ДепартаментПраво

проф. д-р Екатерина Михайлова

проф. д-р Екатерина МихайловаДепартамент: Право

Телефон: -

E-mail: ekmihaylova@nbu.bg

Приемно време: Б1- електронна поща:ekmihaylova@nbu.bg Онлайн,Б1- електронна поща:ekmihaylova@nbu.bg Онлайн,Б1- електронна поща:ekmihaylova@nbu.bg ОнлайнПрофесионална автобиография:


Адрес: София 1618, ул. Монтевидео, 21, Департамент Право

Телефон: +359 2 8110432 Факс: +359 2 8110432


E-mail: ekmihaylova@nbu.bg

Дата на раждане: 24 октомври 1956 г.
Място на раждане: гр. Пазарджик

2016г. Професор по история на държавата и правото на НБУ
2015г. Член на Консултативния конституционен съвет при Омбудсмана на Република България

2014г. Защитава докторска дисертация по политически науки на тема „Ролята на държавния глава в законодателния процес – българските конституционни модели“.

2013г. Щатен преподавател в департамент право в Нов Български Университет

С Указ №112 от 17.06.2013г. на Президента на републиката е назначена за член на Комисията по помилванията.

2009г. Избрана за народен представител в 41-то НС от ПГ на „Синята коалиция”. Заместник-председател на Народното събрание. Член на Комисията по правни въпроси. Член на Временната комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание; Временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009г.; Временна комисия за изработване на Изборен кодекс; Временна комисия за обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България.

2007г. Академичният съвет на НБУ й присъжда званието ПОЧЕТЕН ПРОФЕСОР НА НБУ за принос в развитието на теорията и практиката на парламентарната държава.

2005г. Избрана за народен представител в XL Народно събрание.
Заместник-председател на Народното събрание, заместник-председател на ПГ на Демократи за силна България. Член на Комисията по правни въпроси и на Комисията по жалби и петиции на гражданите. Заместник председател на двете временни комисии по промяна на Конституцията на Република България.

2001г. Избрана за народен представител в ХХХІХ Народно събрание на Република България. Заместник-председател на ПС на ОДС. Заместник-председател на комисията по правни въпроси. Член на двете временни комисии по промяна на Конституцията на Република България.

1997г. Избрана за народен представител в ХХХVІІІ Народно събрание на Република България.
Председател на ПГ на СДС. Председател на Временната комисия за противодействие на престъпността и корупцията.

1994г. Избрана за народен представител в ХХХVІІ Народно събрание на Република България, Заместник-председател на Комисията по правата на човека и вероизповеданията, член на Комисията по устройството и дейността на държавните органи. Заместник председател на ПГ на СДС.

1991г. Избрана за народен представител в ХХХVІ Народно събрание на Република България. Член на Законодателната комисия. Заместник-председател на ПГ на СДС.

1980г. Адвокат в Адвокатска колегия – Пазарджик.

1979г. Работи като стажант-съдия в Пазарджишки окръжен съд.

1978г. Завършва право в Софийски университет "Св. Климент Охридски".

1974г. Завършва средно образование в гр. Пазарджик


Хоноруван, а към момента щатен преподавател в НБУ по дисциплините:
Конституционно право;
История на българската държава и право;
Обща теория на държавата;
Нормотворчество;
Развитие на българския конституционализъм;
Правни анализи;
Граждански права и задължения в българската държава и общество ХІХ – ХХІ в.;
Парламентарната държава;
Политически модели на управление;
Що е парламентарна държава-история и функциониране;
Правовата държава – принципи и практика.

Лекции и основни изказвания на конференции и семинари в областта на конституционни въпроси, работа на институции и политическите им измерения, организирани от: Народно събрание, Президентство, Европейки парламент, Омбудсман на Република България, НБУ, Център за изследване на демокрацията; фондация „Отворено общество”; ПАЦЕ; фондация “Конрад Аденаур”; фондация “Демокрация”; Център за либерални изследвания; Атлантическият клуб; форум “Българка”; USAID; Европейският институт; „Риск-мониторинг”; Училище за политици; Център за НПО в Разград; Институт за развитие на публичната среда и др.
Участие в множество международни конференции и семинари, организирани от институции и организации в областта на: устройство и взаимодействие на държавните институции; функциониране на парламентите, парламентарните процедури и етичните правила за депутатите; функциониране на съдебната власт; законодателството и ролята на омбудсмана; решаване на конфликти; теми свързани с ЕС; ролята на жените в политиката; противодействие на корупцията и др.

