ДепартаментПраво

Проф. д-р Екатерина Михайлова

Проф. д-р Екатерина Михайлова

 

Име: Екатерина Иванова Михайлова

 

Академична длъжност: почетен професор

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: Конституционно право; История и развитие на българското право; Нормотворчество; Парламентаризъм

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Политически анализи
  

Възможности за експертиза в областта на: Български конституционализъм, нормотворчество, политически анализи

Преподавателски интереси в областта на: Конституционно право; История и развитие на българското право; Нормотворчество; Парламентаризъм

Образование:  

1978 г. - Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски"

1974 г. -  Средно образование в гр. Пазарджик

 

Членство в организации:

ПП Демократи за силна България

Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа, ПАЦЕ

Институт Разум,

Обществен съвет на обществено политическия форум за противодействия на корупцията, създаден от Център за изследване на демокрацията

 

Участие в национални и международни проекти:

2015г. - Ръководител на проект „Пътуващ семинар „Търновската конституция” в гр. Велико Търново“, 26 и 27 април 2015 г., от магистърска програма „Право”, департамент „Право”, реализиран с финансовата подкрепа на фонд „Учебни програми“ към Магистърски факултет на НБУ.

2015 - Доклад по проект „Реформа на МВР“ на фондация „РискМонитор“.

2014 г. - Създаване и съдържание на мултимедиен електронен учебник с наименование „ПОЛИТИЧЕСКИ МОДЕЛИ В УПРАВЛЕНИЕТО“ - Изработен за нуждите на програмата за „Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Център за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет, финансиран по процедура номер BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“.

2014 - Ръководител на екип на изследователски проект в рамките на Инициативата „25 години свободна България“. на фондация „Софийска платформа“, изработен с екип на фондация „За хората“ – „Кой какво каза в годините на българският посткомунизъм“.   http://www.faktite.bg/

2014г. - Изработване на обучителен материал „Правна рамка на гражданско действие и функции на институциите“ към програма „Активни граждани и съвременната община: предизвикателства, стратегии, решения“, разработен в рамките на проект „Училище за активно гражданство: устойчивост на граждански форуми за разработването на политики за развитие, функциониращи на равнище общности (общини или по-малки райони)“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

2013 г. - Създаване на минибиблиотека за гражданска литература – книги, учебници, основни документи, законите, решения на КС по проект „Висше образование в областта на гражданската култура“, Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

Награди:

2005г. - СУ „Св. Климент Охридски” - отличие за целенасочено и убедено внушаване на идеи и политически пристрастия с показан стремеж към използване на толерантен език.

2009г. - Министерството на правосъдието - почетен знак.

 

По-важни публикации:

Християндемокрация и правова държава кн.1(03), 2003, списание Разум

„Парламентаризъм и правова държава в България“. (2004, 2012) ИК "Нов български университет". ISBN 9545353171.

Предговор на книгата “Образец с малки дефекти” на Волфганг Бьорнзен (Бьонструп), депутат на Бундестага, издание на книгоиздателста къща Труд и съдействието на фондация “Конрад Аденауер”, София, 2006

Само силно управление може да вкара България достойно в обединена Европа, С.2006, Българската общественост за расизма и антисемитизма, НБУ

Българският конституционализъм, С.2011, Право и политика, конституиране на демокрацията в Централна и Източна Европа, НБУ

Конституционният съд като пазител на правовият ред между правото и политиката, С.2013, кн.1, Правна мисъл,Институт за държавата и правото при БАН

Помилването като конституционна практика, С.2014, Обшество и право, кн.1

Законите за политическите партии след 1989г., С.2014, Годишник на департамент право НБУ 2013, бр.2

Законът, преходът, какво се случи и какво да се прави? http://www.bogdanbogdanov.net/bg_forum.php     2015

„Ролята на държавния глава в законодателния процес. Преглед на българските конституционни модели“, (2015), ИК "Нов български университет". ISBN 978-954-535-860-9

Обществена дейност:

Публикации и интервюта в печатни и електронни медии, участие в кръгли маси, конференции, семинари, обучения и пр.

Народен представител в 36-то, 37-то, 38-то, 39-то, 40-то и 41-то НС, заместник-председател на НС на 40-то и 41-то НС.

 

e-mail: ekmihaylova@nbu.bg