов, проведена в Нов български университет на 15 май 2019 г. С.: НБУ, 2020, 220-233.

Марчева, Д. Правото да имаш права. – В: Правата на гражданите и тяхната защита. Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. С.: НБУ, 2019, 457-472.

Марчева, Д. Конституция без конституционализъм – В: Конституция и държавност. Доклади от научна конференция по повод 70-годишнината от приемането на Втората българска конституция. В.Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 27-38.
Марчева, Д. Що е то социалистическа правова държава, Годишник 2018 на департамент „Право“ на НБУ. С.: НБУ, 2019, 329-348.
Марчева, Д. Към изобретяването на човешките права, Годишник 2017 на департамент „Право“ на НБУ. С.: НБУ, 2018, 310-331.
Марчева, Д. Правата на човека като конституционен принцип на правото на Европейския съюз. – В: сб. „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“. С.: НБУ, 2018, 152-161.
Михайлова, Ек., Д. Марчева. Конституция. – В: Университетски речник. Основния понятия. Нов Български университет [онлайн], НБУ, 2018. Достъпно на: https://nbu-rechnik.nbu.bg/bg/obsht-spisyk-na-ponqtiq/konstituciq
Михайлова, Ек., Д. Марчева. Закон. – В: Университетски речник. Основния понятия. Нов Български университет [онлайн], НБУ, 2018. Достъпно на: https://nbu-rechnik.nbu.bg/bg/obsht-spisyk-na-ponqtiq/zakon
Марчева, Д. Кога специализираното наказателно правосъдие нарушава конституционния принцип на правова държава, Съдебно право, [онлайн] 11 януари 2018., Достъпно на: http://www.sadebnopravo.bg/biblioteka/2018/1/11/-
Михайлова, Ек., Д. Марчева. Независимият европейски прокурор. – В: ЕС след 2020 г.: в търсене на идентичност, устойчивост и растеж. С.: Българска асоциация за европейски изследвания, 2017, 142-155.
Марчева, Д. Социалистическото равноправие на жените, Годишник 2016 на департамент „Право“ на НБУ. С.: НБУ, 2017, 260-278.
Марчева, Д. Към „Юридическото въображение“ на Джеймс Бойд Уайт (Защо има смисъл от право и литература), сп. Следва, 2017, бр. 35, 26-37.
Марчева, Д. Към публичноправно понятие за авторитет. – В: е-сборник „25 години Департамент „Право“, Нов български университет“. С.: НБУ, 2017, 268-289.

Марчева, Д. Правна рамка на методите за изпълнение на бюджета на Европейския съюз. – В: Предизвикателства пред финансово управление и контрол на средствата в Европейския съюз. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, 102-118
Марчева, Д. Делегирането в административното право на Европейския съюз, Годишник 2015 на департамент „Право“ на НБУ. С.: НБУ, 2016, 259-288.
Марчева, Д. Конституцията – неприключил проект за защита на основните права. – В: сб. „25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?“ С.: Народно събрание, 2016, с. 119-130.
Марчева, Д. Граници на прокурорския надзор върху администрацията върху администрацията в правовата държава. – е-сборник „Законът на правото или правото на закона“, Национална конференция от 20 ноември 2015 г., С.: НБУ, 2016, 211-231.
Марчева, Д. Обща характеристика на административния контрол в Европейския съюз, Годишник 2014 на департамент „Право“ на НБУ. С.: НБУ, 2015, 209-228.
Марчева, Д. Съдебен контрол върху администрацията на ЕС. Допустимост на съдебното оспорване от частни жалбоподатели, Юридическо списание на НБУ, 2014, №1, 36-54.
Марчева, Д. Към понятието за административна процедура, Годишник 2013 на департамент „Право“ на НБУ, том 2. С.: НБУ, 2014, 314-335.
Марчева, Д. Към понятието за глобално административно право, Юридическо списание на НБУ, 2013, бр.3, 60-76.
Марчева, Д. Понятие за администрация на Европейския съюз, Съдийски вестник, 2013, кн.1, 103- 122.
Марчева, Д. Източници на административното право на Европейския съюз, Съдийски вестник, 2012, кн.4, 85- 124.
Марчева, Д. Павловият иск – исторически и сравнителноправен анализ, Съдийски вестник, 2012, кн.2, 70-84.
Марчева, Д. Конфликтът на интереси в практиката на Върховния административен съд, Съдийски вестник, 2012, кн.1, 24-36.
Марчева, Д. Административноправни аспекти на публично-частно партньорство”, Съвременно право, 2011, №2, 37-57.
Славова, М., Марчева, Д. Есето на Удроу Уилсън „Изследване на администрацията” – традиционното мислене в публичната администрация, Юридически свят, 2010, №2, 44-77.
Марчева, Д. Към понятието за публично-частно партньорство, Съвременно право, 2007, кн.5, 70-82.
Марчева, Д. Отнасяме ли се към правата сериозно, в. Култура, бр.25, (11.06.2004)
Марчева, Д. Процедурната рационалност в модерното право, Демократичен преглед, кн.47, Лято 2001, 209-231.

2. На английски език
Marcheva, D. (2015), Bulgaria, In: (eds. Wayne Visser) World Guide to Sustainable Enterprise, Ch. Bulgaria, Greenleaf Publishing (under print)
Marcheva, D. (2013) Administrative Culture in Bulgaria: Sources, Foundations and Transitions – In: International Journal of Public Administration, Volume 36, Issue 13, 2013, 963-971.
Marcheva, D. (2011) How Much Regulation of Public - Private Partnerships Do We Need? – In: Annual Review of Social Partnerships, London, 2011, Issue No.6.
Marcheva D., Loumbeva, N. (2010) Bulgaria, In: (eds. Wayne Visser & Nick Tolhurst) World Guide to CSR/ A Country-by-Country Analysis of Corporate Sustainability and Responsibility, Greenleaf Publishing, 2010, 126-132


ПРЕВОДИ:

2006 г, преводи на "Делиберация и създаване на конституция", Йон Елстер, "Алтернативни политически системи", Уолтър Мърфи, "Откриване на фундаментални ценности", Джон Харт Ели, "Договор за легитимност ли е конституцията?"у Франк Майкълман, "Размисли за половото равенство в правото", Катрин Маккинън в сб. “Конституционализъм” (Ст.Йотов), Агата-А, София


2003 г, превод на "Мултикултурализъм", Джоузеф Раз, сп. "Критика и хуманизъм", кн.16, бр.2/2003