Публикации:

Християндемокрация и правова държава, кн.1(03), 2003, списание Разум

Парламентаризъм и правова държава в България, С.2004, С. 2012, ИК "Нов български университет", ISBN 9545353171.

Предговор на книгата “Образец с малки дефекти” на Волфганг Бьорнзен (Бьонструп), депутат на Бундестага, издание на книгоиздателста къща Труд и съдействието на фондация “Конрад Аденауер”, София, 2006

Само силно управление може да вкара България достойно в обединена Европа, С.2006, Българската общественост за расизма и антисемитизма, НБУ

Българският конституционализъм, С.2011, Право и политика, конституиране на демокрацията в Централна и Източна Европа, НБУ

Конституционният съд като пазител на правовия ред между правото и политиката, С.2013, кн.1, Правна мисъл, Институт за държавата и правото при БАН

Законите за политическите партии в Република България след 1989г., 2013, Годишник на департамент ПРАВО, НБУ, година втора, том първи

Помилването като конституционна практика, 2014, Общество и право, бр.1

Законът, преходът, какво се случи и какво да се прави? http://www.bogdanbogdanov.net/bg_forum.php , 2015

Мултимедиен електронен учебник „ПОЛИТИЧЕСКИ МОДЕЛИ В УПРАВЛЕНИЕТО“, Изработен за нуждите на програмата за „Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Център за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет, финансиран по процедура номер BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“ https://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=22978

Ролята на държавния глава в законодателния процес. Преглед на българските конституционни модели, 2015, ИК "Нов български университет". ISBN 978-954-535-860-9

Юридически и политически аспекти на тоталитарния преход в България (1944-1946), С.2015, кн.2, Conservative Quarterly, Институт за дясна политика. ISBN 2367-6981

Учебник за това какво е властта, Четем Вера Мутафчиева, С. 2015, „Следва“, списание за университетска култура, бр.32, НБУ ISBN 1311-9060

Формата на държавно управление според Търновската конституция и ролята й за изграждането на българската държава. Търновската конституция и Конституцията на Република България от 1991г., С.2015, Годишник на департамент ПРАВО, НБУ, 2014, ISBN 1314-8087

Политическите рискове пред демокрацията в България и възможностите за преодоляването им. Институционални възможности за противодействие на политическата корупция, В: Нови заплахи пред демокрацията в България, С.2015, издание на Лаборатория за публични политики на НБУ, Европейски институт и с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“, бюро България

Парламентарният надзор над медиите след 1989г., В: Медиите в България: 25 години по-късно, С.2015, ИК "Нов български университет", ISBN:978-954-535-890-6

Оставка на правителството и процедури, водещи до предсрочни избори, В:25 години промени. Граници и периодизация на прехода, институции и качество на демокрацията в България, издава фондация „Софийска платформа“,С.2015, ISBN: 978-619-90431-3-4

Вотът на доверие като институт за политическа отговорност на правителството, Списание „Политически изследвания“, кн. 3-4 от 2015г., издава Българска асоциация по политически науки

Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзните народи и за злодеянията, свързани с нея от 6 октомври 1944г., 2016г., Юбилеен сборник на департамент „История“, НБУ
Тоталитарната държава и право в България 1944-1989, НБУ, 2016г.
Други прояви:
Председател на УС на Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа.
Председател на УС на Институт Разум, издател на списание “Разум”, теоретично списание за политика и култура.
Лектор в Училище за политика.
Член на Обществен съвет на обществено политическия форум за противодействия на корупцията, създаден от Център за изследване на демокрацията.
Публикации и интервюта в печатни и електронни медии на тема конституция, държавни институции и др.
2005г. СУ „Св. Климент Охридски” - отличие за целенасочено и убедено внушаване на идеи и политически пристрастия с показан стремеж към използване на толерантен език.
2009г. Министерството на правосъдието я удостоява с почетен знак.
2016г. Получава наградата на Ректора на НБУ за най-добър преподавател.
2017 Професор по история на държавата и правотоПубликации:

Михайлова, Екатерина (2004, 2012). „Парламентаризъм и правова държава в България“. ИК "Нов български университет". ISBN 9545353171.
Християндемокрация и правова държава кн.1(03), 2003, списание Разум
Предговор на книгата “Образец с малки дефекти” на Волфганг Бьорнзен (Бьонструп), депутат на Бундестага, издание на книгоиздателста къща Труд и съдействието на фондация “Конрад Аденауер”, София, 2006
Само силно управление може да вкара България достойно в обединена Европа, С.2006, Българската общественост за расизма и антисемитизма, НБУ

Българският конституционализъм, С.2011, Право и политика, конституиране на демокрацията в Централна и Източна Европа, НБУ
Конституционният съд като пазител на правовият ред между правото и политиката, С.2013, кн.1, Правна мисъл,Институт за държавата и правото при БАН
Помилването като конституционна практика, С.2014, Обшество и право, кн.1
Законите за политическите партии след 1989г., С.2014, Годишник на департамент право НБУ 2013, бр.2
Законът, преходът, какво се случи и какво да се прави? http://www.bogdanbogdanov.net/bg_forum.php 2015
„Ролята на държавния глава в законодателния процес. Преглед на българските конституционни модели“, (2015), ИК "Нов български университет". ISBN 978-954-535-860-9
Юридически и политически аспекти на тоталитарния преход в България (1944-1946), С.2015, кн.2, Conservative Quarterly, Институт за дясна политика. ISBN 2367-6981
Учебник за това какво е властта, Четем Вера Мутафчиева, С. 2015, „Следва“, списание за университетска култура, бр.32, НБУ ISBN 1311-9060
Формата на държавно управление според Търновската конституция и ролята й за изграждането на българската държава. Търновската конституция и Конституцията на Република България от 1991г., С.2015, Годишник на департамент право НБУ 2014, ISBN 1314-8087
Политическите рискове пред демокрацията в България и възможностите за преодоляването им. Институционални възможности за противодействие на политическата корупция, С.2015, В: Нови заплахи пред демокрацията в България, С.2015, издание на Лаборатория за публични политики на НБУ, Европейски институт и с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“, бюро България,
Парламентарният надзор над медиите след 1989г., издание НБУ
Оставка на правителството и процедури, водещи до предсрочни избори, В:25 години промени. Граници и периодизация на прехода, институции и качество на демокрацията в България, издава „Софийска платформа“, С.2015, ISBN: 978-619-90431-3-4
Вотът на доверие като институт за политическа отговорност на правителството, Списание „Политически изследвания“, кн. 3-4 от 2015г., издава Българска асоциация по политически науки
Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзните народи и за злодеянията, свързани с нея от 6 октомври 1944г. Юбилеен сборник на департамент История на НБУ,
Тоталитарната държава и право в България 1944-1989, С.2016, ISBN:978-954-535-915-6
Европейска програма за сигурност 2016 г.: проблеми пред законодателството за подготвяне на условията за Съюз на сигурност в сборник Европа през 21 век:Регионална сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз ISBN 978-?954-?535-?953-?8
Отчетна ли е прокуратурата според чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията на Република България? (Коментар на решение №6 по к.д.№15 от 2016г. на Конституционния съд на Република България) в сборник ISBN 978-?954-?535-?985-?9 25 ГОДИНИ ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“
Петата поправка на Конституцията в сборник ISBN 978-?954-?535-?951-?4
Законът на правото или правото на закона

Независимият европейски прокурор в сборник ЕС след 2020 г.: в търсене на идентичност,устойчивост и растеж Годишна конференция
на Българската асоциация за европейски изследвания
София, 26 октомври 2017 г.
ISBN 978-619-90953-0-0

„Измененията през 1990г. на Конституцията от 1971г.“ 14 стр.
Годишник департамент Право 2016, Изд. 2017, ISSN 1314-8087